Београд, 25.06.2018.

Обавештење о пријему странака

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ СТРАНАКА


Поштовани,


У циљу унапређења приступа правди Управни суд врши пријем странака сваког уторка, у периоду од 10,00 до 13,00 часова, у седишту суда у Београду, које се налази у Згради судова, ул. Немањина 9, на III спрату, судница II.

Заказивање термина за пријем странака врши се искључиво путем телефона: 011/363-5111 и 011/360-4735, сваког понедељка у временском периоду од 10,00 до 13,00 часова.

Пријем се заказује лицима који имају својство странке у управном спору (тужилац/тужени, пуномоћник, законски заступник, заинтересовано лице), а за заказивање термина неопходно је да странка у поступку зна број предмета, коју информацију може добити позивом писарнице суда на број телефона: 011/363-5232 и 011/363-5237.

Неопходно је да странке у управном спору, које су заказале термин пријема, приступе суду 10 минута пре заказаног пријема.

Странке које су заказале пријем, на дан пријема биће уручен образац молбе/ургенције, који је потребно попунити пре пријема на разговор са судијом, који је према утврђеном редоследу задужен за пријем странака и предају га непосредно судији који врши пријем странака.

Судије које су задужене за пријем странака су:

судија Жељко Шкорић, заменик председника Управног суда;
судија Весна Лазаревић;
судија Гордана Гајић Салзбергер.