Београд, 19.07.2012.

Пресуда 13 УЖ 576-12-верификација мандата


Република Србија
  УПРАВНИ СУД        
     13 Уж. 576/12       
19.07.2012. године
      Б е о г р а дУ ИМЕ НАРОДА


 
Управни суд, у већу састављеном од судија: Обрада Андрића, председника већа, Душице Маринковић и Јасминке Вукашиновић, чланова већа, са судским саветником Снежаном Томић, као записничарем, одлучујући по жалби Неше Пећића и Бојана Миленковића, одборника у Скупштини општине Жагубица, изјављеној против Одлуке Скупштине општине Жагубица од 07.06.2012. године, због пропуштања да донесе одлуку о престанку мандата одборницима, у нејавној седници већа одржаној дана 19.07.2012. године, донео јеП Р Е С У Д У


  
Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е


                 
Одборници Скупштине општине Жагубица, Неша Пећић и Бојан Миленковић, поднели су препорученом поштом 08.06.2012. године жалбу Управном суду, против Одлуке Скупштине општине Жагубица од 07.06.2012. године због пропуштања да после одржане конститутивне седнице на следећој седници донесе одлуку о престанку мандата одборницима на основу члана 46. став 1. тачка 5. и члана 46. став 6. Закона о локалним изборима. У жалби су навели да је председник Скупштине морао да констатује да је одборницима Томиславу Милојевићу и Дејану Аврамовићу престао одборнички мандат и да прекине седницу до верификације мандата новим одборницима а председник Скупштине је наставио са радом по дневном реду да би тек по завршетку последње тачке дневног реда односно избора извршних органа општине, позвао одборнике који су у сукобу интереса мандата одборника и радника општинске управе да поднесу оставке, што је одборник Милојевић Томислав и учинио а Скупштина констатовала да му је престао мандат одборника у Скупштини општине Жагубица, док одборник Дејан Аврамовић, иако радник општинске управе, оставку није поднео на место одборника. Навели су да с обзиром да су приликом доношења наведених одлука учествовали одборници Томислав Милојевић и Дејан Аврамовић на новој седници одржаној након завршетка конститутивне седнице, а којима по сили закона Скупштина само констатује престанак мандата, јер су у сукобу интереса, с обзиром да су радници општинске управе па самим тим не могу бити одборници нити учествовати у раду Скупштине општине у доношењу одлука. Предложили су да суд жалбу усвоји и оспорену одлуку поништи. 

  
Како у жалби није означена тачна Одлука општине Жагубица, датум доношења те одлуке, чији се поништај тражи, то је решењем Управног суда 13 Уж. 576/12 од 25.06.2012. године, наложено подносиоцима жалбе да у року од 3 дана од дана пријема решења жалбу уреде на тај начин што ће тачно да означе одлуку Скупштине општине Жагубица и датум доношења те одлуке чији поништај траже.

  
Поступајући по налогу суда, жалиоци су доставили допуну жалбе 03.07.2012.године и 06.07.2012.године у којој су навели да жалбу изјављују против Одлуке Скупштине општине Жагубица од 07.06.2012. године, и решења о избору председника Скупштине општине од 11.06.2012. године, решења о постављању секретара Скупштине општине од 11.06.2012. године, решења о избору председника, заменика председника од 11.06.2012. године, решења о избору председника општине од 11.06.2012. године, решења о избору заменика председника општине од 11.06.2012. године, решења о избору чланова Општинског већа општине од 11.06.2012. године. Како је жалбом оспорено више аката Скупштине општине Жагубица, Управни суд је раздвојио поступак ради одвојеног расправљања и доношења посебних одлука. Након раздвајања поступка, Управни суд је у овом предмету одлучивао о жалби изјављеној против одлуке Скупштине општине Жагубица од 07.06.2012. године, због пропуштања исте да после одржане прве конститутивне седнице на следећој седници донесе одлуку о престанку мандата одборницима.

  
Скупштина општине Жагубица доставила је Управном суду дана 12.07.2012. године одговор на жалбу и допуну одговора на жалбу дана 18.07.2012. године.

  
Одлучујући о благовремено поднетој жалби, на основу члана 49. став 6. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), оценом навода жалбе и свих списа предмета, Управни суд је нашао да жалба није основана.

  
Из списа предмета достављених овом суду, навода жалбе и одговора на жалбу произлази да је Скупштина општине Жагубица дана 07.06.2012. године одржала седницу  са дневним редом под тачком 1. Извештај општинске изборне комисије;  Избор чланова Верификационог одбора; Извештај Верификационог одбора; Усвајање Одлуке о потврђивању мандата одборника и полагање заклетве; Избор председника Скупштине општине Жагубица; Постављање секретара Скупштине општине Жагубица. Констатовано је да је поступак избора за председника општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа текао је на утврђен начин у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи и члановима 150. и 158. Пословника Скупштине општине Жагубица. Председник Скупштине општине је констатовао да су на првој седници Скупштине 07.06.2012. године, са 17 гласова ''ЗА'' и 14 ''ПРОТИВ'' изабрани председник општине Жагубица, Саша Огњановић из Крпољина, заменик председника општине, Љубиша Јовкић из Жагубице и чланови општинског већа. Председник Скупштине општине је констатовао престанак одборничког мандата Томиславу Милојевићу подношењем оставке.   
  
Код напред изнетог, а полазећи од чињенице да је на крају прве седнице одборник Томислав Милојевић поднео оставку, о којој је одлучено на истој седници, а између две седнице оставку је поднео и одборник Дејан Аврамовић, то је о оставци овог одборника требало да се одлучи на првој наредној седници, а не на седници одржаној 07.06.2012. године. При томе, није било места примени одредбе члана 46. став 1. тачка 5. и члана 46. став 6. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07, 34/10 и 54/11) што указује да мандат овим одборницима може престати једино оставком јер по сили закона одборнику који је и радник Општинске управе мирује радни однос у Управи. Одборници на чије мандате се жале нису изабрани нити су преузели посао који је неспојив са мандатом одборника, него су у тренутку утврђивања њихових мандата били у радном односу у Управи, па се зато има применити наведени члан Закона о локалној самоуправи.

 
Са изнетих разлога, налазећи да ожалбеном одлуком није повређен закон на штету жалилаца, Управни суд је одлучио као у диспозитиву пресуде, сходном применом  одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09), на основу члана 54. став 3. Закона  о локалним изборима.


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 19.07.2012. године, 13 Уж. 576/12


Записничар                             Председник већа-судија
Снежана Томић, с.р.                   Обрад Андрић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


АМ