Београд, 19.01.2011.

Пресуда 2 У 27971/10 Информације од јавног значаја

Република Србија
УПРАВНИ СУД
2 У. 27971/10
19.01.2011. године
   Б е о г р а дУправни суд, у већу састављеном од судија: мр Јадранке Ињац, председника већа, Биљане Тамбурковски Баковић и Јелене Тишма-Јовановић, чланова већа, са судским саветником Татјаном Попара, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца Вишег суда у Б, ул. ........, кога заступа вршилац функције председника суда, судија Д.А, против туженог Повереника за информације од јавног значаја, са седиштем у Б, ул. ......, ради поништаја решења број: .......... од ........ године, у предмету остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, у нејавној седници  већа одржаној дана 19.01.2011.године, донео је Р Е Ш Е Њ Е

Тужба СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е


 
Тужилац Виши суд у Б. поднео је овом суду тужбу против туженог Повереника за информације од јавног значаја ради поништаја решења број ............ од ........ године, којим решењем се поништава решење тужиоца ......... Су. бр. ...... од ......... године (став I диспозитива), налаже тужиоцу да без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема  решења, К.В. новинару Н. достави копију документа / решења којим је привремено одузета имовина: Д. и Н.Ш., Д.Ш1, И.Ш., Д.Ш2., М.Ш, Д.Ш3, Ј.Ш., Л.П, Р и Д.Ш4, Г. и И.С., С.Ч, Ж. и М.В, као и Конзорцијуму правних лица М.Т. d.o.o. из Б1 и П a.d. из С, с тим што ће пре достављања заштитити податке о личности, као што су адреса, лични матични број грађана и сл., уколико су такви подаци садржани у наведеном документу и исте учинити недоступним (став II диспозитива), и о извршењу решења  обавестити повереника у року од 7 дана од дана пријема решења (став III диспозитива). Како се информације које је тражио новинар В.К. односе на достављање копија докумената односно решења која се односе на привремено одузимање имовине, лица ближе наведених у диспозитиву оспореног решења, донетих у фази истражног поступка, а ради се о кривичном поступку који се води за кривична дела организованог криминала, то тражени подаци, у смислу одредбе чл. 504в. Законика о кривичном поступку, представљају службену тајну, и како би се објављивањем наведених решења повредила презумција невиности и право окривљеног из чл. 34. Устава Р.С, предложио је да се тужба уважи и оспорено решење поништи.  Поднеском од ..... године, тужилац је поднео захтев за одлагање извршења коначног управног акта до доношења судске одлуке и то цитираног решења туженог органа од ........ године, у смислу чл.23. Закона о управним споровима, уз образложење да би му извршење решења проузроковало ненадокнадиву штету,  да одлагање извршења није супротно јавном интересу и да се одлагањем извршења  не би нанела већа или ненадокнадива штета противној странци.

Тужени орган је у одговору на тужбу остао при разлозима наведеним у образложењу оспореног решења и истакао приговор недостатка активне легитимације тужиоца за покретање управног спора  због тога што се у другостепеном управном поступку није одлучивало о правима и обавезама тужиоца – Вишег суда у Б, нити је оспореним актом повређено неко његово право или на закону засновани итерес, већ се одлучивало о остваривању права на приступ информацијама од јавног значаја по захтеву који је поднет Вишем суду у Б. у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног заначаја. У том смислу тужилац, који је као орган јавне власти одлучивао у првостепеном управном поступку, није овлашћен за подношење тужбе за вођење предметног управног спора у смислу чл. 11. Закона о управним споровима, због чега је предложио да се, применом чл. 26. ст. 1. ст. 1. тач.4. истог закона, предметна тужба одбаци.

У поступку претходног испитивања поднете тужбе, Управни суд је нашао да тужбу треба одбацити, као изјављену од неовлашћеног лица.

Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04 и 54/07), подношење захтева и остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја је управна ствар. О захтеву за приступ информацијама од јавног значаја решава се применом одредаба Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01), а орган власти од кога се тражи информација, против чије одлуке је дозвољено подношење жалбе, има положај првостепеног органа.

Одредбом чл. 11. ст. 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09) прописано је да тужилац у управном спору може да буде физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес.

Одредбом чл. 26. ст. 1. тач. 4. истог закона прописано је да ће судија појединац решењем одбацити тужбу и ако утврди да се управним актом који се тужбом оспорава не дира у очигледно право тужиоца или у његов на закону заснован интерес (чл. 11. ст. 1.), с тим да је ставом 2. истог члана прописано да ако судија појединац пропусти да одбаци тужбу из разлога из става 1. овог члана, то ће учинити веће суда.

У конкретном случају решењем Повереника за информације од јавног значаја, које се тужбом оспорава, није решавано о неком праву или на закону заснованом интересу  Вишег суда у Б, овде тужиоца, већ је решавано о дужности Вишег суда у Б. да, као надлежни орган јавне власти, поступи по захтеву странке, тражиоца информације, у смислу чл. 3., чл. 5., чл. 16. и чл. 21. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, због чега Виши суд у Б. нема активну легитимацију за подношење предметне тужбе.

Ово стога што орган власти који решава по поднетом захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, против чије одлуке је дозвољено изјављивање жалбе, има процесни положај првостепеног органа управе, па у тој ствари не може истовремено да има положај странке и да буде тужилац у управном спору. То даље значи да је у конкретном случају тужба поднесена од стране неовлашћеног лица, из напред наведених разлога, због чега  не постоје процесно-правни услови за вођење управног спора, нити за доношење одлуке по захтеву за одлагање извршења, у смислу чл. 23. ст. 2. тач. 2. Закона о управним споровима већ се тужба има одбацити.

Са изложеног,  применом  одредаба чл. 26. ст. 2. у вези са ст. 1. тач. 4. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), одлучено је као у диспозитиву.

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 19.01.2011. године,  2 У. 27971/10

Записничар                     Председник већа-судија
Татјана Попара,с.р.          мр Јадранка Ињац,с.р.

за тачност отправка
управитељ писарнице
Дејан Ђурић

РР/10