Београд, 09.07.2012.

Пресуда 23 УЖ 598-12-верификација мандата

 Република Србија
УПРАВНИ СУД        
23 Уж. 598/12       
09.07.2012. године
Б е о г р а д


У ИМЕ НАРОДА


Управни суд, у већу састављеном од судија: Невене Милојчић председника већа, Стева Ђурановића и Мирјане Аранђеловић, чланова већа, са судским саветником Миром Стевић Капус, као записничарем, одлучујући по жалби Ђорђа Комленског одборника у Скупштини Градске општине Обреновац из Обреновца, Стублине К бр. 481, изјављеној против Одлуке Скупштине градске општине Обреновац о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Обреновац VI -01 бр. 020-58 од 19.06.2012. године, у предмету верификације мандата одборника,  у нејавној седници већа одржаној дана 09.07.2012. године у 11.45 часова, донео јеП Р Е С У Д У


Жалба се ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

                 

Одборник Скупштине градске општине Обреновац Ђорђе Комленски из Обреновца, поднео је препорученом поштом дана 21.06.2012. године у 14.00 часова жалбу Управном суду, против Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Обреновац од 19.06.2012. године, којом се потврђује мандат одборницима Скупштине градске општине Обреновац изабраним на изборима одржаним 06. маја 2012. године, и то: Павловић Слађани, Олујић Вањи и Чолић Драгану, са изборне листе Коалиција “Драган Ђилас избор за бољи Обреновац”, Пантелић Александру, Младеновић Божидару, и Јелени Ђорђевић Стевановић, са изборне листе Коалиције “Мирослав Чучковић Чучко - Уједињени региони Србије”, Неговановић Мирославу и Томанић Милораду, са изборне листе “Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије- Јединствена Србија” и Кнежевић Петру са изборне листе Коалиције “Драган Ђилас избор за бољи Обреновац”. Наведена жалба примљена је у Управном суду дана 22.06.2012. године у 8.45 часова. У жалби истиче да сматра незаконитим све одлуке које су донете на  I, II и III седници Скупштине Градске општине Обреновац, након што је председавајући конститутивне седнице исту прекинуо у складу са овлашћењима које као председавајући има, јер је конститутивну седницу у складу са Одлуком председавајућег требало наставити 08.06.2012. године. Жалилац истиче да је III седница Скупштине Градске општине Обреновац започета и одржана без постојања законских претпоставки за одржавање седнице, те да је председник Скупштине погрешно третирао присуство лица којима су издата уверења о избору за одборника као присуство изабраних одборника који могу да чине кворум за предметну седницу. Жалилац сматра да сходно члану 56. став 6. Закона о локалним изборима ова лица могу да учествују у раду седнице Скупштине општине и гласају при усвајању дневног реда само уколико је доношење одлуке о потврђивању мандата новим одборницима једина тачка дневног реда. Даље истиче како је седници од одборника којима је раније верификован мандат присуствовало само 23 одборника, седница Скупштине не само да није могла да донесе одлуке које је донела, већ није испунила услове и за почетак рада. Са напред изнетих разлога предлаже да суд жалбу усвоји и ожалбену одлуку поништи.

  
Скупштина градске општине Обреновац доставила је Управном суду дана 28.06.2012. године у 12.00 часова, списе предмета.

  
Одлучујући о благовремено поднетој жалби, на основу члана 49. став 6. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), оценом навода жалбе и свих списа предмета, Управни суд је нашао да жалба није основана.

  
Из списа предмета достављених овом суду, навода жалбе и одговора на жалбу види се да је Скупштина општине Обреновац на III седници одржаној дана 19.06.2012. године под тачком 1. дневног реда одлучивала о Извештају мандатно имунитетске комисије Градске општине Обреновац о поднетој оставци од стране одборника Маје Тодоровић и Небојше Ћерана са изборне листе “Драган Ђилас избор за бољи Обреновац”, пре истека мандата, са предлогом одлука о утврђивању престанка мандата и о предлогу за доделу мандата за 8 нових одборника у Скупштини градске општине Обреновац којима су издата уверења за одборнике, са предлогом одлуке о потврђивању мандата. Из записника са III седнице Скупштине градске општине Обреновац од 19.06.2012. године произлази да је на седници од 54 одборника присутно 32 одборника, као и да у складу са чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима седници присуствује и у раду учествује 8 нових одборника, којима је на основу члана 48. став 1. поменутог Закона Изборна комисија градске општине Обреновац дана 14.06.2012. године издала уверења да су изабрани за одборнике Скупштине градске општине Обреновац, као и Петар Кнежевић за кога је у извештају верификационог одбора  од 06.06.2012. године констатовано да ће му због оправданог одсуства са конститутивне седнице мандат бити потврђен на седници Скупштине градске општине којој буде присуствовао. Надаље из записника произлази да је приликом одлучивања о првој тачки дневног реда Извештају Мандатно-имунитетске комисије градске општине Обреновац о предлогу за доделу мандата за 8 нових одборника у Скупштини градске општине Обреновац којима су издата уверења за одборнике, са предлогом одлуке о потврђивању мандата председавајући скупштине указао да је на  II седници Скупштине одржаној 06.06.2012. године избором на нове функције ( председника Градске општине, заменика председника Градске општине и 6 чланова већа Градске општине) за 8 одборника Скупштине престао мандат. Даље је председавајући навео да је на седници Изборне комисије од 14.06.2012. године констатовано да су испуњени сви услови да се у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима издају уверења за 8 нових одборника ( уместо 6 одборника који су ступили на нове функције и 2 одборника који су поднели оставке), да је мандатно-имунитетска комисија, у складу са овлашћењима по Пословнику Скупштине, а на основу извештаја Изборне комисије и издатих уверења за 8 нових одборника, утврдила да су испуњени услови да се Скупштини предложи доношење одлуке којом ће потврдити одборничке мандате, а што је констатовано и у извештају Мандатно имунитетске комисије од 14.06.2012. године. Из записника произлази да су присутни одборници без дискусије једногласно усвојили извештај Мандатно имунитетске комисије, и једногласно, у предложеном тексту донели Одлуку о верификацији мандата одборницима Слађани Павловић, Вањи Олујић, Драгану Чолићу, Александру Пантелићу, Божидару Младеновићу, Јелени Ђорђевић Стевановић, Мирославу Неговановићу и Милораду Томанићу, као и одборнику Петру Кнежевићу.

  
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Обреновац VI -01 бр. 020-58 од 19.06.2012. године донета је на основу члана 56. став 6. у вези члана 48. Закона о локалним изборима, на предлог Мандатно имунитетске комисије од 14.06.2012. године и Изборне комисије градске општине Обреновац од 14.06.2012. године, и на основу Одлуке о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Обреновац VI -01 бр. 020-38 од 06.06.2012. године.

  
Код напред изнетог, према оцени Управног суда правилно је поступила Скупштина градске општине Обреновац када је на седници одржаној дана 19.06.2012. године донела ожалбену Одлуку о потврђивању мандата наведеним одборницима Скупштине градске општине Обреновац. Ово са разлога што је Скупштина градске општине Обреновац, после конституисања, а услед неспорне чињенице да је избором на нове функције за 8 одборника Скупштине престао мандат, одлучивала о потврђивању мандата нових одборника, због чега су по оцени овог суда, у складу са одредбом члана 56. став 6. Закона о локалним изборима, у гласању поред одборника, могли учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима, будући да су имали Уверења о избору за одборника у Скупштину градске општине Обреновац, Изборне комисије градске општине Обреновац од 14.06.2012. године.  Наиме, према поменутој одредби члана 56. став 6. Закона о локалним изборима, кандидати за одборнике квалификовани су да учествују у одлучивању и пре стицања права и дужности одборника, у односу на одлуку о потврђивању мандата нових одборника, што им даје право да учествују у раду седнице Скупштине општине и гласању при усвајању дневног реда сачињеног између осталог сагласно члану 46. став 4. и 47. став 2. Закона о локалним изборима.

 
Са изнетих разлога, Управни суд је одлучио као у диспозитиву ове пресуде  применом  одредбе члана 54. став 3.  Закона  о локалним изборима и сходном применом одредби члана 40. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 111/09).ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 09.07.2012. године у 11.45 часова, 23 Уж. 598/12 

   
Записничар                                    Председник већа-судија
Мира Стевић Капус, с.р.                 Невена Милојчић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


БТ