Београд, 09.06.2012.

Пресуда I-19 УЖ 569-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Крагујевцу
I- 19 Уж 569/12
 09.06.2012. године
Б е о г р а д


У ИМЕ НАРОДА


                       
Управни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа,  Павела Јонаша и Олге Петровић, чланова већа, са судским саветником Весном Карановић,   као записничарем, одлучујући о жалби бирача Ранке Вилић Урошевић из   Пријепоља,  Улица Полимска бр. 7,  против решења  Општинске изборне комисије  Пријепоље  број 013-95/2012 од 29.05.2012. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 09.06.2012. године у 14,00  часова,  донео јеП Р Е С У Д У  

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.

                                                
О б р а з л о ж е њ е
 
  
   
Ожалбеним решењем одбачен је приговор Ранке Вилић Урошевић из Пријепоља, овде жалиље,  као неблаговремен.
   
У жалби поднетој  Управном суду, преко поште препоручено  дана 01.06.2012 године,  у 10,00 часова, која је примљена у овом суду дана 04.06.2012.године, у 9,03 часова,  уређеној поднеском поднетим преко поште препоручено  дана 06.06.2012. године, у 7,08 часова, жалиља наводи  да  је ожалбено решење незаконито, због повреда одредаба Закона о избору народних посланика и Закона о локалним изборима. Указује да је на бирачком месту број 24  Забрдњи Тоци, општина Пријепоље,  бирачки одбор  био састављен супротно одредби члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика и Упутству за спровођење избора, јер су у његовом раду учестовали  рођена браћа  Небојша и Гојко Јурковић, на истом бирачком месту.  Доказ су изводи из Матичне књиге рођених за наведена лица  који се налазе у предмету Управног суда Уж 495/12. Даље истиче да је због тога,  тако састављен бирачки одбор морао бити распуштен и избори поновљени. Наводи да је повреда бирачког права учињена и постојала је у континуитету од тренутка именовања ових лица за чланове бирачког одбора па до затварања бирачког места, јер је бирачки одбор у овом саставу радио до затварања бирачког места  (до 20 часова дана 06.05.2012).  Сматра да је бирач  могао доћи до сазнања о оваквом саставу бирачког одбора, само непосредним опажањем на сам дан одржавања избора. Ово јер је бирачки одбор  именовала Републичка изборна комисија, али бирач (грађанин) не мора, нити може да зна када је бирачки одбор именован и ко су његови чланови. Иначе је Републичка изборна комисија доносила решења о изменама у саставима бирачких одбора до 05.05.2012. године. Сматра да је Општинска изборна комисија Пријепоље погрешно применила закон, када је донела ожалбено решење, па је предложила да суд жалбу усвоји, укине ожалбено решење и поништи резултате гласања на бирачком месту. 
  
Општинска изборна комисија Пријепоље је овом суду доставила одговор на жалбу  заједно са списима предмета, који су  примљени у Суду дана 09.06.2012. године у 12,30 часова. У одговору на жалбу Општинска изборна комисија Пријепоље је остала при разлозима из ожалбеног решења и предложила да суд жалбу  одбије, као неосновану.  
  
Одлучујући о поднетој жалби која је благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, на основу одредбе члана 54. став 1. и став 3. Закона о локалним изборима  (“Службени гласник РС” бр. 129/07 ... 54/11), Управни суд је оценом навода жалбе, одговора на жалбу  и списа предмета, нашао да је жалба неоснована.
  
Из образложења ожалбеног решења произлази да је жалиља поднела приговор Општинској изборној комисији због неправилности приликом спровођења избора одржаних 06.05.2012. године на бирачком месту  24, Забрдњи Тоци, општина Пријепоље  у коме је навела да је  бирачки одбор на наведеном бирачком месту образован противно члану 30. став 2. Закона о избору народних посланика, јер су Небојша  Јурковић и Гојко Јурковић, иако рођена браћа учествовали у његовом раду.
   
Одлучујући о  приговору жалиље  Општинска изборна комисија Пријепоље је нашла да је неблаговремен, јер је изјављен након протека законског рока.  Ово са разлога што је  Републичка изборна комисија дана  25.04.2012. године, решењем именовала  стални састав свих бирачких одбора  и дана 30.04.2012. године,  решењем именовала  проширени састав  бирачких одбора  за локалне, парламентарне и председничке изборе  који се спроводе  06.05.2012. године, па је у односу на ове датуме почео да тече  законски рок од 24 часа за улагање приговора. Како је приговор изјављен 07.05.2012. године, Општинска изборна комисија Пријепоље га је ожалбеним решењем  одбацила, као неблаговремен. 
  
Одредбом члана 52. став 1.  Закона о локалним изборима прописано је да бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата има право да поднесе приговор изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора, а према  ставу 2. истог члана   Закона приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука односно извршена радња или учињен пропуст. 
  
Имајући у виду наведено, Управни суд је нашао да је правилно одбачен приговор жалиље као неблаговремен, јер је решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за координирање спровођења свих избора расписаних за 06.05.2012. године, за бирачко  место 24, Забрдњи Тоци, општина Пријепоље и  именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика донето 25.04.2012. године, а решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу донето  30.04.2012. године, од када тече рок за изјављивање приговора од 24 часа, због чега  је приговор жалиље неблаговремен, будући да је изјављен 07.05.2012. године, односно после рока прописаног цитираном одредбом Закона. 
  
Према записнику о раду бирачког одбора на овом бирачком месту на дан гласања, чланови бирачког одбора нису имали примедби на регуларност избора и записник су сви потписали.
  
На основу наведеног, Управни суд је, применом одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима и сходном применом члана 40. став 1. и став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”,  број 111/09), жалбу одбио и одлучио као у диспозитиву. Како је жалба одбијена, нису испуњени услови да суд мериторно реши овај изборни спор.


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 09.06.2012. године, у 14,00 часова, I-19 Уж. 569/12


Записничар                    Председник већа-судија
Весна Карановић,с.р.    Гордана Џакула,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

ЉЛ-12