Београд, 08.06.2012.

Пресуда I-2 УЖ 567-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Крагујевцу
I-1 Уж 567/12
08.06.2012. године
Б е о г р а д


У ИМЕ НАРОДА


  
Управни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника већа, Јелене Ивановић и Олге Петровић, чланова већа, са судијским саветником Мајом Панић записничарем, одлучујући о жалби бирача Ранке Вилић Урошевић из Пријепоља, Полимска 7, против решења Општинске изборне комисије Пријепоље  број 013-102/12 од 29.05.2012. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 08.06.2012. године у 11,15 часова, донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба   СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

 
 
Ожалбеним решењем одбачен је приговор жалиоца као неблаговремен.  
        
Жалилац је поднео жалбу Управном суду препоручено поштом (R 4961) дана 01.06.2012. године у 09,00 часова, која је у овом суду примљена дана 04.06.2012. године у 09,01 часова.
  
Подносилац жалбе наводи да је ожалбено решење незаконито због повреда одредаба Закона о избору народних посланика и Закона о локалним изборима.  На бирачком месту број 23. Ђурашићи, бирачки одбор је био састављен супротно одредби члан 30. став 2. Закона о избору народних посланика и Упутства за спровођење избора, јер су у његовом раду учестовали супружници Станић Ивана и Станић Бобан на истом бирачком месту.  Доказ је извод из Матичне књиге венчаних који се налази у предмету Управног суда. Због тога је   тако састављен бирачки одбор морао бити распуштен и избори поновљени. Повреда бирачког права је учињена и постојала је у континуитету од тренутка именовања ових лица за чланове бирачког одбора па до затварања бирачког места, јер је бирачки одбор у овом саставу радио до затварања бирачког места до (20 часова дана 06.05.2012).  Бирач је могао доћи до сазнања о оваквом састав бирачког одбора, само непосредним опажањем на сам дан одржавања избора. Бирачки одбор је именовала Републичка изборна комисија, али бирач (грађанин) не мора, нити може да зна када је бирачки одбор именован и ко су његови чланови. Иначе је Републичка изборна комисија доносила решења о изменама у саставима бирачких одбора до 05.05.2012. године. Сматра да је 

Општинска изборна комисија Пријепоље погрешно применила закон када је донела ожалбено решење па је предложио да суд жалбу усвоји, укине ожалбено решење и поништи резултате гласања на бирачком месту. 
  
Општинска изборна комисија Пријепоље је овом суду доставила одговор на жалбу  заједно са списима предмета 05.06.2012. године у 19 часова. Они су примљени у суду дана 07.06.2012. године у 11,30 часова. У одговору на жалбу Општинска изборна комисија Пријепоље је остала при разлозима из ожалбеног решења и предложила да суд жалбу, као неосновану одбије. 
  
Одлучујући о поднетој жалби која је благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, на основу одредбе члана 54. став 1. и став 3.. Закона о локалним изборима  (“Службени гласник РС” бр. 129/07 ... 54/11), Управни суд је оценом навода жалбе, одговора на жалбу  и списа предмета, нашао да је жалба неоснована.
 
Из образложења ожалбеног решења произилази да је жалилац поднео приговор Општинској изборној комисији због неправилности приликом спровођења избора одржаних 06.05.2012. године на бирачком месту 23 Ђурашићи  и у њему је навео да је  бирачки одбор на наведеном бирачком месту образован противно члану 30. став 2. Закона о избору народних посланика, јер су  Станић Ивана и Станић Бобан, иако супружници,  учествовали у његовом раду. 
   
Одлучујући о поднетом приговору Општинска изборна комисија Пријепоље је нашла да је неблаговремен, јер је изјављен након протека законског рока.  Ово са разлога што је решење, којим је именован проширен састав бирачких одбора у општини Пријепоље за све изборе који се спроводе 06.05.2012. године, на бирачком месту бр. 23 Ђурашићи, Републичка изборна комисија донела 30.04.2012. године, па је у односу на овај датум текао законски рок од 24 часа за подношење приговора. Како је приговор поднет 07.05.2012. године Општинска изборна комисија Пријепоље га је одбацила, као неблаговремен. 
  
Одредбом члана 52. Закона о локалним изборима прописано је да бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата има право да поднесе приговор изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора. Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука односно извршена радња или учињен пропуст. 
  
Имајући у виду наведено, Управни суд је нашао да је правилно одбачен приговор жалиоца као неблаговремен, јер је решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за коордирање спровођење свих избора расписаних за 06.05.2012. године за бирачко место 23 Ђурашићи и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика донето 25.04.2012. године, а решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког добора у проширеном саставу донето је 30.04.2012. године од када тече рок за изјављивање приговора од 24 часа. Како је приговор жалиоца поднет 07.05.2012. године, он је неблаговремен, јер је поднет после рока прописаног цитираном одредбом Закона. 
  
Према записнику о раду бирачког одбора на овом бирачком месту на дан гласања, чланови бирачког одбора нису имали примедби на регуларност избора и записник су сви потписали.
  
На основу наведеног, Управни суд је применом одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима и сходном применом члана 40. став 1. и став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, 111/09), жалбу одбио и одлучио као у диспозитиву. Како је жалба одбијена, нису испуњени услови да суд мериторно реши овај изборни спор.
  

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 08.06.2012. године у 11,15 часова,  I-1 Уж 567/12


Записничар             Председник већа-судија
Маја Панић,с.р.      Љиљана Петровић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

ЦРП