Београд, 08.06.2012.

Пресуда I-2 УЖ 568-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД 
ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ
I-2 Уж 568/12
Дана 07.06.2012.године
Београд


     
У ИМЕ НАРОДАУправни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника већа,  Јелене Ивановић и Олге Петровић, чланова већа, са судским саветником Драганом Максимовић, као записничарем, одлучујући о жалби бирача Ранке Вилић Урошевић из Пријепоља, Полимска 7, против решења Републичке изборне комисије 02 број  013-838/12 од 28.05.2012.године,  у предмету заштите изборног права,  у нејавној седници већа одржаној дана 07.06.2012.године, у 15,00 часова  донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеним решењем одбачен је приговор жалиоца Ранке Вилић Урошевића из Пријепоља, као неблаговремен. 
    
У жалби, поднетој Управном суду препоручено поштом ( Р 49014) дана 01.06.2012.године у 12,12 часова која је у овом суду примљена дана 04.06.2012.године у 09,02 часова, као и допуни жалбе којом је суду достављено ожалбено решење чију законитост спори, жалилац наводи да је на бирачком месту број 24, бирачки одбор био неправилно састављен из разлога што су његови чланови били рођена браћа Небојша и Гојко Јурковић, што је супротно одредбама члана 30. Закона о избору народних посланика. Жалилац је за ову чињеницу сазнао у тренутку гласања када се затекао на бирачком месту и видео лица која познаје, а која су у сродству, да обављају функцију чланова бирачког одбора, због чега сматра да је његов приговор благовремено поднет. Предложио је да суд жалбу усвоји, укине ожалбено решење и поништи резултате гласања на бирачком месту. 
  
Републичка изборна комисија суду није доставила одговор на жалбу, али је дана 05.06.2012.године у 18.30 часова доставила списе предмета.
  
Одлучујући о поднетој жалби, која је допуштена и благовремено изјављена од овлашћеног лица, оценом навода жалбе и списа предмета, Управни суд је нашао да је жалба неоснована.
 
 Из списа предмета и образложења ожалбеног решења произлази да је жалилац дана 07.05.2012.године поднео преко поште Општинској изборној комисији Пријепоље  приговор на неправилности приликом спровођења избора одржаних 06.05.2012.године на бирачком месту број 24 у општини Пријепоље, а који је примљен у Републичкој изборној комисији 08.05.2012.године у 19,30 часова. У приговору је наведено да се неправилност односи на састав бирачког одбора на наведеном бирачком месту, јер су његови чланови Небојша и Гојко Јурковић рођена браћа, што је супротно одредби члана 30. Закона о избору народних посланика. Одлучујући о поднетом приговору Републичка изборна комисија је нашла да је приговор неблаговремен, јер се односи на одлуку за чије оспоравање је истекао законски рок. Ово са разлога што је решење којим је утврђен проширени састав бирачких одбора у општини Пријепоље за све изборе који се спроводе 06.05.2012.године, а којим су у бирачки одбор на бирачком месту 24 у општини Пријепоље именовани Небојша и Гојко Јурковић, Републичка изборна комисија донела 30.04.2012.године, у односу на који датум тече законски рок од 24 часа за подношење приговора. Како је приговор поднет 07.05.2012. године Републичка изборна комисија је одлучила као у диспозитиву ожалбеног решења. 
  
Одредбом члана 95. став 3. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 35/00...36/11), прописано је да се приговор из става 1. и става 2. овог члана подноси у року од  24 часа од часа када је донета одлука, односно извршена радња коју подносилац приговора сматра неправилном, односно од часа када је учињен пропуст.
 
 Имајући у виду цитирану одредбу закона, Управни суд је нашао да је правилно одбачен приговор жалиоца као неблаговремен, јер је решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за координирано спровођење свих избора расписаних за 06.05.2012.године за бирачко место број 24 у општини Пријепоље и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика донето 25.04.2012.године, а решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу донето је 30.04.2012.године од када тече рок за изјављивање приговора од 24 часа.
  
Како је приговор жалиоца поднет 07.05.2012.године, то је исти неблаговремен, односно поднет после рока прописаног цитираном одредбом закона.
  
На основу изнетог, Управни суд је, на основу одредбе члана 97. став 4. Закона о избору народних посланика, сходном применом одредбе 40. став 1. и став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09), одлучио као у диспозитиву пресуде.  
  
Како је жалба одбијена, нису испуњени услови да суд мериторно реши овај изборни спор, како је жалилац предложио.

         
ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана 07.06.2012.године, I-2 Уж 568/12

Записничар                                    Председник већа- судија
Драгана Максимовић, с.р.            Љиљана Петровић, с.р.

 

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

СУ