Београд, 10.07.2012.

Пресуда II-2 3 УЖ 624-12-заштита изборног права

Република Србија         
УПРАВНИ СУД
Одељење у Нишу
II-2  3 Уж. 624/12
10.07.2012. године
Б е о г р а дУ ИМЕ НАРОДА

  

Управни суд, у већу  састављеном  од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Биљане Тамбурковски Баковић и Јелене Тишма-Јовановић, чланова већа са судским саветником Љиљаном Петровић, записничарем, одлучујући о жалби Зорана Јовановића овлашћеног лица предлагача Изборне листе “Српска напредна странка – Томислав Николић”, изјављеној против решења Изборне комисије општине Медвеђа, број: 013-346/2012-01-189 од 07.07.2012. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа, одржаној дана 10.07.2012. године, у 13,00 часова, донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.

                         
О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеним решењем одбачен је, као недопуштен, приговор овлашћеног предлагача изборне листе број 5 – Спрска напредна странка – Томислав Николић, Зорана Јовановића, бр.013-346/2012-01-188 од 05.07.2012. године, изјављен на учињене пропусте у раду.

  
У жалби поднетој поштом препоручено дана 08.07.2012. године, која је у  Управни суд примљена дана 10.07.2012. године у 10,04 часова,  жалилац оспорава решење Изборне комисије општине Медвеђа од 07.07.2012. године, због битне повреде одредаба управног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права. Позива се на одредбе члана 52. став 2. и члана 11. став 2. Закона о локалним изборима и наводи да Изборна комисија општине Медвеђа није утврдила чињенично стање након пријема пресуда Управног суда и то Уж.603/12 до Уж.608/12, све од 03.07.2012. године. Истиче да су наведене пресуде донете супротно одредби члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, којим је прописано да у поступку заштите изборног права суд сходно примењује одредбе закона којима се уређује поступак у управним споровима. Наводи да је одредбом члана 54. став 4. наведеног Закона, прописано да ће се одлука по жалби донети најкасније 48 часова од дана пријема жалбе са списима, а у ставу 2. истог члана одређен је рок за доставу списа одмах, а најкасније 12 сати од пријема жалбе. Указује да приговор није поднет у смислу, да Изборна комисија улази у суштину пресуде и да негира исту, већ због пропуста непоступања после пријема пресуда на основу члана 11. став 2. Закона о локалним изборима. Сматра да приговор не може бити одбачен као недопушетн, јер није изјављен на судске пресуде које су неспорно правоснажне, него на поступак Изборне комисије. Наглашава да је у поступку заштите изборног права жалбе поднео суду 28.06.2012. године, да је суд дописом број Уж.608/12 од 29.06.2012. године, тражио од Изборне комисије допуну списа за одлучивање да одмах, а најкасније за 12 часова од дана пријема списа исте достави. Како Изборна комисија није доставила тражене списе у траженом року, то је Изборној комисији указано  на ту околност и примену члана 11. став 2. Закона о локалним изборима. код неспорне чињенице да су мимо закона два пута искоришћени рокови од 12 плус 48 часова. Предлаже да суд жалбу уважи и поништи ожалбено решење од 07.07.2012. године.

  
Изборна комисија општине Медвеђа, у одговору на жалбу је навела да је жалба неоснована и да у свему остаје при наводима у образложењу ожалбеног решења из разлога што Изборна комисија није орган који може преиспитивати судске одлуке. Предложила је да суд жалбу одбије.

     
Одлучујући, на основу одредбе члана 54. ст 1. и 3. Закона  о локалним изборима  (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 , 34/10 и 54/11),  о поднетој жалби, која је благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, Управни суд је, оценом навода жалбе и достављених списа предмета, нашао да је  жалба неоснована. 
  
Увидом у предмете овог суда Уж.603/12, Уж.604/12, Уж.605/12,   Уж.606/12, Уж.607/12 и Уж.608/12 се утврђује, да је Зоран Јовановић овлашћено лице предлагача Изборне листе “Српска напредна странка – Томислав Николић”, овде жалилац, дана 28.06.2012. године, поднео жалбе Управном суду против решења Изборне комисије општине Медвеђа број:013-346/2012-01-136 од 26.06.2012. године. У поступку претходног испитивања поднетих жалби Управни суд је дана 29.06.2012. године, путем поште, наложио Изборној комисији општине Медвеђа да одмах а најкасније у року од 12 часова, достави Управном суду записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања, заједно са целокупним изборним материјалном. Поступајући по налозима суда од 29.06.2012. године (петак), Изборна комисија општине Медвеђа, 02.07.2012. године (понедељак) доставила је суду договор на жалбу и комплетне списе који се односе на предметне жалбе. Одлучујући на основу одредбе члана 54.с тав 1. и 3. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр.129/07...54/11) о поднетим жалбама, Управни суд је 03.07.2012. године донео пресуде у предметима  Уж.603/12, Уж.604/12, Уж.605/12, Уж.606/12, Уж.607/12 и Уж.608/12.

  
Одредбом члана 54. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр.129/07, 34/2010 и 54/2011), прописано је да се против решења изборне комисије, може изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од достављања решења. Изборна комисија дужна је да суду достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. У поступку заштите изборног права суд сходно примењује одредбе закона којим се уређује поступак у управним споровима. Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 48 часова од дана пријема жалбе са списима. Одлука донета у поступку по жалби је правоснажна и против ње се не могу поднети захтев за ванредно приспитивање судске одлуке, нити захтев за понављање поступка, предвиђени Законом о управним споровима.

  
Одредбом члана 11. став 2. наведеног Закона прописано је, да органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на основу закона.

  
Имајући у виду наведено, код чињенице да је Управни суд поступајући по жалбама, овде жалиоца у предметима Уж.605/12, Уж.604/12, Уж.603/12, Уж.606/12, Уж.607/12 и Уж.608/12, донео пресуде под истим бројем дана 03.07.2012. године, у року од 48 часова  од дана пријема жалби са списима предмета, односно у року прописаном чланом 54. став 4. Закона о локалним изборима, те да су наведене одлуке правоснажне, правилно је ожалбеним решењем Изборна комисија општине Медвеђа, одбацила приговор жалиоца као недопуштен.

  
Стога, суд налази да је ожалбено решење правилно и на закону засновано, због чега су супротни наводи жалбе неосновани.

  
Из наведених разлога, Управни суд је на основу члана 54. став 3.  Закона о локалним изборима, сходном применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), одлучио као у диспозитиву пресуде.


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 10.07.2012. године  у 13,00 часова, II-2  3 Уж. 624/12


Записничар                                     Председник већа-судија
Љиљана Петровић, с.р.                   др Јадранка Ињац, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

ЈЗ