Београд, 12.07.2012.

Пресуда II-2 3 УЖ 634-12-верификација мандата

Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Нишу
II-2 3 Уж 634/12
12.07.2012. године
Б е о г р а д


У ИМЕ НАРОДАУправни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Биљане Тамбурковски Баковић и Јелене Тишма-Јовановић, чланова већа, са судским саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући о жалби Небојше Ненадовића из Бојника, Ул. Раданска бр. 18, одборника Скупштине општине Бојник, због пропуштања доношења одлуке Скупштине општине Бојник о потврђивању мандата одборнику, у предмету заштите изборног права – потврђивање мандата одборника, у нејавној седници већа одржаној дана 12.07.2012. године, донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

  

У жалби, која је предата пошти препоручено дана 09.06.2012. године, а која је примљена у овоме суду дана 11.06.2012. године у 09,02 часова и допуњена поднеском од 15.06.2012. године, жалилац наводи да је на првом делу конститутивне седнице СО Бојник, одржане дана 01.06.2012. године, одборник Миломир Љубић изабран за директора Дома здравља у Бојнику због чега је био у обавези да да оставку оверену од стране суда председнику скупштине у року од три дана од дана овере, а председник скупштине је био у обавези да ту оставку стави на дневни ред на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. Други део конститутивне седнице заказан је без унапред утврђеног дневног реда и одржан дана 08.06.2012. године, и у току те седнице председник скупштине није ставио на дневни ред поменуту оставку, већ је наводну оставку одборника Љубића потврдила Општинска изборна комисија општине Бојник, што значи да је седница Скупштине општине Бојник од 08.06.2012. године од самог почетка била незаконита. Из наведеног разлога предлаже да суд донесе решење којим ће утврдити да је Миломир Љубић и даље одборник Скупштине општине Бојник, односно да мандат одборника Миломира Љубира још увек није престао, као и да је мандат одборника Љубеновић Далибора који је именован на место одборника Миломира Љубића, неважећи.
  
У одговору на жалбу, који је достављен са списима Управном суду дана 29.06.2012. године у 08,54 часова, Скупштина општине Бојник, преко председника Небојше Радоњића, оспорава наводе жалбе уз образложење да је конститутивна седница започета дана 01.06.2012. године, а настављена због недостатка кворума дана 08.06.2012. године, да је заказана и одржана у свему у складу са Законом о локалним изборима, Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Бојник и Пословником Скупштине општине Бојник, са ког разлога предлаже да суд, након увида у све релевантне чињенице, жалбу одбије као неосновану. 
  
По оцени навода жалбе, одговора на жалбу, као и списа предмета који су достављени, Управни суд налази да је жалба благовремено поднета од овлашћеног лица и да   није основана.   
  
Наиме, из записника са конститутивне седнице Скупштине општине Бојник се утврђује да је седница заказана за 01.06.2012. године са предложеним дневним редом који под тачком 4. обухвата потврђивање мандата одборника, седница је наведеног датума започета, потврђени су мандати за све одборнике онако како је то предложио верификациони одбор, укључујући мандат Небојше Ненадовића, овде жалиоца, и мандат Миломира Љубића, на кога се односе наводи предметне жалбе. Након тога разрешен је в.д. директор Дома здравља у Бојнику, по допуњеном дневном реду под тачком 13, и одборник Миломир Љубић изабран за в.д. директора Дома здравља у Бојнику, по допуњеном дневном реду под тачком 14, до када су одборници ДС и СПС били присутни у скупштинској сали и гласали. По избору, Миломир Р. Љубић је усмено дао неопозиву оставку, али у том моменту је од 27 одборника у сали било 12 одборника, тако да о оставци није могло да се расправља нити је било услова да се седница настави, већ је она прекинута. Наставак прве конститутивне седнице је заказан и одржан дана 08.06.2012. године са почетком у 10,00 часова по утврђеном дневном реду који није обухватио утврђивање престанка мандата одборнику који је поднео усмену оставку. У међувремену, дана 01.06.2012. године у 16,30 часова Миломир Љубић је председнику Скупштине општине Бојник поднео неопозиву писмену оставку на месту одборника и предложио да се мандат додели следећем одборнику по редоследу изборне листе Демократске странке Србије. 
  
Одредбом чл. 31. ст. 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07) прописано је да одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку. 
  
Одредбом чл. 46. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11) прописано је да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице подноси се у форми оверене писане изјаве (став II); после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат (став III); о оставци коју је одборник поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници (став IV). 
  
Одредбом чл. 49. истог закона прописано је да у случају основаности жалбе, суд доноси одлуку којом утврђује престанак мандата одборника, односно потврђује мандат новом одборнику (став III), а право на подношење жалбе има сваки одборник (став IV).
  
Имајући у виду све наведено и цитиране законске одредбе, а наиме да је Миломир Љубић, након што је на конститутивној седници СО Бојник дана 01.06.2012. године потврђен његов мандат за одборника те скупштине, поднео оставку усмено на седници и да тада скупштина није могла да утврди да је одборнику престао мандат због недостатка кворума, да је истог дана Миломир Љубић поднео председнику СО Бојник оставку у форми писане изјаве, и да је дана 08.06.2012. године настављена конститутивна седница СО Бојник, која чињеница жалбом није оспорена, то се по оцени суда не може сматрати да је у конкретном случају скупштина пропустила да донесе одлуку о престанку мандата одборника. Ово стога што је Миломир Љубић дана 06.06.2012. године поднео Изборној комисији општине Бојник захтев да је њему престало мандат одборника и да се следећем са листе изда уверење о одборничком мандату. Комисија је издала уверење новом одборнику Далибору Љубеновићу из Кацабаћа, који је сходно члану 56. став 6. Закона о локалним изборима учествовао у раду наставка Скупштине истог заседања. 
  
Суд је ценио жалбу одборника Небојше Ненадовића, па је нашао да иста није основана, имајући у виду да се из записника са конститутивне седнице Скупштине општине Бојник од 01.06.2012. године и наставка ове седнице одржане дана 08.06.2012. године,  утврђује да је процедура издавања уверења новом одборнику и потврђивање одборничког мандата Љубеновић Далибору по дневном реду под тачком 14., извршена у складу са Законом о локалним изборима и Пословником Скупштине општине Бојник.
  
Са изнетих разлога, Управни суд је одлучио као у диспозитиву пресуде применом одредбе члана 49. став 1. и став 6. Закона о локалним изборима и члана 40. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ бр. 111/09).ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 12.07.2012. године, II-2 3 Уж 634/12


Записничар                           Председник већа- судија
Љиљана Петровић,с.р.          др Јадранка Ињац,с.р.

 

За тачност отправка
управитељ писарнице
Дејан Ђурић


ЈЗ