Београд, 11.07.2012.

Пресуда II-2 5 УЖ 629-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД 
II-2 5 Уж 629/12
11.07.2012.године
Б е о г р а дУ ИМЕ НАРОДА
                       

Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Биљане Тамбурковски Баковић и Јелене Тишма - Јовановић, чланова већа, са судским саветником Татјаном Попара, као записничарем, решавајући о жалби Зорана Јовановића из Медвеђе, Јабланичка бр. 24, као овлашћеног предлагача Изборне листе СНС – Томислав Николић, изјављеној против решења Изборне комисије општине Медвеђа број: 013-346/2012-01-199 од 09.07.2012.године, у правној ствари заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 11.07.2012. године у 12,30 часова, донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеним решењем одбијен је приговор председника Општинског одбора Српске напредне странка Зорана Јовановић, број: 013-346/2012-01-193 од 07.07.2012.године, изјављен на  рад бирачког одбора на бирачком месту број 1 у Медвеђи, на поновљеним изборима одржаним 06.07.2012. године, као неоснован.

   
У жалби поднетој Изборној комисији општине Медвеђа дана 10.07.2012. године у 13,45 часова, која је достављена овоме суду дана 11.07.2012. године у 01,20 часова, жалилац наводи да ожалбено решење оспорава због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битне повреде материјалног права и погрешне примене материјалног права. Непотпуно и погрешно утврђено чињенично стање огледа се у томе што комисија није узела у обзир стварно стање приликом гласања на бирачком месту број 1 у Медвеђи, одржаном дана 06.07.2012. године, када су у току гласања чланови бирачког одбора Адемовић Муја и Стаменковић Небојша преко целога дана утицали на одлуке многих бирача сугеришући им за кога да гласају или прилазећи месту на коме је листић попуњаван, што је сурпотно одредби чл. 69. Закона о избору народних посланика. Битна повреда материјалног права и погрешна примена материјалног права огледа се у томе што у току гласања није била обезбеђена тајност, због тога што је место за попуњавање листића било постављено тако да су чланови бирачког одбора и друга лица у просторији (ходник) могли да виде како бирач попуњава гласачки листић, што је супротно одредби чл. 55. истог закона. Како су све наведене примедбе унете у одговарајући записник, то  оцењујући примедбе као неосноване Изборна комисија општине Медвеђа на најгрубљи начин крши све норме Закона о локалним изборима. Са изложеног предлаже да суд жалбу усвоји, ожалбено решење поништи у целости, донесе одлуку којом ће распустити бирачки одбор и поновити изборе на бирачком месту број 1 Медвеђа у законском року.

  
У одговору на жалбу, који је  достављен овоме суду са списима дана  11.07.2012.године у 01.20 часова, Изборна комисија општине Медвеђа наводи да је ожалбено решење донето у свему у складу са законом и да у конкрентом случају нема основа да се поништи гласање на бирачком месту број 1 у Медвеђи на поновљеним изборима одржаним 06.07.2012. године. Са изложеног, предлаже да се жалба одбије као неоснована.

  
Одлучујући о поднетој жалби, применом одредбе чл. 54. ст. 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07 ... 54/11), оценом навода жалбе, одговора на жалбу и достављених списа предмета, Управни суд је нашао да је жалба благовремено поднета од овлашћеног лица и да је неоснована.  

  
Наиме, одредбом чл. 55. ст. 2. и ст. 5. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 35/2000 ... 104/2009 – др. закон) прописано је да бирач у току одржавања избора може гласати само једанпута и да је гласање тајно.

  
Одредбом чл. 6. и чл. 9. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Медвеђа расписаних за 24.06.2012. године прописано је, између осталог, да бирачки одбор уређује просторију за гласање и да параван за гласање мора бити тако постављен да обезбеди тајност гласања, а пошто обави припреме за спровођење гласања, бирачки одбор утврђује да гласања може да почне и то констатује у записнику о раду бирачког одбора.

  
Правилно је, по оцени суда, поступила Изборна комисија општине Медвеђа када је ожалбеним решењем одбила, као неоснован, приговор жалиоца и у делу који се односи на битну повреду материјалног права и погрешну примену материјалног права.  Ово стога што је у записнику о гласању и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Медвеђа на поновљеном гласању 06.07.2012. године на бирачком месту бр. 1 констатовано да је пре отварања бирачког места бирачки одбор проверио и утврдио, између осталог, да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно одредби чл. 4. Правила о раду бирачких одбора за одборнике Скупштине општине Медвеђа расписани за 24. јун 2012. године, што подразумева и тајност гласања, а што је био услов за отварање бирачког места и почетак гласања, да су тај записник потписали сви чланови бирачког одбора и да у том смислу није било примедби.

  
Правилно је, по оцени суда, поступила Изборна комисија општине Медвеђа када је ожалбеним решењем одбила, као неоснован, приговор жалиоца и у делу који се односи на непотпуно и погрешно утврђено чињенично стање, уз образложење да је увидом у записник о гласању и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Медвеђа на поновљеном гласању 06.07.2012. године на бирачком месту бр. 1 утврђено да је члан бирачког одбора Нада Милутиновић, испред одборничке групе СНС,  унела примедбу  која се састоји у констатацији да су чланови бирачког одбора Муја Адемовић и Небојша Стаменковић прилазила бирачима, разговарали са њима и посматрали како бирачи гласају, да је већина Рома гласала јавно, а да је Стаменковић пришао свештенику Браниславу до места гласања и нешто му шапутао. Ово стога што евентуални утицај на бираче у исказивању изборне воље јесте кривично дело које се процесуира пред надлежним органима и доказује на одговарајући начин, и у том смислу се поводом таквих радњи не може тражити заштита пред Управним судом по одредбама Закона о локалним изборима односно одредбама Закона о избору народних посланика, које одредбе такву заштиту не прописују. 
  
Такође, у конкретном случају нису испуњени услови прописани одредбом чл. 55. ст. 2. Закона о локалним изборима да суд мериторно реши овај изборни спор, како је то предложено жалбом, због тога што је услов за примену цитиране законске одредбе оцена суда да ожалбену одлуку треба поништити, што овде није случај. 
   
  
Из наведених разлога, налазећи да ожалбеним решењем није повређен закон на штету жалиоца, на основу овлашћења из одредбе чл. 54. ст. 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 ... 54/11) уз сходну примену одредбе чл. 40. ст. 2. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' бр. 111/09) одлучено је као у диспозитиву  пресуде.
  

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 11.07.2012. године у 12,30  часова, II-2 5 Уж 629/12


Записничар                                   Председник већа- судија
Татјана Попара, с.р.                       др Јадранка Ињац, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


КО-2012