Београд, 17.07.2012.

Пресуда II-2 6 УЖ 597-верификациа мандата

   
Република Србија
УПРАВНИ СУД 
II-2  6 Уж. 597/12
17.07.2012. године
Б е о г р а д



У ИМЕ НАРОДА

  

Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Јелене Тишма-Јовановић и Биљане Тамбурковски Баковић, чланова већа, са судским  саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о жалби Рагми Мустафе, шефа одборничке групе "Партија за демократско деловање – Шаип Камбери" и др Аднана Салиху, шефа одборничке групе "Покрет за демократски прогрес – Јонуз Муслиу", поднетој против одлуке Скупштине општине Бујановац, број:02-72/12 од 20.06.2012. године, у предмету заштите изборног права – потврђивања мандата одборника, у нејавној седници већа одржаној дана 17.07.2012. године, донео је



П Р Е С У Д У

  
Жалба се ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

  

У жалби, погрешно означеној као “тужба”, коју су поштом препоручено послали Управном суду дана 21.06.2012. године, а која је примљена у овом суду дана 22.06.2012. године у 11,20 часова, жалиоци су навели да је након избора одржаних 06.05.2012. године, Скупштина општине Бујановац одржала своју прву радну седницу новог сазива, а која седница је одржана уз битне и тешке повреде одредаба Статута општине Бујановац, Пословника о раду Скупштине општине Бујановац, Закона о локалној самоуправи и Закона о локалним изборима. Према члану 29. став 1. Статута општине Бујановац, Скупштина општине Бујановац има 41 одборника. Потребан кворум за рад Скупштине општине Бујановац је 21 присутни одборник. На седници одржаној 20.06.2012. године, одлучивано је са 18 одборника. Ово стога што је владајућа коалиција имала 21 одборника, а избором на функције председника општине, заменика председника општине и члана Општинског Већа, тројица одборника су изгубила статус одборника. С обзиром да су кандидати за одборнике квалификовани да учествују у одлучивању и пре стицања права и дужности одборника, само у односу на одлуке у вези са потврђивањем мандата, у смислу члана 56. став 6. Закона о локалним изборима. Како су нова три одборника узела учешће у изгласавању дневног реда прве седнице СО Бујановац, на којој је одлучивано о укупно 39 тачака дневног реда, тиме је повређен закон, Статут и Пословник општине Бујановац и стога жалиоци предлажу да Управни суд све одлуке СО Бујановац од тачке 1. до тачке 39. дневног реда, донете на седници од 20.06.2012. године, поништи као ништавне. 
  
Чланом 49. став 1. и чланом 56. став 7. Закона о локалним изобрима (“Службени гласник РС” бр.129/07, 34/10 и 54/11), као једино дозвољено правно средство заштите мандата, прописана је жалба, из ког разлога је суд нашао да се у конкретном случају ради о жалби, а не о тужби, како је назначено.
  
Решењем суда II-2 6 Уж.597/12 од 25.06.2012. године, наложено жалиоцима да уреде поднету жалбу на тај начин што ће прецизно, под бројем и датумом, означити одлуке Скупштине општине Бујановац, донете на седници одржаној 20.06.2012. године, с упозорењем да се, сагласно чл. 3. и чл. 22. Закона о управним споровима, једном жалбом пред Управним судом може оспорити само једна одлука. 
  
Након пријема решења суда од 25.06.2012. године, жалиоци су поднеском од 28.06.2012. године, уредили поднету жалбу, тако што су прецизирали да оспораву одлуку СО Бујановац број:02-72/12 од 20.06.2012. године.  
    
У одговору на жалбу, који је достављен са списима предмета Управном суду дана 03.07.2012. године у 08,42 часова, председник Скупштине општине Бујановац је предложио да суд одбије жалбу као неосновану и истако је да су на предметној седници све одлуке донете са 21 глас “за”, ниједан глас “против” и ниједан “уздржан”, па је стога постојала законом, статутом и пословником предвиђена већина од укупно 41 одборник. 
  
Оценом навода жалбе, одговора на жалбу и свих достављених списа овог предмета Управни суд је оценио:

жалба није основана.

  
Из списа призлази да је ожалбеном одлуком број 02-72/12 од 20.06.2012. године, потврђен мандат Екрему Аљимију, магистру математике из с. Несалца, одборнику са Изборне листе Демократска партија – мр Нагип Арифи. 
  
Из записника са прве седнице Скупштине општине Бујановац, одржане 20.06.2012. године, са почетком у 10,20 сати, произлази да је одборнику Нагипу Арифију, избором за председника општине Бујановац, престао мандат, те је у складу са законом, било потребно верификовати мандат новом одборнику, кандидату по реду са изборне листе одборника чији је мандат престао. Првој седници СО Бујановац присуствовало је 22 одборника, није присуствовало 19 одборника, а уз предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Екрема Аљимија,  достављено је уверење ОИК Бујановац о избору наведеног лица за одборника и његова потписана и оверена изјава о прихватању кандидатуре одборника. За предлог ожалбене одлуке је, према записнику, гласао  21 одборник “за”, ниједан “против” и ниједан “уздржан”. 
  
Код овако утврђеног чињеничног стања, по оцени суда, ожалбена Одлука о потврђивању мандата наведеном одборнику,  донета је у свему у складу са чланом 56. Закона о локалним изборима, у вези члана 32. ст. 1. тач. 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07). Ово стога што у смислу одредбе члана 56. став 5. Закона о локалним изборима, у гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са чланом 43. истог закона, и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани те је у конкретном случају неоснован навод жалбе да није постојао кворум за доношење ожалбене одлуке. 
  
Одредбом члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи, прописано је да одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку. 
  
Налазећи да ожалбеним решењем није повређен закон на штету жалилаца, Управни суд је одлучио као у диспозитиву пресуде применом одредбе члана 49. став 1. и став 6. Закона о локалним изборима, у вези члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи и члана 40. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ бр. 111/09).
  

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 17.07.2012.године, II-2 6  Уж. 597/12


Записничар                                         Председник већа- судија
Светлана Живановић,с.р.                   др Јадранка Ињац,с.р.


За тачност отправка
управитељ писарнице
Дејан Ђурић