Београд, 03.07.2012.

Пресуда II-2 6 УЖ 606-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД 
II-2  6 Уж. 606/12
03.07.2012.године
Б е о г р а дУ ИМЕ НАРОДА
  

Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Јелене Тишма-Јовановић и Биљане Тамбурковски Баковић, чланова већа, са судским саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о жалби Зорана Јовановића из Медвеђе, овлашћеног лица подносиоца Изборне листе „Српска напредна странка – Томислав Николић“, изјављеној против решења Изборне комисије општине Медвеђа број 013-346/2012-01-136 од 26.јуна 2012.године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 03.07.2012.године у 10,30 часова, донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба се ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е


  
Ожалбеним решењем, одбијен је приговор Зорана Јовановића из Медвеђе, овлашћеног лица подносиоца Изборне листе „Српска напредна странка – Томислав Николић“, изјављена на спровођење гласања на бирачком месту број 13 Капит на локалним изборима одржаним 24.јуна 2012.године, као неоснован.

  
У жалби, поднетој преко Изборне комисије општине Медвеђа, дана 28.06.2012.године у 12,55 часова, која је у Управном суду примљена 28.06.2012.године у 19,51 часова, жалилац оспорава законитост ожалбеног решења, наводећи да на бирачком месту број 13 у Капиту, где живе искључиво припадници албанске националности, од стране председника бирачког одбора Исмаиљ Хисенија, није дозвољена идентификација бирача пре преузимања гласачких листића, нити обележавање прста гласача спрејом. Када је на ово реаговао члан бирачког одбора сталног састава Арсић Недељко, од стране Кадрију Хисенија, члана бирачког одбора, вређан је и претили су му да ће га избацити са места гласања о чему је Арсић обавестио полицију која је дошла на лицу места и ван бирачког места обавила разговор и пријава је заведена у Полицијској станици у Медвеђи. Ову примедбу су покушали да упишу у записнику Арсић Недељко и члан бирачког одбора Одборничке листе Уједињених региона Србије, али им то није дозвољено од стране именованог председника и из тих разлога од напред поменута два члана, није потписан записник о гласању а ова лица су у сталном саставу бирачког одбора. Жалилац је уз жалбу приложио изјаву Стошић Славише од 25.06.2012.године, у којој Стошић Славиша изјављује да је именован у стални састав бирачког одбора број 13-Капит, испред Одборничке групе Демократске странке и да дана 24.06.2012.године председник бирачког одбора није дозволио да се врши идентификација бирача нити увид у важећи документ који садржи фотографију и матични број грађана, што је супротно члану 23. Упутства о раду бирачког одбора. Истакао је да је на бирачком месту вређан од стране Кадрију Хисенија и да је обавештена полиција о томе. По завршетку гласања, није му било дозвољено да унесе примедбу у записник и зато није потписао записник. Са свега изложеног, жалилац предлаже да суд уважи жалбу и ожалбено решење поништи у целости и донесе одлуку којом ће се поновити избори на бирачком месту број 13 у Капиту.

  
Изборна комисија општине Медвеђа је дана 02.07.2012.године у 08,30 часова доставила Управном суду одговор на жалбу са списима предмета.

  
Одлучујући на основу одредбе члана 54. став 1. и став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.129/07...54/11) о поднетој жалби која је благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, Управни суд је оценом навода жалбе, одговора на жалбу и свих списа предмета нашао:

  
Жалба није основана.

  
Према стању у списима и разлозима из ожалбеног решења, несумњиво је по оцени суда, ожалбеним решењем правилно утврђена чињеница да је бирачки одбор у смислу члана 36. и члана 37. Закона о локалним изборима, сачинио записник о гласању и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Медвеђа, који су без примедби потписали чланови бирачког одбора. Суд је ценио накнадно дату изјаву Стошић Славише од 25.06.2012.године, али је нашао да она не може утицати на другачију одлуку суда јер у записнику не постоји констатација о томе да је овај члан бирачког одбора одбио да потпише записник нити са којих разлога. Како жалилац жалбом не оспорава утврђене резултате гласања за избор одборника Скупштине општине Медвеђа на бирачком месту 13-Капит, нити је доставио доказе који би утицали на другачију одлуку суда и с обзиром да су сви наводи жалбе супротни записнику сачињеном од стране бирачког одбора и потписаном без примедби од стране чланова бирачког одбора, то наводи жалбе не могу довести до другачије оцене регуларности проведених избора на бирачком месту број 13 у Капиту.

  
Са изнетих разлога, суд налази да је ожалбено решење правилно и на закону засновано и да су сви наводи жалбе неосновани.

  
Из наведених разлога, Управни суд је на основу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, сходном применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр.111/09) одлучио као у диспозитиву ове пресуде. 
  

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 03.07.2012.године у 10,30 часова, II-2 6  Уж. 606/12


Записничар                                                      Председник већа- судија
Љиљана Петровић, с.р.                                     др Јадранка Ињац, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


АЈ