Београд, 11.07.2012.

Пресуда II-2 6 УЖ 630-12-заштита изборног права


Република Србија
УПРАВНИ СУД 
II-2  6 Уж 630/12
11.07.2012.године
БеоградУ ИМЕ НАРОДА


                       
Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Јелене Тишма Јовановић и Биљане Тамбурковски Баковић, чланова већа, са судијским помоћником Светланом Живановић, као записничарем, одлучујући по жалби Др Драгана Анђелковића, овлашћеног представника Изборне листе Демократске странке - Др Драган Анђелковић, из Медвеђе, изјављеној против решења Изборне комисије општине Медвеђа број 013-346/2012-01-199 од 09.07.2012.године, у правној ствари заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 11.07.2012.године у 12,00 часова, донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба СЕ ОДБИЈА


О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеним решењем одбијен је приговор подносиоца Изборне листе број 6. Демократска странка - Др Драган Анђелковић број 013-346/2012-01-195 од 07.07.2012.године, изјављен на  бирачком месту број 1, као неоснован.

   
У жалби поднетој Управном суду, преко Изборне комисије општине Медвеђа, жалилац истиче да се Изборна комисија позвала потпуно погрешно на одредбу Закона о избору народних посланика односно члан 68. наведеног закона, који утврђује процедуру идентификације, а који „не предвиђа санкције“ у случају повреде процедуре идентификације бирача. Позивање на ову одредбу, по мишљењу жалиоца, потпуно је погрешно и усмерено је на избегавање закона а посебно Правила о раду бирачких одбора. Наиме, члан 15. наведених Правила, детаљно регулише поступак гласања, односно идентификације бирача. Изразито се тражи да бирач свој идентитет докаже важећом личном картом или уколико исту не поседује, важећим пасошем или возачком дозволом. Уколико се предвиђена процедура непоштује, долази до повреде правила о раду бирачких одбора и наравно да те повреде представљају основ за поништавање избора и за расписивање нових избора на том бирачком месту. У прилогу жалилац доставља и изјаву Ивице Пејишића којом се демантује изјава Мује Адемовића о наводној идентификацији бирача Зорана Станковића из Чокотанаца, који је гласао са неважећом личном картом, са напоменом да Изборна комисија нема мандат да узима изјаве од појединих чланова бирачког одбора и то искључиво оних који желе да на такав начин дају основ за одбијање приговора. Изборна комисија мора одлуке да доноси на основу чињеничног стања утврђеног у записнику о раду бирачког одбора и примедби уписаних у записник, те никакве накнадне изјаве нису правно релевантне у конкретном поступку.

  
У одговору на жалбу, која је Управном суду достављена 11.07.2012.године у 01.21 часова, Изборна комисија општине Медвеђа навела је да је неспорно да је бирач Зоран Станковић, чији је ЈМБГ 0207960741416, уписан у Извод из јединственог бирачког списка за бирачко место број 1 – Дирекција рудника Леце, Медвеђа, као и да је приликом утврђивања идентитета наведеног бирача, бирачки одбор испоштовао одредбу члана 68. Закона о избору народних посланика као и одредбу члана 15. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за избор одборника скупштине општине Медвеђа расписаних за 24.јун 2012.године.

  
Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредбе члана 54.став 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр.129/07...54/11), оценом ожалбеног решења, навода жалбе, као и списа ове изборне ствари достављених уз жалбу, Управни суд је нашао да жалба није основана.  

  
Правилно је, по оцени Управног суда, поступила Изборна комисија општине Медвеђа, када је ожалбеним решењем одбила, као неоснован, приговор жалиоца наводећи у образложењу ожалбеног решења да је увидом у записник о раду бирачког одбора утврђено да је члан бирачког одбора Љубиша Јанковић, унео констатацију да је гласач Станковић Зоран гласао са истеклом личном картом и да је у вези наведене примедбе на том записнику, Изборна комисија општине Медвеђа, примила и писмену изјаву члана бирачког одбора Адемовић Мује, којом истиче да је наведени бирач легитимисан од стране заменика председника бирачког одбора и да му је дозвољено да гласа. По оцени Управног суда, и подаци из личне карте чији је рок важења истекао, могу да буду довољни за утврђивање идентитета одређеног бирача а у смислу одредбе члана 68. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр.35/2000...28/2011), који се сходно примењује на основу члана 58. Закона о локалним изборима. 
   
  
Са изнетих разлога, налазећи да ожалбеним решењем није повређен закон на штету жалиоца, Управни суд је одлучио као у диспозитиву ове пресуде, применом одредби члана 54. ст. 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 129/07...54/11)  и  сходном применом члана 40. ст. 2. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' бр. 111/09).
  
 
ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 11.07.2012.године у 12,00  часова, II-2 6  Уж 630/12


Записничар                                     Председник већа- судија
Светлана Живановић, с.р.              др Јадранка Ињац, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


АЈ