Београд, 11.07.2012.

Пресуда II-4 УЖ 633-12-заштита изборног права

Република Србија       
УПРАВНИ СУД
Одељење у Нишу
II-4 Уж. 633/12
11.07.2012. године
      Б е о г р а д


У ИМЕ НАРОДА

 
 
Управни суд, у већу састављеном од судија: Десе Симић, председника већа, Томислава Медведа и Драгана Јовановића, чланова већа, са судијским помоћником Бисерком Савић, као записничарем, одлучујући по жалби бирача Милана Војиновића из Медвеђе, изјављеној против решења Изборне комисије Општине Медвеђа, број: 013-346/2012-01-199 од 09. јула 2012. године,  у правној ствари заштите изборног права, у нејавној седници већа, одржаној дана 11.07.2012. године, у 15,10 часова, донео јеП Р Е С У Д У
 
  
Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е
 
  

Ожалбеним решењем одбијен је приговор жалиоца, број 013-346/2012-01-196 од 07.07.2012. године, изјављен на рад бирачког одбора, на бирачком месту број 1, на поновљеним изборима, одржаним 6. јула 2012. године. 
  
Жалбом поднетом дана 10.07.2012. године у 19,40 часова, преко Изборне комисије Општине Медвеђа, која је у Управном суду достављена дана 11.07.2012. године у 1,24 часова, жалилац наводи да је оправдано указивао на неправилности у раду бирачког одбора, на бирачком месту Медвеђа 1-Дирекција рудника Леце, у Медвеђи, на поновљеним изборима одржаним 6.јула 2012. године, с обзиром да је члановима 37. и 55. Закона о избору народних посланика, чланом 23. Правилника о раду бирачких одбора на локалним изборима, која је донела Изборна комисија Општине Медвеђа и чланом 28. став 2. Закона о локалним изборима, прописано да бирачки одбор, између осталог, обезбеђује правилност и тајност гласања на бирачком месту, те да  је, у том циљу, ради заштите тајности гласања, забрањено коришћење пејџера, мобилних телефона и других средстава комуникације.  С обзиром да и он гласа на овом бирачком месту, лично се уверио да су поједини чланови бирачког одбора, које је навео у свом приговору, небројено пута користили мобилне телефоне и били у сталној комункацији са непознатим лицима, а како они тврде-са члановима Комисије, које нису именовали, иако су више пута упозорени да то не чине, а што се види из изјаве, односно примедбе члана бирачког одбора Ненада Давидовића. Без обзира на изјаву Михајла Радојевића, такође чална бирачког одбора, којом он оспорава наводе Ненада Давидовића, те истиче да су телефони коришћени у ходнику, на степеништу и на спрату, опште је познато да се гласање на овом бирачком месту одржава у улазном холу зграде Дирекције рудника Леце, да је наведени ходник у ствари улаз у бирачко место и да је само делимично одвојен од места где се гласа, па су, без обизира одакле су телефонирали, угрожавали несметаност спровођења избора, јер су се због гужве на бирачком месту бирачи налазили у реду, на улазном степеништу и наведеном ходнику. Стога му није јасно на који је начин бирачки одбор обезбедио тајност гласања на том бирачком месту, те из ког разлога Комисија спрат ове зграде не сматра бирачким местом, односно који делови ове зграде јесу, а који нису бирачко место. Предлаже да суд поништи ожалбено решење  и усвоји његов приговор, те да поништи изборе одржане на бирачком месту Медвеђа-1, дана 6. јула 2010. године
  
У одговору на жалбу, достављеном Управном суду дана 11.07.2012. године у 1,24 часова, заједно са списима предмета ове изборне ствари, Изборна комисија Општине Медвеђа наводи да је при доношењу ожалбеног решења ценила чињенично стање, материјалне прописе, примедбе поднете уз Записник о раду бирачког одбора, од стране чланова бирачког одбора Ненада Давидовића и Михајла Радојевића, те сматра да на овом бирачком месту приликом гласања нису учињене битне повреде из члана 55. Закона о избору народних посланика, а које се односе на тајност гласања, односно употребу средстава веза и комуникација на бирачком месту и да нема основа за усвајање жалбе и поништење гласања. Без основа су наводи жалиоца да се цела зграда Дирекције рудника Леце може сматрати бирачким местом, јер је упитању вишеспратни објекат од неколико стотина квадратних метара и да је простор за спровођење гласања јасно одређен и обележен, са истакнутом ознаком бирачког места. Предлаже да суд жалбу одбије.
  
Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредаба члана 54. Закона о локалним изборима, сходном применом одредаба закона којим се уређује поступак у управним споровима, а на основу одредбе става 3. наведеног члана овог Закона, оценом наводе жалбе, одговора на жалбу, ожалбеног решења, као и свих списа ове изборне ствари, достављених уз жалбу, Управни суд налази:
  
Жалба је неоснована. 
  
Правилно је, по оцени Управног суда, одлучила Изборна комисија Општине Медвеђа, када је ожалбеним решењем одбила приговор жалиоца, изјављен на рад бирачког одбора на бирачком месту Медвеђа 1-Дирекција рудинка Леце, на поновљеним изборима одржаним 6. јула 2012. године, правилно закључјући да неправилности у раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на овом бирачком месту нису од утицаја, односно не могу се сматрати битним повредама тока и регуларности самог гласања на овом бирачком месту, те да без обзира на законску забрану коришћења средстава комуникација на бирачком месту или у његовој близини, повреде ове забране нису неправилности које, саме по себи, представљају законски разлог и основ распуштања бирачког одбора и понављања гласања на том бирачком месту.
   
Из списа предмета ове изборне ствари, а посебно из Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на овом бирачком месту види се да су уз овај Записник приложене  примедбе појединих чланова бирачког одбора, односно примедба Ненада Давидовића  да је дошло до битне повреде Правилника о раду бирачких одбора, јер су представници, односно чланови бирачког одбора испред Групе грађана за ,,Горњу Јабланицу“-Слободан Драшковић и Партије за демократско деловање-Фљорим Сахити, користили мобилне телефоне у циљу константне комуникације са Изборном комисијом. Такође, уз овај Записник приложена је и изјава-примедба члана бирачког одбора Михајла Радојевића да је нетачна констатација да су мобилни телефони коришћени у просторији за гласање, већ ван те просторије, у ходнику и на спрату.
  
Одредбом члана 55. Закона о избору народних посланика, чије се одредбе  сходно примењују на избор одборника, у смислу одредбе члана 58. Закона о локалним изборима, ставом 1. прописано је да свакик бирач гласа лично,  ставом 2. да бирач у току одржавања избора може да гласа само једанппут и да је гласање тајно,  ставом 3. да се гласа на овереним гласачким листићима, ставом 4. да је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено истицање симбола политичких странака и другог пропагандног материјала, ставом 5. да ако се у току гласања наруше првила из става 1. до 4. овог члана бирачки  одбор се распушта, а гласање на том бирачком месту се понавља, ставом 5. да је на бирачком месту забрањено коришћење пејџера, мобилних телефона и других средстава веза и комуникација, а ставом 6. да ближа упуства о мерама којима се обезбеђује тајност гласања утврђује Републичка изборна комисија.
  
Правилима о раду бирачких одбора за координираног спровођење и избора расписаних за 6. мај 2012. године и то одредбом члана 24. став 2. прописано је да је на бирачком месту забрањено коришћење мобилних телефона и других стредстава веза и комункација, као и фотоапарата и камера, а ставом 5. овог члана да се повреда ове забране  сматра нарушавањем реда на бирачком месту. Одредбом члана 26. став 1. наведених Правила прописано је да је бирачки одбор дужан да одржава ред на бирачком месту, ставом 2. овог члана да ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може да прекине гласање док се ред не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање прекид гласања уносе се у записнике о раду бирачког одбора. Ставом 3. овог члана прописано је да се, ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање продужава за онолико времена колико је прекид трајао.
  
С обзиром на цитиране  законске и подзаконске норме, јасно је да се коришћење мобилних телефона на бирачком месту сматра нарушавањем рада на бирачком месту,  у смислу одредбе члана 24. став 5. Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 6. мај 2012. године, с обзиром на повреду забране из члана 24. став 2. наведених Правила, те да је, због наведене повреде, бирачки одбор био овлашћен да у свему поступи  по одредбама члана 26. истих Правила, што евидентно није учинио, нити је било ко од подносилаца примедби – чланова бирачких одбора тако нешто предложио.
  
Наведена повреда не представља законски разлог, односно не представља повреду у спровођењу избора, која би сама по себи довела до распуштања бирачког одбора и понављања гласања на том бирачком месту, с обзиром на императивне норме члана 55. Закона о избору народних посланика. Ни из изјаве члана бирачког одбора Ненада Давидовића, односно примедбе  коју је он приложио уз Записник о раду бирачког одбора, не може се закључити да је повређена тајност гласања из одредбе члана 55. став 2. Закона о избору народних посланика, с обзиром да је он истакао да су поједини чланови бирачког одбора мобилне телефоне користили у циљу комуникације са Изборном комисијом, а из изјаве члана бирачког одбора Михајла Радојевића закључује се да су мобилни телефони коришћени ван просторије која је одређена за гласање. Стога, по оцени суда, у списима предмета ове изборне ствари нема доказа да је наведеним поступањем повређена тајност гласања, будући да на повреду тајности гласања, односно на утицај на бираче како да гласају или да не гласају нико не указује, да на евентуално нарушавање реда на бирачком месту нико није указао, нити је тражио прекид гласања, те да се, у коначном, не оспоравају утврђени резултати гласања на овом бирачком месту. 
  
По оцени Управног суда ожалбеним решењем није повређено изборно право на штету жалиоца  па је суд, сходно применом одредбе члана 40. став 2., Закона о управним споровима, на основу одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима ову жалбу одбио, одлучујући као у диспозиитиву пресуде.


ПРЕСУЂЕНО  У  УПРАВНОМ  СУДУ
дана 11.07.2012. године, у 15,10 часова, II-4 Уж. 633/12


Записничар                                                Председник  већа-судија
Бисерка Савић, с.р.                                        Деса Симић, с.р.
  
 
 
За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


СЂ