Београд, 17.07.2012.

Пресуда III-12 УЖ 610-12-верификација мандата

   
    Република Србија
     УПРАВНИ СУД
ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ
      III-12 Уж. 610/12
17.7.2012. године
        Б е о г р а д 
        

У ИМЕ НАРОДА

   
                    
Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, председника већа, мр Зорана Рељића и Зорице Китановић, чланова већа, са судским саветником Ксенијом Ивановић, као записничарем, одлучујући по жалби Милојчић Велибора, одборника СО Кула, 25223 Сивац, Тиршова 43, изјављеној против одлуке Скупштине општине Кула о потврђивању мандата четири одборника општине Кула, број 01-02-68/2012 од 29.6.2012. године, у предмету верификације мандата, у нејавној седници већа одржаној дана 17.7.2012. године,  донео је 


П Р Е С У Д У

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеном одлуком, у тачки 1. диспозитива, потврђени су мандати одборника у Скупштини општине Кула, и то: Сајанковић Габријели, економисти из Руског Крстура, са изборне листе ''Демократска странка - Борис Тадић'', Корпак Недељки, медицинској сестри из Крушчића, са изборне листе ''Демократска странка - Борис Тадић'', Бошковић Миловану, пољ. техничару, са изборне листе ''Демократска странка - Борис Тадић'' и Гота Жолту, предузетнику из Куле, са изборне листе ''СВМ - Иштван Пастор''. Тачком 2. диспозитива ожалбене одлуке утврђено је да мандат одборника из тачке 1. ове одлуке почиње даном потврђивања и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
   
У жалби поднетој поштом дана 30.6.2012. године, која је у Управном суду примљена дана 3.7.2012. године, жалилац наводи да је на трећој седници СО Кула, одржаној 29.6.2012. године потврђен мандат одборника наведених у ожалбеној одлуци на основу извештаја Верификационог одбора који је изабран на самој седници, а у чијем су избору учествовали и одборници којима у том моменту нису потврђени мандати Сајанковић Габријела, Корпак Недељка, Бошковић Милован и Гота Жолт, иако је чланом 56. став 6. предвиђено да кандидати којима су додељени мандати у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима могу одлучивати о потврђивању мандата нових одоборника, а чланом 15. став 2. Пословника СО Кула, да у том случају послове Верификационог одбора врши Комисија за мандатно - имунитетска питања. Жалилац истиче да је у више наврата указивао да је неопходно пре потврђивања мандата нових одборника изабрати Комисију за мандатно-имунитетска питања која ће обавити посао Верификационог одбора, али је Скупштина његов предлог одбила. Предложено је да Суд уважи жалбу и поништи ожалбену одлуку.
  
У одговору на жалбу, достављеном Управном суду са списима предмета дана 13.7.2012. године, Скупштина општине Кула наводи да су на седници одржаној 29.6.2012. године, поред 31 одборника СО Кула, кворум чинили и 4 кандидата за одборнике Сајанковић Габријела, Корпак Недељка, Бошковић Милован и Гота Жолт, којима су мандати додељени у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима и који су имали уверење изборне комисије да су изабрани за одборника, те је председавајући предложио да се на почетку 3. седнице изврши потврђивање мандата четири нова одборника. Одредбом члана 1. став 2. Пословника (''Службени лист општине Кула'', број 20/2010), предвиђено је да, уколико се одлучује о неком питању за које поступак одлучивања није уређен овим пословником, Скупштина ће се о начину одлучивања о том питању претходно изјаснити већином гласова присутних одборника. Полазећи од наведеног и чињенице да у Скупштини општине Кула у том моменту нису била образована стална радна тела, па самим тим и Комисија за мандатно - имунитетска питања, Скупштина је већином гласова присутних одборника одлучила да послове утврђивања сагласности издатих уверења о избору одборника са извештајем општинске изборне комисије врши Верификациони одбор од три члана. Приликом доношења одлуке о избору Верификационог одобра, Скупштина је имала у виду мишљење Министарства за државну управу и локлану самоуправу, према коме кандидати за одборнике којима се мандат потврђује после конститутивне седнице морају имати иста права као и њихови претходници, јер би у противном били у неједнаком положају, што би било супротно Уставу републике Србије, те је стога одредбом члана 56. став 6. Закона о локалним изборима предвиђено да и они могу учествовати у одлучивању о потврђивању нових мандата. На основу извештаја Верификационог одбора од 29.6.2012. године, Скупштина општине је донела ожалбену одлуку. Предлаже да суд одбије жалбу као неосновану.
  
Одлучујући о благовремено поднетој жалби, на основу одредбе члана 49. став 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), оценом ожалбеног решења, навода жалбе, одговора на жалбу, као и свих списа ове изборне ствари, Управни суд је нашао да жалба није основана.
  
Из списа предмета произлази да је Скупштина општине Кула, на основу члана 56. Закона о локалним изборима и члана 35. ст. 2. и 3. Статута општине Кула, на седници одржаној 29.6.2012. године, донела Одлуку о потврђивању мандата четири одборника у Скупштини општине Кула, број 01-02-68/2012 од 29.6.2012. године. Тачком 1. диспозитива Одлуке, потврђени су мандати одборника у Скупштини општине Кула, и то: Сајанковић Габријели, економисти из Руског Крстура, са изборне листе ''Демократска странка - Борис Тадић'', Корпак Недељки, медицинској сестри из Крушчића, са изборне листе ''Демократска странка - Борис Тадић'', Бошковић Миловану, пољ техничару, са изборне листе ''Демократска странка - Борис Тадић'' и Гота Жолту, предузетнику из Куле, са изборне листе ''СВМ - Иштван Пастор''. Тачком 2. диспозитива ожалбене одлуке утврђено је да мандат одборника из тачке 1. ове одлуке почиње даном потврђивања и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
  
У образложењу ожалбене одлуке је наведено да је Скупштина општине Кула донела ожалбену одлуку применом одредаба чл. 48. и 56. Закона о локалним изборима, имајући у виду да су одборницима Гребер Лазару (са изборне листе ДС - Борис Тадић) и Валку Карољу (са изборне листе СВМ Иштван Пастор) мандат престао преузимањем функције која је неспојива са функцијом одборника, те да је одборницима Влаховић Ненаду и Перић Стевану (са изнорне листе ДС - Борис Тадић) мандат престо подношењем оставке. Стога су мандати доношењем ожалбене одлуке додељени кандидатима назначеним у тачки 1. ожалбене одлке, као првом следећем кандидату за одборнике коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника. 
  
Законом о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011), прописано је да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника, као и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат ( члан 48. ст. 1. и 6.), те да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата (члан 56. став 1.).

  
Полазећи од наведених законских одредаба и несумњиво утврђеног чињеничног стања, Управни суд је оценио да је ожалбена одлука правилна и на закону заснована из разлога које у свему прихвата и овај суд. 
  
Одредбом члана 15. став 1. Пословника Скупштине општине Кула (''Службени лист општине Кула'', број 20/2010), предвиђено да у случају када одборнику Скупштине престане мандат пре истека времена на које је изабран, потврђивање мандата нових одборника врши се на начин и по поступку прописаном за потврђивање мандата одборника изабраних на општим изборима. Одредбом члана 8. 

Пословника предвиђено је да на почетку конститутивне седнице Скупштине председавајући предлаже председника и чланове одбора, а одредбом члана 9. став 3. Пословника прописано је да је Одбор изабран ако се за предлог, јавним гласањем, изјасни већина присутних кандидата за одборнике.
  
Полазећи од наведених одредаба Пословника Скупштине општине Кула, и чињенице да је за одлуку о формирању Верификационог одбора гласала већина присутних одборника, сагласно одредби члана 9. став 3. Пословника, Управни суд је оценио да је иста донета на Пословником прописан начин. Суд је, наиме, имао у виду да чињеница да је у гласању о формирању Верификационог одбора гласало и четири одборника којима није потврђен мандат не доводи у питање правилност и законитост ожалбене одлуке, с обзиром на то да када се од укупног броја гласалих (21) одбије број одборника којима још није потврђен мандат (4), утврђује се да је за одлуку гласало седамнаест одборника,а што представља већину од тридесет и једног одборника, колико је било на седници скупштине. Суд је стога оценио да је жалба неоснована и одлучио као у диспозитиву.
  
Са изнетих разлога, Управни суд је, на основу одредбе члана 49. став 6. Закона о локалним изборима, сходном применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 111/09), одлучио као у диспозитиву пресуде.


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 17.7.2012. године, III-12 Уж. 610/12


Записничар                         Председник већа-судија
Ксенија Ивановић, с.р.       Душанка Марјановић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

ИО