Београд, 10.07.2012.

Решење 11 УЖ 619-12-верификација мандата

Република Србија
УПРАВНИ СУД        
11 Уж. 619/12       
10.07.2012. године
Б е о г р а д

 

 
Управни суд, у већу састављеном од судија: Живане Ђукановић, председника већа, Љиљане Максимовић и Невене Милојчић, чланова већа, са судским саветником Весном Мутавџић, као записничарем, решавајући о жалби Ђорђа Комленског из Обреновца, Стублине, бр. 481, изјављеној против одлуке Скупштине Градске општине Обреновац о усвајању извештаја Мандатно-имунитетске комисије о поднетој оставци од стране одборника Маје Тодоровић и Небојше Ћерана са изборне листе Драган Ђилас – Избор за бољи Обреновац, пре истека мандата донетој на седници 19.06.2012. године,  у предмету престанка мандата, у нејавној седници већа одржаној дана 10.07.2012. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е

 
Жалба се ОДБАЦУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

                   

Жалилац је препорученом пошиљком,  дана 26.06.2012. године, поднео Управном суду жалбу, означену као тужба, којом оспорава више одлука са I, II и III седнице Скупштине Градске општине Обреновац са позивом на повреде Правилника о раду Градске општине Обреновац и Закон о локалним изборима. Наведена жалба је  у Управном суду примљена дана 27.06.2012. године. Жалилац, према наводима жалбе оспорава правилност и законитост приложене  Одлуке о усвајању извештаја Мандатно – имунитетске комисије Градске општине Обреновац о поднетој оставци од стране одборника Маје Тодоровић и Небојше Ћерана са изборне листе Драган Ђилас – избор за бољи Обреновац , пре истека мандата, донетој под  тачком 1. дневног реда на III седници Скупштине Градске општине Обреновац дана 19.06.2012. године. Сматра да су све одлуке донете на I, II и III седници Скупштине Градске општине Обреновац, након што је председавајући конститутивне седнице исту прекинуо у складу са овлашћењима које као председавајући има, незаконите, јер је конститутивну седницу у складу са одлуком председавајућег требало наставити 08.06.2012. године. Предлаже да суд тужбу усвоји и поништи као незакониту наведену одлуку.

 
Чланом 49. став 1. и чл. 56. став 7.  Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), као једино дозвољено правно средство заштите мандата, прописана је жалба, из ког разлога је суд нашао да се у конкретном случају ради о жалби, а не о тужби како је назначено. Поступак против ожалбене Одлуке о престанку мандата је раздвојен из поднете тужбе заведене код Управног суда под бр. У 8437/12. 

 
У поступку испитивања благовремености поднете жалбе, на основу одредбе члана 49. став 5. и чл. 56. став 7. Закона о локалним изборима, Управни суд је нашао да  жалбу треба одбацити. 

 
Према одредби члана 49. став 1. Закона о локалним изборима на одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом одборнику, допуштена је жалба Управном суду. Ставом 4. истог члана прописано је да право на подношење жалбе из става 2. овог члана има сваки одборник,  док је ставом 5. истог члана прописано да се жалба подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе, односно од дана одржавања седнице на коју је Скупштина пропустила да донесе одлуке из става 1. овог члана.

 
Одредбом члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07), прописано је да одборник има право на заштиту мандата укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.

 
Према наведеном, произлази да жалилац-одборник Управном суду није изјавио жалбу у законом прописаном року од 48 часова од дана доношења одлуке Скуптшине јединице локалне самоуправе, односно у року из члана 49. став 5. Закона о локалним изборима. У конкретном случају, жалба је изјављена Управном суду пропорученом пошиљком дана 26.06.2012. године, а ожалбена одлука донета је 19.06.2012.године.

 
Са напред изнетих разлога, суд налази да је подносилац жалбе пропустио да жалбу изјави суду у законом прописаном року, због чега је жалба неблаговремена.

 
Имајући у виду наведено, Управни суд је, применом члана 49. став 6. у вези става 5. и члана 54. став 3.  Закона  о локалним изборима у вези члана  члана 26. став 1. тачка 1. у вези са ставом 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 111/09), одлучио као у диспозитиву овог решења.

     

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 10.07.2012. године, 11 Уж. 619/12

   
Записничар                                   Председник већа-судија
Весна Мутавџић, с.р.                    Живана Ђукановић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


КО