Београд, 07.06.2012.

Решење 15 УЖ 552-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД
15 Уж. 552/12
07.06.2012. године
Б е о г р а д

  


Управни суд, у већу састављеном од судија: Обрада Андрића, председника већа, Јасминке Вукашиновић и Душице Маринковић, чланова већа, са судским саветником мр Весном Чогурић, записничарем, одлучујући о жалби председника Скупштине Градске општине Сурчин, Обрада Радишића из Сурчина, којом оспорава рад конститутивне седнице Скупштине Градске општине Сурчин, одржане дана 25.05.2012. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 07.06.2012. године, у 12,30 часова, донео је 


Р Е Ш Е Њ Е

  
Жалба се ОДБАЦУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е


  
Обрад Радишић из Сурчина, председник Скупштине Градске општине Сурчин, поднео је препорученом пошиљком дана 26.05.2012. године у 12,00 часова, жалбу која је на писарници Управног суда заведена дана 28.05.2012. године у 8,45 часова, допуну жалбе која је непосредно Управном суду достављена дана 28.05.2012. године, те поднеске о уређењу жалбе по налогу Управног суда 15 Уж. 552/12 од 01.06.2012. године, које је доставио суду 06.06.2012. године у 10,16 часова. Наведеном жалбом и накнадно достављеним поднесцима, оспорава рад конститутивне седнице Скупштине Градске општине Сурчин одржане 25.05.2012. године, као и све одлуке донете на истој седници. Предлаже да суд усвоји жалбу и поништи све одлуке донете на незаконитој и правно непостојећој седници Скупштине Градске општине Сурчин од 25.05.2012. године и изврши повраћај у пређашње стање, које је постојало пре упада групе насилника у салу и њиховог насилног онемогућавања одржавања седнице које се десило 25.05.2012. године око 8,40 часова.

  
Градска општина Сурчин доставила је овом суду одговор на жалбу и све списе предмета дана 30.05.2012. године у 20,15 часова.

  
У поступку испитивања поднете жалбе, уређене поднесцима од 06.06.2012. године Управни суд је нашао да жалбу треба одбацити, јер је Општинска изборна комисија Градске општине Сурчин, решењем ОИК IV-02-013-38/12-3 од 03.06.2012. године, поништила одлуку Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин број: ОИК IV-02/013-34/2012 од 11.05.2012. године, којом је извршена додела мандата одборницима Скупштине градске општине Сурчин, на изборима одржаним 06. маја 2012. године, а решењем ОИК IV-02/013-38/12-2 од 03.06.2012. године, поништила резултате гласања утврђене записником о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине градске општине Сурчин одржаних 06. маја 2012. године, објављени у “Службеном листу града Београда” број 25 од 07.05.2012. године.

  
Одредбом члана 56. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 34/10 и 54/11), прописано је да о потврђивању мандата одборника одлучује скупштина на конститутивној седници коју сазива председник скупштине из претходног сазива, а којом председава најстарији одборник и о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скупштина одлучује јавним гласањем, у коме могу да учествују кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са чланом 43. овог закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. У ставу 7. истог члана закона прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.

  
Одредбом члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07), прописано је да одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.

  
У поглављу 6. Закона о локалним изборима – заштита изборног права, одредбом члана 51. прописано је да сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овим законом.

  
Имајући у виду наведене одлуке Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин од 03.06.2012. године, те цитиране одредбе Закона о локалним изборима и Закона о локалној самоуправи, председник Градске општине Сурчин нема овлашћење за подношење жалбе у овој ствари, тим пре што није конституисана Скупштина Градске општине Сурчин, а самим тим у правном поретку нису одлуке донете на седници одржаној дана 25.05.2012. године, са ког разлога, по оцени суда, ожалбеним одлукама није повређено неко право жалиоца нити се дира у његов правни интерес.
  
  
У смислу изнетог, Управни суд је, на основу члана 54. став 3. и 4. Закона о локалним изборима, сходном применом члана 26. став 2. а у вези става 1. тачка 4. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” број 111/09), и члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи, одлучио као у диспозитиву решења.


РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 07.06.2012. године у 12,30  часова, 15 Уж. 552/12


Записничар                                       Председник већа-судија
мр Весна Чогурић, с.р.                         Обрад Андрић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

 

НМ