Београд, 09.07.2012.

Решење 17 УЖ 616-12-верификација мандата

 
Република Србија
УПРАВНИ СУД        
17 Уж. 616/12       
09.07.2012. године
Б е о г р а д

 

 Управни суд, у већу састављеном од судија: Невене Милојчић председника већа, Мирјане Аранђеловић и Стева Ђурановића, чланова већа, са судским саветником Миром Стевић Капус, као записничарем, решавајући о жалби Ђорђа Комленског из Обреновца, Стубине, бр. 481, изјављеној против одлуке Скупштине Градске општине Обреновац VI -01 бр. 020-55 од 06.06.2012. године, у правној ствари заштите мандата - изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 09.07.2012. године у 11.15 часова, донео јеР Е Ш Е Њ Е

 
Жалба се ОДБАЦУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

                   

Жалилац је препорученом пошиљком R бр. 9720440,  преко поште 11500 Обреновац,  дана 26.06.2012. године у 13.00 часова, поднео Управном суду жалбу, означену као тужба, којом оспорава више одлука са I, II и III седнице Скупштине Градске општине Обреновац са позивом на повреде Правилника о раду Градске општине Обреновац и Закон о локалним изборима. Наведена жалба је  у Управном суду примљена дана 27.06.2012. године. Жалилац, према наводима жалбе оспорава правилност и законитост приложене  Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац Александра Богићевића, донете под тачком 3. дневног реда на II седници Скупштине Градске општине Обреновац дана 06.06.2012. године. Сматра да су све одлуке донете на I, II и III седници Скупштине Градске општине Обреновац, након што је председавајући конститутивне седнице исту прекинуо у складу са овлашћењима које као председавајући има, незаконите, јер је конститутивну седницу у складу са одлуком председавајућег требало наставити 08.06.2012. године. Предлаже да суд тужбу усвоји и поништи као незакониту одлуку Скупштине Градске општине Обреновац VI – 01 бр. 020-55 од 06.јуна 2012. године о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац Александра Богићевића.

 
Чланом 49. став 1. и чл. 56. став 7.  Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), као једино дозвољено правно средство заштите мандата, прописана је жалба, из ког разлога је суд нашао да се у конкретном случају ради о жалби, а не о тужби како је назначено. Поступак против ожалбене Одлуке о престанку мандата је раздвојен из поднете тужбе заведене код Управног суда под бр. У 8437/12. 

 
У поступку испитивања благовремености поднете жалбе, на основу одредбе члана 49. став 5. и чл. 56. став 7. Закона о локалним изборима, Управни суд је нашао да  жалбу треба одбацити. 

 
Према одредби члана 49. став 1. Закона о локалним изборима на одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом одборнику, допуштена је жалба Управном суду. Ставом 4. истог члана прописано је да право на подношење жалбе из става 2. овог члана има сваки одборник,  док је ставом 5. истог члана прописано да се жалба подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе, односно од дана одржавања седнице на коју је Скупштина пропустила да донесе одлуке из става 1. овог члана.

 
Одредбом члана 56. став 7. Закона  о локалним изборима прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.

 
Према наведеном, произлази да жалилац-одборник супротно правилној поуци о правном леку садржаној у тачки 2. ожалбене одлуке, Управном суду није изјавио жалбу у законом прописаном року од 48 часова од дана доношења одлуке Скуптшине јединице локалне самоуправе, односно у року из члана 49. став 5. Закона о локалним изборима. У конкретном случају, жалба је изјављена Управном суду пропорученом пошиљком дана 26.06.2012. године у 13.00 часова.

 
Са напред изнетих разлога, суд налази да је подносилац жалбе пропустио да жалбу изјави суду у законом прописаном року, због чега је жалба неблаговремена.

 
Имајући у виду наведено, Управни суд је, применом члана 49. став 6. у вези става 5.,  члана 56. став 7. и члана 54. став 3.  Закона  о локалним изборима у вези члана  члана 26. став 1. тачка 1. у вези са ставом 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 111/09), одлучио као у диспозитиву овог решења.

     

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 09.07.2012. године у 11.15 часова, 17 Уж. 616/12


Записничар                                      Председник већа-судија
Мира Стевић Капус, с.р.                  Невена Милојчић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


БТ