Београд, 10.07.2012.

Решење I-20 УЖ 595-12-верификација мандата

Република Србија
УПРАВНИ СУД 
I-20 Уж 595/12
10.07.2012. године
Б е о г р а д

 

  
Управни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Жељка Шкорића и Павела Јонаша, чланова већа, са судским саветником Снежаном Николић, као записничарем, одлучујући по жалби Саше Јанковића из Деспотовца, Улица Видовданска бр.8, овлашћеног лица за подношење  Изборне листе Покренимо Деспотовац- Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска странка Србије), против одлуке о потврђивању мандата за одборнике Скупштине општине Деспотовац бр. 06-25/2012-01 од 16.06.2012. године, у предмету заштите изборног права-потврђивања мандата одборника, у нејавној седници већа одржаној дана 10.07.2012. године, донео је Р Е Ш Е Њ Е

  
Жалба се ОДБАЦУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

  

Саша Јанковић из Деспотовца, овлашћено лице према Коалиционом споразуму за подношење Изборне листе Покренимо Деспотовац- Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска странка Србије),  поднео је Управном суду поштом препоручено дана 18.06.2012. године у 10,29 часова жалбу, због неправилности у погледу потврђивања мандата одборника са Изборне листе Покренимо Деспотовац- Томислав Николић СНС, Јанковић Саша, Деспотовац, на седници Скупштине општине Деспотовац одржаној дана 16.06.2012. године. У жалби истичу да је након утврђивања резултата избора одржаних 06.05.2012. године Изборна комисија општине Деспотовац, донела решење бр. 013-2-51/2012 од 10.05.2012. године, којим је доделила мандате одборницима са Изборне листе и то кандидатима по редоследу на Изборној листи. Након тога је од кандидата за одборнике затражила да се писменим путем изјасне да ли прихватају мандат за одборнике или не прихватају, а поједини кандидати за одборнике су се писменим путем изјаснили дали своју изјаву о томе. Указује да је након тога Изборна комисија на седници Изборне комисије одражана дана 20.05.2012. године, записником констатовала ко од кандидата прихвата мандат за одборника, а ко не прихвата. Надаље наводе да је након токо утврђеног чињеничног стања, Изборна комисија доделила уверење о мандату за одборнике општине Деспотовац, а на тај начин није испоштовала члан 43. Закона, јер није доделила мандате одборницима са Изборне листе и то кандидатима по редоследу са изборне листе, већ је без икаквог законског основа изменила редослед кандидата са изборне листе. Такође, првобитно решење бр. 013 – 2-51/2012 од 10.05.2012. године, није ставила ван снаге већ је само на основу писмених изјава појединих кандидата да не прихватају кандидатуру за одборнике доделила уверење другим кандидатима, што такође није у складу са законом. На констутативној седници Скупштине општине Деспотовац,  Изборна комисија Скупштине општине Деспотовац, Изборна комисија Скупштини поднела свој извештај о спроведеним изборима за одборнике општине Деспотовац одржаним 06.05.2012. године. Такође наводе да  Изборна листа Покренимо Деспотовац – Томислав Николић уложила усмени приговор на извештај Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац 06.05.2012. године, који није прихваћен уз усмено образложење да је то правно питање. Након тога Скупштина општине Деспотовац је донела спрону одлуку о потврђивању мандата за одборнике Скупштине општине Деспотовац бр. 06-25/2012-01 од 16.06.2012. године, којима је доделила мандате одборницима у супротности са Законом о локалним изборима не поштујући редослед кандидата са изборне листе. Из свега напред наведеног произлази да мандати одборницима нису додељени у складу са Законом о локалним изборима, јер није постојао законски основ да се затраже од кандидата за одборнике да поднесу писмене изјаве о прихватању или не прихватању мандата, с обзиром да није постојала могућност да се пре одржавања конститутивне  седнице на коју се потврђују мандати таква изјава тражи. Подношење оставке представља, у складу са чланом 46. тачка 2. Закона о локалним изборима, основ за престанак мандата одборника пре истека времена на које је изабран, а што предпоставља добијање мандата, тј. чињеницу да мандат тече. На основу свега напред наведеног, предлажу да суд поништи одлуку о потврђивању мандата за одборнике Скупштине општине Деспотовац бр. 06-25/2012-01 од 16.06.2012. године и исту прогласи неважећом.

  
У поступку претходног испитивања поднете жалбе, Управни суд је нашао да жалбу треба одбацити.

  
Ожалбеном одлуком у тачки 1. диспозитива, потврђује се мандат одборнику Зорану Попову из Деспотовца, са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС). У тачки 2. диспозитива потврђује се мандат одборнику др Драгану Богдановићу из Плажана, са Изборне листе Уједињени региони Србије – др Драган Богдановић. Према тачки 3. диспозитива исте одлуке, потврђују се мандати одборника Ђокић Милошу, професору разредне наставе из Стрмостена и Миленковић Драгану, рударском техничару из Равне Реке са Изборне листе Демократска странка – Борис Тадић.

  
Скупштина општине Деспотовац, дана 2.07.2012. године, доставила је суду одговор на жалбу са списима предмета. У одговору на жалбу је истакла да су мандати додељени у складу са прописима по редоследу на листи кандидата и да није било примедби, ни приговора на рад Изборне комисије Општине Деспотовац и на Записник о утврђивању резултата гласања као и ни на расподелу мандата, а ни на Решење о додељивању мандата за одборнике. Наводи да је од кандидата којима су додељени мандати за одборнике, затражена писмена изјава – сагласност да прихватају мандат, а да је на основу добијених сагласности за одборнике, односно давање изјаве да не прихватају мандат Изборна комисија Општине Деспотовац на седници одржаној 20.05.2012. године, издала уверења о избору за одборнике. Како су у међувремену Дејан Ненадовић и Зоран Попов са Изборне листе Ивица Дачић – СПС, ПУПС и ЈС, повукли писмене изјаве о неприхватању мандата за одборника, а Ристић Игор и Стевановић Мирјана са исте листе повукли изјаве да прихватају мандат за одборника,то је Изборна комисија Општине Деспотовац на седници одржаној 24.05.2012. године, донела Решење о додељивању мандата Зорану Попову и Дејану Ненадовићу и издала уверења о избору за одборнике, на које решење није било приговора од стране изборних листи. Такође је навела да су на Конститутивној седници Скупштине општине Деспотовац, одржаној 01.06.2012. године, на основу Извештаја Изборне комисије Општине Деспотовац и извештаја и предлога Верификационог одбора, потврђени мандати за 43 одборника, а нису потврђени мандати Зорану Попову са Изборне листе Ивица Дачић – СПС, ПУПС и ЈС и др Драгану Богдановићу, због тога што нису присуствовали седници и нису предали уверења за одборника. Са наведеног, Скупштине општине Деспотовац конституисана је 01.06.2012. године, јер је од 45 одборника за 43 потврђен мандат, изабран је председник скупштине, заменик председника скупштине и секретар скупштине, док је у даљем наставку седнице изабран председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског већа општине Деспотовац. На Одлуку о потврђивању мандата за одборнике Скупштине општине Деспотовац, број:02-63/2012-01 од 01.06.2012. године, није се жалио ниједан представник изборних листи и Одлука је објављена у “Службеном гласнику општине Деспотовац” и одмах достављена председнику одборничке групе Покренимо Деспотовац – Томислав Николић, Владану Милошевићу. На наредној седници Скупштине општине Деспотовац, која је одржана 16.06.2012. године, потврђени су мандати за преостала два одборника Зорана Попова и др Драгана Богдановића и два одборника која су дошла на место одборника изабраних за председника и заменика председника општине Деспотовац. Донета је и Одлука о потврђивању мандата, број:06-25-1/2012-01 од 16.06.2012. године. Према томе, поред тога што се Скупштина општина Деспотова конституисала у складу са прописима, жалба представника Изборнке листе Покренимо Деспотовац – Томислав Николић (СНС, НС и ДСС) је и неблаговремена, с обзиром да је скупштина конституисана још 01.06.2012. године. Такође је навела, да се на основу члана 48. Закона о локалним изборима, од кандидата за одборника пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, те Скупштина општине Деспотовац није могла на Конститутивној седници да потврђује мандате пре него што се прибаве писмене сагласности о прихватању мандата, због чега су наводи подносиоца жалбе неосновани. Указује да подносилац жалбе ничим није општећен, ни бројем додељених мандата, као ни  бројем потврђених мандата са своје листе, да је поштован редослед са листе као и код других листи и исти није имао никаквих примедби, ни приговора током изборних радњи, због чега је жалба нејасна и неоснована. Предлаже да суд жалбу одбаци, као неблаговремену и неосновану.

  
Одредбом члана 56. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 34/10 и 54/11), између осталог, прописано је, да о потврђивању мандата одборника одлучује скупштина на конститутивној седници ( став 1); да конститутивну седницу скупштине сазива председник скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора (став 2); да о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скупштина одлучује јавним гласањем, да у гласању могу  учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са чланом 43. овог закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани ( став 5); када скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог закона и који имају уврење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани ( став 6); против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе (став 7).

  
Одредбом члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07), прописано је да одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.

  
Полазећи од цитираних одредби напред наведених прописа, суд налази да у конкретном случају подносилац жалбе, Саша Јанковић, овлашћено лице за подношење  Изборне листе Покренимо Деспотовац- Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија  Демократска странке Србије), не спада у круг лица  која имају право на судску заштиту мандата, па подносилац жалбе није легитимисан за изјављивање жалбе против Одлуке о потврђивању мандата одборницима.  Ово са разлога што право на судску заштиту мандата има одборник и кандидат за одборника, будући да је Одлуком Скупштине општине Деспотовац одлучивано о њиховим правима, а не о правима подносиоца жалбе.

  
Неосновани су наводи из одговора на жалбу да је жалба неблаговремена, имајући у виду да је ожалбена одлука донета 16.06.2012. године, а да је жалба овом суду  поднета поштом препоручено 18.06.2012. године, у 10,29 часова, дакле, у закону прописаном року од 48 часова.

 
 Имајући у виду изложено, Управни суд је одлучио као у диспозитиву овог решења, применом одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима и члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи.РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 10.07.2012. године, I-20 Уж 595/12

              
Записничар                                                     Председник већа-судија
Снежана Николић, с.р.                                  Гордана Џакула, с.р


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


БТ