Београд, 13.07.2012.

Решење I-20 УЖ 635-верификациа мандата

 
Република Србија
УПРАВНИ СУД
I-20 Уж.635/12
13.07.2012. године
Б е о г р а д

 

  
Управни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Жељка Шкорића и Павела Јонаша, чланова већа, са судским саветником Снежаном Николић, као записничарем, одлучујући по жалби Жарка Стаменковића из Варварина, одборника са изборне листе Покренимо Варварин – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска странка Србије), против одлуке о непотврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Варварин, број: 013-15/2012-I од 06.07.2012. године, у предмету потврђивања мандата одборника, у нејавној седници већа, одржаној дана 13.07.2012. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е

  
Жалба СЕ ОДБАЦУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

  

Жарко Стаменковић из Варварина, одборник са изборне листе Покренимо Варварин – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска странка Србије), поднео је дана 10.07.2012. године, Општинској управи општине Варварин, писарници – пријемној канцеларији жалбу, која је прослеђена Управном суду дана 11.07.2012. године, у 15,00 часова, против одлуке о непотврђивању мандата одборнику Скупштине општине Варварин, број: 013-15/2012-I од 06.07.2012. године, којом се у тачки један диспозитива не потврђује мандат одборнику Жарку Стаменковићу, рођеном 16.08.1962. године, машинском инжињеру из Горњег Катуина, изабраном са изборне листе Покренимо Варварин – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, БК, Покрет социјалиста). Према тачки два диспозитива, ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а биће објављена у ''Службеном листу општине Варварин''.

  
У поступку претходног испитивања поднете жалбе, Управни суд је нашао да је жалба неблаговремена.
  
Одредбом члана 56. став 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), прописано је да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.  Ставом 2. истог члана закона  прописано је да о потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници, а према ставу 7. истог члана закона против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.

  
Како је жалилац жалбу поднео Општинској управи општине Варварин, писарници – пријемној канцеларији, дана 10.07.2012. године, која је прослеђена Управном суду дана 11.07.2012. године, у 15,00 часова, што се потврђује пријемним печатом Управног суда, а рок од 48 часова за подношење жалбе почео је да тече од дана доношења ожалбене одлуке, односно од 06.07.2012. године, то је у конкретном случају жалба поднета након истека рока прописаног цитираном одредбом члана 56. став 7. Закона о локалним изборима.

  
Са изнетог, Управни суд је, на основу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, сходном применом члана 26. став 2. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), у вези става 1. тачка 1. истог члана Закона,  према коме ако судија појединац  пропусти да одбаци иницијални акт који је поднесен неблаговремено, то ће учинити веће суда,одлучио као у диспозитиву овог решења.


РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 13.07.2012. године, I-20 У.635/12


Записничар                          Председник већа-судија
Снежана Николић, с.р.          Гордана Џакула, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


ИО