Београд, 05.06.2012.

Решење II-2 3 УЖ 560-12-заштита изборног права

Република Србија
  УПРАВНИ СУД
      II-2  3  Уж. 560/12
05.06.2012. године
     Б е о г р а д


  
Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранка Ињац, председника већа, Биљане Тамбурковски Баковић и Јелене Тишма-Јовановић, чланова већа, са судијским сарадником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући по жалби Жикице Несторовића, кандидата за одборника са Изборне листе Ивица Дачић – СПС – ПУПС- СДПС, изјављеној против решења о додели мандата кандидатима за одборнике Скупштине града Лесковца број:013-75/12-I од 16.05.2012. године, које је донела Градска изборна комисија града Лесковца, у правној ствари доделе мандата кандидатима за одборнике, у нејавној седници већа одржаној дана 05.06.2012. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е

  
Жалба  СЕ ОДБАЦУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

  

Жикица Несторовић, кандидат за одборника са Изборне листе Ивица Дачић – СПС – ПУПС- СДПС, поднео је дана 20.05.2012. године у 11,27 часова, поштом препоручено, жалбу Управном суду против решења Градске изборне комисије града Лесковца број:013-75/12-I од 16.05.2012. године, донетог на 37-ој седници одржаној 16.05.2012. године, којим се додељују мандати кандидатима за одборнике Скупштине града Лесковца са изборних листи које су добиле мандате на изборима одржаним 06.05.2012. године по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са изборних листи ближе наведених у ставу I под тачкама: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 диспозитива ожалбеног решења. У ставу II диспозитива ожалбеног решења наведено је да ће се решење објавити у “Службеном гласнику града Лесковца”.


Жалилац у поднетој жалби наводи да је Градска изборна комисија града Лесковца доделила мандате кандитатима за одборнике Скупштине града Лесковца са изборних листи које су добиле мандате на изборима одржаним 06.05.2012. године и под тачком 6. диспозитива решења Изборној листи Нова Србија – Велимир Илић – Зелена еколошка партија додељена су 4 мандата и они су супротно члану 6. Коалиционог споразума, закљученог 12.03.2012. године између Градског одбора Нове Србије и Градског одбора Зелене еколошке партије, 3 мандата додељена Новој Србији, а 1 мандат Зеленој еколошкој партији. Сматра да је извршена додела на овај начин супротна садржини наведеног коалиционог споразума. Предлаже да суд уважи жалбу и донесе пресуду којом ће укинути ожалбено решење Градске изборне комисије града Лесковца.

  
Градска изобрна комисија града Лесковца је у одговору на жалбу навела да је жалба неблаговремена, па је предложила да се иста одбаци као неблаговремена. Уколико суд не прихвати изнети навод, предлаже да се жалба одбије као неоснована.

  
У поступку претходног испитивања поднете жалбе, Управни суд је нашао да је жалба неблаговремена.

  
Одредбом члана 49. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10, 54/11), прописано је да је на одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом одборнику, допуштена жалба Управном суду. Одредбом става 5. истог члана, прописано је да се жалба подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе, односно од дана одржавања седнице на којој је скупштина пропустила да донесе одлуке из става 1. тог члана.

  
Из образложења ожалбеног решења и списа предмета се утврђује да је Градска изборна комисија града Лесковца на 37-ој седници одржаној 16.05.2012. године, донела решење о додели мандата кандидатима за одборнике Скупштине града Лесковца са изборних листа које су добиле мандате на изборима одржаним 06.05.2012. године, које је објављено у “Службеном гласнику града Лесковца бр.11 од 16.05.2012. године”.


 
Како је жалилац жалбу поднео поштом препоручено дана 29.05.2012. године у 11,27 часова, а која је у Управном суду примљена дана 30.05.2012. године у 09,00 часова, што се потврђује пријемним печатом Управног суда, то је рок од 48 часова за подношење жалбе почео да тече од доношења решења Градске изборне комисије 16.05.2012. године, које решење је и објављено под истим датумом у “Службеном гласнику града Лесковца”, бр.11.  Код наведеног, жалба је поднета након истека рока прописаног цитираном одредбом члана 49. став 4. Закона о локалним изборима.

  
Наиме, када се законски рок рачуна на сате, на ток рока не утичу недеље и државни празници, па како је преклузивни рок за подношење жалбе цитираном одредбом закона одређен у часовима, а не у данима, суд је одлучио као у диспозитиву овог решења, на основу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, сходном применом члана 26. став 1. и став 2. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', бр. 111/09), а којим је прописано да ће судија појединац одбацити иницијални акт ако је поднесен неблаговремено, а ако судија појединац пропусти да одбаци иницијални акт, то ће учинити веће суда.  
  

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 05.06.2012. године, II-2  3 Уж 560/12

Записничар                                    Председник већа – судија
Љиљана Петровић, с.р.                  др Јадранка Ињац, с.р
.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

ЈЗ