Београд, 13.07.2012.

Решење III-4 УЖ 50-верификациа мандата

  

Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Новом Саду
III-4 Уж. 50/12 
Дана 13. јула 2012. године
Београд

 


У   И М Е   Н А Р О Д А


 
Управни суд у већу судија: Сузана Гудураш, председник већа, Гордана Сукновић Бојаџија и др Владан Станојев, чланови већа, уз учешће судског саветника Наташе Малинић, као записничара, одлучујући о жалби ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ У СО СТАРА ПАЗОВА, коју представља шеф одборничке групе Комазец Срђо из Нове Пазове, ул. Краља Петра I ослободиоца бр. 82, поднетој против одлуке СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, број: 011-25/2011-I  од 02. новембра 2011.  године,  у нејавној седници већа одржаној дана 13. јула 2012. године, донео јеП Р Е С У Д У
 
Жалба се ОДБИЈА.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е


 

Комазец Срђо из Нове Пазове, шеф одборничке групе Српске радикалне странке у СО Стара Пазова,  поднео је, у име наведене одборничке групе, жалбу Управном суду дана 23. марта 2012. године, ради поништаја одлуке Скупштине општине Стара Пазова, број: 011-25/2011- I донете на седници Скупштине општине Стара Пазова, одржане дана 02. новембра 2011. године, којом је утврђено да Жакула Мирјани, рођеној 30. новембра 1957. године, из Старе Пазове, ул. Хвјездославова бр. 29, одборнику у Скупштини општине Стара Пазова престао мандат, због поднете оставке. У жалби је навео да је наведена Одлука супротна члану 111. Пословника о раду Скупштине општине Стара Пазова, јер у конкретном случају није био одржан састанак мандатско административне комисије и да би тек на наредној седници могао бити утврђен дан престанка мандата одборника, а не на истој седници на којој је поднета оставка.  
 
 
У одговору на жалбу Скупштина општине Стара Пазова је навела да је Управни суд, одељење у Новом Саду, пресудом III-4 Уж. 208/11 од 02. децембра 2011. године већ одлучио о жалби поднетој против одлуке Скупштине општине Стара Пазова, број: 011-25/2011- I донете на седници Скупштине општине Стара Пазова, одржане дана 02. новембра 2011. године, којом је утврђено да је Жакула Мирјани из Старе Пазове, одборнику у Скупштини општине Стара Пазова, престао мандат, због поднете оставке и уз одговор доставила наведену пресуду Управног суда.

 
Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредбе члана 49. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 116/08 ) у вези члана 29. став 1. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09), оценом навода жалбе и списа предмета који су достављени, Управни суд је оценио да жалба није основана.

 
Из списа предмета ове управне ствари утврђено је да је на седници Скупштине општине Стара Пазова одржаној дана 02. новембра 2011. године одборник Мирјана Жакула поднела оставку усмено на самој седници, те да је Скупштина општине Стара Пазова, у складу са позивом на одредбу члана 46. став 3., а у вези са ставом 1. тачка 1. Закона о локалним изборима на истој седници утврдила да је именованом одборнику престао мандат и донела ожалбену Одлуку о утврђивању мандата одборнику Жакула Мирјани.
 
 
Одредбом члана 46.  став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, док је ставом 3. истог члана прописано да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат.

 
Имајући у виду чињеницу да је одборник Жакула Мирјана на седници Скупштине општине Стара Пазова одржаној дана 02. новембра 2011. године усмено поднела оставку, по оцени Управног суда, правилном применом одредбе члана 46. став 3. Закона о локалним изборима, је Скупштина на истој седници утврдила да је наведеном одборнику престао мандат и донела ожалбену одлуку.
 

Неосновани су наводи жалбе којима жалилац указује да је према одредби члана 111. Пословника скупштине општине Стара Пазова морао бити одржан састанак мандатско  административне комисије, те да је тек на наредној седници могао бити утврђен престанак мандата одборнику, с обзиром да је наведеном одредбом прописано да се о вођењу записника старају секретар Скупштине и Служба за правне и скупштинске послове и да саставни део записника чине текстови општих и појединачних аката донетих на седници.  
 
 
На основу изнетог, Управни суд је одлучио као у диспозитиву пресуде, сходном применом одредбе члана 40. став 1. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр. 111/09), у вези са одредбом члана 54. став 3. Закона о локалним изборима и члана 29. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09).
    
    
ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 13. јула 2012. године, III-4 Уж. 50/12


Записничар                      Председник већа-судија
Наташа Малинић, с.р.       Сузана Гудураш, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

 
НМ/ИГ