Београд, 26.11.2012.

Саопштење од 26.11.2012. године

Република Србија
УПРАВНИ СУД
СЛУЖБЕНО
26.11.2012. године
Б е о г р а д                                              С А О П Ш Т Е Њ Е

  

Ради објективног информисања јавности, а поводом евентуално незаконитог поступања Управног суда приликом одлучивања по жалбама одборника Скупштине општине Бачка Паланка и Скупштине општине Зрењанин Управни суд истиче следеће:  

На одлуке скупштине општине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника, допуштена је жалба Управном суду која се подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине, односно од дана одржавања седнице на којој је скупштина пропустила да донесе одлуку.

У конкретном случају ради се о року који се рачуна на часове, а када је рок одређен на часове онда се, по ставу Управног суда, завршетак рока не може рачунати као и када је рок одређен на дане, што значи да рок истиче истеком оног сата који по броју одговара сату од када је рок почео да тече. Самим тим не могу се прихватити наводи ДС-Бачка Паланка и ЛСВ-Зрењанин да је суд утврдио недељу као радни дан, те да су због ограничења рада са странкама одборници ових странака од стране суда претрпели евидентно кршење права. 
  
Закон о локалним изборима је закон који прописује кратке рокове поступања и за све време трајања изборног процеса све странке су директно на писарници суда подносиле жалбе без обзира да ли се ради о недељи или дану државног празника.

Оваква пракса задржана је и након одржаних Избора 2012. године, тако да су одборници могли своје жалбе поднети препорученом пошиљком или директном предајом на писарници Управног суда у Београду, Немањина бр. 9.

Према информацијама нико од незадовољних одборника није покушао да изврши предају жалбе на писарници Управног суда.

  
Чињеница да је по појединачним жалбама одлучено по протеку рока до 30 дана од дана предаје, условљена је потребом да се жалбе уреде и да надлежне скупштине јединице локалне самоуправе доставе списе неопходне за одлучивање. Наведени списи су управо и били неопходни да би се утврдио час у који пада догађај, а од кога треба рачунати трајање рока.


                                                                                                                                                           Портпарол Управног суда
                                                                                                                                                                      Милка Бабић