Београд, 03.02.2016.

Саопштење поводом пресуде У 10959/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УПРАВНИ СУД
Број: Службено
Београд, 02.02.2016. године

 


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

 

Поводом интересовања јавности у вези пресуде Управног суда У 10959/2014 од 12.06.2015. године, ради објективног и тачног информисања Управни суд саопштава:

 

Пресудом донетом у спору ограничене јурисдикције по предмету У 10959/14 од 12.06.2015. године, уважена је тужба Топличког центра за демократију и људска права из Прокупља, поништено решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1495/2014 од 04.07.2014. године и предмет враћен надлежном органу на поновно одлучивање.

 

У образложењу пресуде Управни суд је дао разлоге у којима је навео да су повређене одредбе члана 23. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“, бр. 124/12), при чему није утврђивао постојање елемената корупције у спроведеном управном поступку, већ је само указао туженом управном органу на одредбе члана 157. став 2. и члана 168. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

 

Одредбом члана 69. Закона о управним споровима („Сл. Гласник РС“, бр.111/2009) прописане су правне последице поништења акта у управном спору, а чланом 71. истог Закона прописане су правне последице пасивног непоступања по пресуди.

 

У смислу одредбе члана 69. и члана 71.Закона о управним споровима, због непоступања туженог органа, тужилац је дана 06.11.2015. године, Управном суду поднео захтев за извршење пресуде Управног суда У 10959/14 од 12.06.2015. године.

 

По захтеву тужиоца за извршење пресуде У 10959/14 формиран је предмет Уи 765/2015, који се налази у припремном одељењу суда.

 

Одлуку по захтеву за извршење пресуде у наведеном предмету донеће поступајуће веће суда, коме је предмет додељен у рад. О одлуци суда јавност ће бити благовремено обавештена.

 


Пресуду можете пронаћи на линку: http://www.up.sud.rs/cirilica/predmeti а затим у поље "Бр.предмета" укуцати број судске одлуке. 

 

 


УПРАВНИ СУД