Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
активна легитимација за подношење тужбе Републичког јавног тужиоца25.12.2019Републичко јавно тужилаштвоУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 У 1/20 Дана: 16.01.2020. године ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 93 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.12.2019. ГОДИНЕ Републички јавни тужилац је активно легитимисан за подношење тужбе у управном спору ако је по његовој оцени управним актом повређен закон на штету јавног интереса, а суд у управном спору одлучује да ли такве повреде закона има. (правни став cl163.odt
ћутање управе25.12.2019Управни суд Србијећутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 У 1/20 Дана: 16.01.2020. године ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 93 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.12.2019. ГОДИНЕ Уколико суд у току управног спора због ћутања управе утврди да је тужени накнадно донео управни акт због чијег недоношења је тај спор покренут, а да је тужилац против тог акта посебном тужбом покренуо управни спор, ради оцене његове законитости,cl164.odt
прекид управног спора25.12.2019Управни суд Србијећутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 У 1/20 Дана: 16.01.2020. године ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 93 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.12.2019. ГОДИНЕ Управни суд решењем може да утврди прекид управног спора само уколико су разлози наведени у члану 222. тачка 1-5. Закона о парничном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 72/11...87/18) настали након покретања упраног спора. (правни став утврђеcl165.odt
право на одсуство са рада ради посебне неге детета23.09.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 91. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ ”Лице коме је дете упућено на прилагођавање пре заснивања усвојења користи право на одсуство са рада ради посебне неге детета, па се накнада зараде за време одсуствовања са рада по овом основу остварује у поступку и на начин прописан Законом о финансијској подршци породици cl155.odt
проценат накнаде зараде за време одсуства са рада ради неге детета23.09.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 91. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ "Проценат накнаде зараде за време одсуства са рада ради неге детета утврђује се према дужини трајања радног односа запослене код послодавца уз зараду или накнаду зараде непосредно пре остваривања права на одсуство са рада ради неге детета, без обзира када је запослена отпочcl156.odt
Захтев државног службеника којим тражи обрачун и исплату плате23.09.2019Жалбена комисија судоварадни односУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ Захтев државног службеника којим тражи обрачун и исплату плате води управном одлучивању те ће суд убудуће поступати као у предмету У 17602/16. Из образложења: Пред Управним судом покренуто је више спорова по тужбама тужилаца који имају статус државних службеника и намешcl161.odt
правни став утврђен на 88. седници - колегијални орган22.04.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 22.04.2019. ГОДИНЕ "Приликом одлучивања колегијални орган је дужан да сачини записник о већању и гласању, односно записник са седнице колегијалног органа. Када колегијални орган приликом одлучивања сачињава записник о већању и гласању, записник садржи назив органа, радњу која се предузимcl153.odt
поступци у примени посебних случајева уклањања и мењања решења покренути након 01.06.2017 године22.04.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 22.04.2019. ГОДИНЕ Поступци у примени посебних случајева уклањања и мењања решења покренути након 01.06.2017. године, као дана почетка примене Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/16) спроводе се према одредбама овог закона без обзира што је рок за покретање поступкcl154.odt
поступање по закључку усвојеном на 53. седници свих судија од 20.04.201522.04.2019Општинско веће општине Шиднакнада за коришћење грађевинског земљиштаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 22.04.2019. ГОДИНЕ Управни суд остаје при закључку усвојеном на 53. Седници свих судија од 20.04.2015. године, према коме нема места промени правног става израженог у пресудама Врховног суда и Управног суда и да ће Управни суд и даље поступати по правном ставу израженом у пресуди У 15495/12 оcl160.odt
члан 38. став. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији18.04.2019Министарство финансија Пореска управапорезУС Е Н Т Е Н Ц А Правна природа пореског поступка Порески поступак се води по службеној дужности и у јавном интересу, тако да поднета пореска пријава представља само извештај Пореској управи о постојању чињеница од значаја за утврђивање пореске обавезе, а не захтев странке за покретање пореског поступка. Члан 38. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Слcl151.odt

123456 Иди на страну: