Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
право на одсуство са рада ради посебне неге детета23.09.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 91. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ ”Лице коме је дете упућено на прилагођавање пре заснивања усвојења користи право на одсуство са рада ради посебне неге детета, па се накнада зараде за време одсуствовања са рада по овом основу остварује у поступку и на начин прописан Законом о финансијској подршци породици cl155.odt
проценат накнаде зараде за време одсуства са рада ради неге детета23.09.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 91. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ "Проценат накнаде зараде за време одсуства са рада ради неге детета утврђује се према дужини трајања радног односа запослене код послодавца уз зараду или накнаду зараде непосредно пре остваривања права на одсуство са рада ради неге детета, без обзира када је запослена отпочcl156.odt
Захтев државног службеника којим тражи обрачун и исплату плате23.09.2019Жалбена комисија судоварадни односУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ Захтев државног службеника којим тражи обрачун и исплату плате води управном одлучивању те ће суд убудуће поступати као у предмету У 17602/16. Из образложења: Пред Управним судом покренуто је више спорова по тужбама тужилаца који имају статус државних службеника и намешcl161.odt
правни став утврђен на 88. седници - колегијални орган22.04.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 22.04.2019. ГОДИНЕ "Приликом одлучивања колегијални орган је дужан да сачини записник о већању и гласању, односно записник са седнице колегијалног органа. Када колегијални орган приликом одлучивања сачињава записник о већању и гласању, записник садржи назив органа, радњу која се предузимcl153.odt
поступци у примени посебних случајева уклањања и мењања решења покренути након 01.06.2017 године22.04.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 22.04.2019. ГОДИНЕ Поступци у примени посебних случајева уклањања и мењања решења покренути након 01.06.2017. године, као дана почетка примене Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/16) спроводе се према одредбама овог закона без обзира што је рок за покретање поступкcl154.odt
поступање по закључку усвојеном на 53. седници свих судија од 20.04.201522.04.2019Општинско веће општине Шиднакнада за коришћење грађевинског земљиштаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 22.04.2019. ГОДИНЕ Управни суд остаје при закључку усвојеном на 53. Седници свих судија од 20.04.2015. године, према коме нема места промени правног става израженог у пресудама Врховног суда и Управног суда и да ће Управни суд и даље поступати по правном ставу израженом у пресуди У 15495/12 оcl160.odt
члан 38. став. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији18.04.2019Министарство финансија Пореска управапорезУС Е Н Т Е Н Ц А Правна природа пореског поступка Порески поступак се води по службеној дужности и у јавном интересу, тако да поднета пореска пријава представља само извештај Пореској управи о постојању чињеница од значаја за утврђивање пореске обавезе, а не захтев странке за покретање пореског поступка. Члан 38. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Слcl151.odt
чл. 39 Закона о електронској управи01.03.2019Влада Републике Србије, Жалбена комисијаћутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 17 У 17148/18 Жалба достављена органу електронским путем, сматра се предатом и када орган на својој веб презентацији није објавио могућност електронског општења између органа и странке уколико је пријем жалбе – као електронског документа, потврђен подносиоцу на исти начин на који је поднесак послат. Члан 56. и 57. Закона о cl158.odt
минули рад01.02.2019Влада Републике Србије, Жалбена комисијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 1/19 Дана 01.02.2019. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УСВОЈЕН НА 86. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 27.12.2018. ГОДИНЕ ”У предметима утврђивања додатка на плату по основу минулог рада у којима се диспозитивом првостепеног решења мења раније донето решење истог органа, а оспорено, нити првостепено решење не садрже правни основ чијом применcl150.odt
радни однос - оцењивање17.01.2019Министарство унутрашњих пословарадни однос - оцењивањеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д С Е Н Т Е Н Ц А у предмету II-6 У.13673/16 Полицијски службеник који је за последње две године пре стицања звања имао позитивне оцене, испуњава услове за напредовање у више звање првог дана након истека друге календарске године у којој је оцењен позитивно, при чему није од значаја датум када је позитивно оцењен за другу календарску годину проведену cl159.odt

123456 Иди на страну: