Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
члан 38. став. 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији18.04.2019Министарство финансија Пореска управапорезУС Е Н Т Е Н Ц А Правна природа пореског поступка Порески поступак се води по службеној дужности и у јавном интересу, тако да поднета пореска пријава представља само извештај Пореској управи о постојању чињеница од значаја за утврђивање пореске обавезе, а не захтев странке за покретање пореског поступка. Члан 38. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Слcl151.odt
минули рад01.02.2019Влада Републике Србије, Жалбена комисијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 1/19 Дана 01.02.2019. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УСВОЈЕН НА 86. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 27.12.2018. ГОДИНЕ ”У предметима утврђивања додатка на плату по основу минулог рада у којима се диспозитивом првостепеног решења мења раније донето решење истог органа, а оспорено, нити првостепено решење не садрже правни основ чијом применcl150.odt
остваривање права на јубиларну награду у пуном износу14.12.2018Министарство финансија Пореска управаУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 18934/16 Члан члана 16. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (''Службени гласник РС'', број 103/15) и члан 44. Посебног колективног уговором за државне органе (''Службени гласник РС'', бр. 25/15). ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У ПУНОМ ИЗНОСУ Право државног службеника на утврђивање и исплатcl148.odt
породична пензија31.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Право на породичну пензију стиче удова која има навршене одређене године живота у години смрти брачног друга, према прописима који су у примени у време подношења захтева странке." Меродавно материјално право Закон о пензијском и иcl141.odt
члан 26 став 1 тачка 7 и 29. Закона о управним споровима - обустава поступка31.10.2018Управни суд Србијепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ Члан 26. став 1. тачка 7. и 29. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09) "Предмет управног спора по тужби због ћутања управе који је окончан правноснажним решењем о обустави поступка донетим на основу одредбе чcl142.odt
награда адвокату за заступање више странака31.10.2018Управни суд Србијепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Адвокату који заступа више странака увећава се награда за по 50% за другу и сваку наредну странку и за састављање поднесака у процењивим и непроцењивим предметима.” Тарифним бројем 46. Тарифе о наградама и накнадама трошковаcl143.odt
закључак - ћутање управе31.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањећутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Убудуће, у свим предметима по тужбама због ћутања управе по жалби због непоступања првостепеног органа по захтеву за исплату неспорног дела пензије или мање исплаћеног износа пензије, поднетом у време важења Закона о општем управном поcl145.odt
члан 173 и члан 101 Закона о општем управном поступку25.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензијаУС Е Н Т Е Н Ц А Члан 173. и члан 101. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16) Када у току другостепеног управног поступка који се води по жалби коју је странка изјавила зато што првостепени орган није издао решење у законом одређеном року, првостепени орган накнадно изда решење, другостепени орган не може да поступак обустави већ је дужан да о жалби одлучи меритоcl149.odt
оцењивање државног службеника16.10.2018Министарство правдеУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 6070/16 Члан члана 87. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05...99/14) и члан 16. Закона о платама државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', бр. 62/06...99/14) ПРАВО ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА НА НАПРЕДОВАЊЕ У ВИШИ ПЛАТНИ РАЗРЕД ПО ОСНОВУ ОЦЕЊИВАЊА Законом прописано право државногcl147.odt
члан 11. став 1. Закона о управим споровима11.07.2018Комисија за хартије од вредности Републике СрбијеакцијеУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 7311/16 Члан 11. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), у вези са одредбом члан 13. став 2. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 46/06...99/11) АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА АКЦИОНАРА ЦИЉНОГ ДРУШТВА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ СПОРА ПРОТИВ РЕШЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРcl146.odt

123456 Иди на страну: