Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
право на борачки додатак16.11.2020Секретаријат за борачку и инвалидску заштитуправо на борачки додатакУС Е Н Т Е Н Ц А " Предузетник, који је регистрован за обављање делатности такси nревоза сматра се запосленим лицем, те му припада право на борачки додатак" (чл. 16, 17. и 18. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, "Сл лист СРЈ2" 24/98, 29/98,25/2000" ,."Сл.гласник РС" бр. 101/2005, 111/2009) Из Образложеcl170.odt
заштита права интелектуалне својине01.10.2020Министарство трговине, туризма и телекомуникација (сазив 2014-)заштита права интелектуалне својинеУС Е Н Т Е Н Ц А Решење Министарства трговине, туризма и телекомуникација којим је одлучено о жалби против решења тржишног инспектора о привременом одузимању робе донетог у вршењу инспекцијског надзора применом Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, представља акт у погледу кога се судска заштита остварује у управом спору. Из образложења Осcl168.odt
дисциплински19.08.2020Инжењерска комора СрбиједисциплинскиУС Е Н Т Е Н Ц А Одлука Управног одбора Инжењерске коморе Србије, којом је одлучено о приговору против одлуке Суда части Инжењерске коморе Србије, представља акт у погледу кога се судска заштита остварује у управном спору. Из образложења Оспореном одлуком, одбијен је приговор тужиоца изјављен против одлуке Суда части Инжењерске коморе Србије број Сч. бр. 2/2014 од 15.03.2016cl169.odt
правна природа решења директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова11.05.2020Републичка агенција за мирно решавање радних спороварадни односУСентенца у предмету 23. У 7113/20 ПРАВНА ПРИРОДА РЕШЕЊA ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА Члан 3., 4., 5 Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' бр. 111/09) Члан 1. став 1., 2., 5., 7., 18., 19. Закона о мирном решавању радних спорова ("Службени гласник РС", бр. 125/2004, 104/2009 и 50/2018) СЕНТЕНЦА Одлука директора Републичке агенције за мирно решcl166.odt
активна легитимација за подношење тужбе Републичког јавног тужиоца25.12.2019Републичко јавно тужилаштвоУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 У 1/20 Дана: 16.01.2020. године ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 93 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.12.2019. ГОДИНЕ Републички јавни тужилац је активно легитимисан за подношење тужбе у управном спору ако је по његовој оцени управним актом повређен закон на штету јавног интереса, а суд у управном спору одлучује да ли такве повреде закона има. (правни став cl163.odt
ћутање управе25.12.2019Управни суд Србијећутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 У 1/20 Дана: 16.01.2020. године ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 93 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.12.2019. ГОДИНЕ Уколико суд у току управног спора због ћутања управе утврди да је тужени накнадно донео управни акт због чијег недоношења је тај спор покренут, а да је тужилац против тог акта посебном тужбом покренуо управни спор, ради оцене његове законитости,cl164.odt
прекид управног спора25.12.2019Управни суд Србијећутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 У 1/20 Дана: 16.01.2020. године ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 93 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.12.2019. ГОДИНЕ Управни суд решењем може да утврди прекид управног спора само уколико су разлози наведени у члану 222. тачка 1-5. Закона о парничном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 72/11...87/18) настали након покретања упраног спора. (правни став утврђеcl165.odt
право на одсуство са рада ради посебне неге детета23.09.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 91. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ ”Лице коме је дете упућено на прилагођавање пре заснивања усвојења користи право на одсуство са рада ради посебне неге детета, па се накнада зараде за време одсуствовања са рада по овом основу остварује у поступку и на начин прописан Законом о финансијској подршци породици cl155.odt
проценат накнаде зараде за време одсуства са рада ради неге детета23.09.2019Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 91. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ "Проценат накнаде зараде за време одсуства са рада ради неге детета утврђује се према дужини трајања радног односа запослене код послодавца уз зараду или накнаду зараде непосредно пре остваривања права на одсуство са рада ради неге детета, без обзира када је запослена отпочcl156.odt
Захтев државног службеника којим тражи обрачун и исплату плате23.09.2019Жалбена комисија судоварадни односУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 88. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.09.2019. ГОДИНЕ Захтев државног службеника којим тражи обрачун и исплату плате води управном одлучивању те ће суд убудуће поступати као у предмету У 17602/16. Из образложења: Пред Управним судом покренуто је више спорова по тужбама тужилаца који имају статус државних службеника и намешcl161.odt

123456 Иди на страну: