Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
минули рад01.02.2019Влада Републике Србије, Жалбена комисијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 1/19 Дана 01.02.2019. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УСВОЈЕН НА 86. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 27.12.2018. ГОДИНЕ ”У предметима утврђивања додатка на плату по основу минулог рада у којима се диспозитивом првостепеног решења мења раније донето решење истог органа, а оспорено, нити првостепено решење не садрже правни основ чијом применcl150.odt
остваривање права на јубиларну награду у пуном износу14.12.2018Министарство финансија Пореска управаУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 18934/16 Члан члана 16. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (''Службени гласник РС'', број 103/15) и члан 44. Посебног колективног уговором за државне органе (''Службени гласник РС'', бр. 25/15). ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У ПУНОМ ИЗНОСУ Право државног службеника на утврђивање и исплатcl148.odt
породична пензија31.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Право на породичну пензију стиче удова која има навршене одређене године живота у години смрти брачног друга, према прописима који су у примени у време подношења захтева странке." Меродавно материјално право Закон о пензијском и иcl141.odt
члан 26 став 1 тачка 7 и 29. Закона о управним споровима - обустава поступка31.10.2018Управни суд Србијепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ Члан 26. став 1. тачка 7. и 29. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09) "Предмет управног спора по тужби због ћутања управе који је окончан правноснажним решењем о обустави поступка донетим на основу одредбе чcl142.odt
награда адвокату за заступање више странака31.10.2018Управни суд Србијепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Адвокату који заступа више странака увећава се награда за по 50% за другу и сваку наредну странку и за састављање поднесака у процењивим и непроцењивим предметима.” Тарифним бројем 46. Тарифе о наградама и накнадама трошковаcl143.odt
закључак - ћутање управе31.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањећутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Убудуће, у свим предметима по тужбама због ћутања управе по жалби због непоступања првостепеног органа по захтеву за исплату неспорног дела пензије или мање исплаћеног износа пензије, поднетом у време важења Закона о општем управном поcl145.odt
члан 173 и члан 101 Закона о општем управном поступку25.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензијаУС Е Н Т Е Н Ц А Члан 173. и члан 101. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16) Када у току другостепеног управног поступка који се води по жалби коју је странка изјавила зато што првостепени орган није издао решење у законом одређеном року, првостепени орган накнадно изда решење, другостепени орган не може да поступак обустави већ је дужан да о жалби одлучи меритоcl149.odt
оцењивање државног службеника16.10.2018Министарство правдеУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 6070/16 Члан члана 87. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05...99/14) и члан 16. Закона о платама државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', бр. 62/06...99/14) ПРАВО ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА НА НАПРЕДОВАЊЕ У ВИШИ ПЛАТНИ РАЗРЕД ПО ОСНОВУ ОЦЕЊИВАЊА Законом прописано право државногcl147.odt
члан 11. став 1. Закона о управим споровима11.07.2018Комисија за хартије од вредности Републике СрбијеакцијеУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 7311/16 Члан 11. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), у вези са одредбом члан 13. став 2. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 46/06...99/11) АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА АКЦИОНАРА ЦИЉНОГ ДРУШТВА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ СПОРА ПРОТИВ РЕШЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРcl146.odt
коришћење услуге пост експрес28.06.2018Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКАСРБИЈА УПРАВНИСУД су1-7 8/18 Дана 23.08.2018. године БЕОГРАД ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 79 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА28.06.2018. ГОДИНЕ "Кад је поднесак упућен поштом коришЬењем услуге "post express", дан предаје ПОIШТИ, сматра се као дан предаје органу коме је упућен, у смислу члана 92. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97 и 31101, "Службени глаcl139.pdf

123456 Иди на страну: