Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле