Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
чл. 39 Закона о електронској управи01.03.2019Влада Републике Србије, Жалбена комисијаћутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 17 У 17148/18 Жалба достављена органу електронским путем, сматра се предатом и када орган на својој веб презентацији није објавио могућност електронског општења између органа и странке уколико је пријем жалбе – као електронског документа, потврђен подносиоцу на исти начин на који је поднесак послат. Члан 56. и 57. Закона о cl158.odt
минули рад01.02.2019Влада Републике Србије, Жалбена комисијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 1/19 Дана 01.02.2019. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УСВОЈЕН НА 86. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 27.12.2018. ГОДИНЕ ”У предметима утврђивања додатка на плату по основу минулог рада у којима се диспозитивом првостепеног решења мења раније донето решење истог органа, а оспорено, нити првостепено решење не садрже правни основ чијом применcl150.odt
радни однос - оцењивање17.01.2019Министарство унутрашњих пословарадни однос - оцењивањеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Б Е О Г Р А Д С Е Н Т Е Н Ц А у предмету II-6 У.13673/16 Полицијски службеник који је за последње две године пре стицања звања имао позитивне оцене, испуњава услове за напредовање у више звање првог дана након истека друге календарске године у којој је оцењен позитивно, при чему није од значаја датум када је позитивно оцењен за другу календарску годину проведену cl159.odt
остваривање права на јубиларну награду у пуном износу14.12.2018Министарство финансија Пореска управаУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 18934/16 Члан члана 16. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (''Службени гласник РС'', број 103/15) и члан 44. Посебног колективног уговором за државне органе (''Службени гласник РС'', бр. 25/15). ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У ПУНОМ ИЗНОСУ Право државног службеника на утврђивање и исплатcl148.odt
породична пензија31.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Право на породичну пензију стиче удова која има навршене одређене године живота у години смрти брачног друга, према прописима који су у примени у време подношења захтева странке." Меродавно материјално право Закон о пензијском и иcl141.odt
члан 26 став 1 тачка 7 и 29. Закона о управним споровима - обустава поступка31.10.2018Управни суд Србијепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ Члан 26. став 1. тачка 7. и 29. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09) "Предмет управног спора по тужби због ћутања управе који је окончан правноснажним решењем о обустави поступка донетим на основу одредбе чcl142.odt
награда адвокату за заступање више странака31.10.2018Управни суд Србијепензија - породична пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Адвокату који заступа више странака увећава се награда за по 50% за другу и сваку наредну странку и за састављање поднесака у процењивим и непроцењивим предметима.” Тарифним бројем 46. Тарифе о наградама и накнадама трошковаcl143.odt
закључак - ћутање управе31.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањећутање управеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су II-17 25/18 Дана 31.10.2018. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ "Убудуће, у свим предметима по тужбама због ћутања управе по жалби због непоступања првостепеног органа по захтеву за исплату неспорног дела пензије или мање исплаћеног износа пензије, поднетом у време важења Закона о општем управном поcl145.odt
члан 173 и члан 101 Закона о општем управном поступку25.10.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензијаУС Е Н Т Е Н Ц А Члан 173. и члан 101. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16) Када у току другостепеног управног поступка који се води по жалби коју је странка изјавила зато што првостепени орган није издао решење у законом одређеном року, првостепени орган накнадно изда решење, другостепени орган не може да поступак обустави већ је дужан да о жалби одлучи меритоcl149.odt
оцењивање државног службеника16.10.2018Министарство правдеУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 6070/16 Члан члана 87. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05...99/14) и члан 16. Закона о платама државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', бр. 62/06...99/14) ПРАВО ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА НА НАПРЕДОВАЊЕ У ВИШИ ПЛАТНИ РАЗРЕД ПО ОСНОВУ ОЦЕЊИВАЊА Законом прописано право државногcl147.odt

1234567 Иди на страну: