Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
члан 11. став 1. Закона о управим споровима11.07.2018Комисија за хартије од вредности Републике СрбијеакцијеУУПРАВНИ СУД ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ С Е Н Т Е Н Ц А у предмету 12 У 7311/16 Члан 11. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), у вези са одредбом члан 13. став 2. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 46/06...99/11) АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА АКЦИОНАРА ЦИЉНОГ ДРУШТВА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ СПОРА ПРОТИВ РЕШЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРcl146.odt
коришћење услуге пост експрес28.06.2018Управни суд СрбијеУРЕПУБЛИКАСРБИЈА УПРАВНИСУД су1-7 8/18 Дана 23.08.2018. године БЕОГРАД ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 79 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА28.06.2018. ГОДИНЕ "Кад је поднесак упућен поштом коришЬењем услуге "post express", дан предаје ПОIШТИ, сматра се као дан предаје органу коме је упућен, у смислу члана 92. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97 и 31101, "Службени глаcl139.pdf
право на солидарну помоћ за случај рођења детета запосленог31.03.2018Војна поштановчана накнадаУПРЕДЛОГ ПРАВНОГ СТАВА „ Професионалном припаднику Војске Србије, основом члана 43. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за државне органе, припада право на солидарну помоћ за случај рођења детета запосленог “ У току 2016. године, а нарочито у току 2017. године, у Суд је пристигао велики број тужби професионалних припадника Војске Србије којима се оспоравају решења војних управних орcl136.odt
новчана накнада - поклон за Нову годину - новчана честитка за дете31.03.2018Војна поштановчана накнадаУПРЕДЛОГ ПРАВНОГ СТАВА „ Професионалном припаднику Војске Србије, основом члана 46. став 1. Посебног колективног уговора за државне органе, припада право на поклон за Нову годину – новчану честитку за дете“ У току 2016. године, а нарочито у току 2017. године, у Суд је пристигао велики број тужби професионалних припадника Војске Србије којима се оспоравају решења војних управних органа којима cl137.odt
изузимање дела градског грађевинског земљишта30.03.2018Министарство финансијаграђевинско земљиштеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су I-7 5/18 Дана 30.03.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 77 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.03.2018. ГОДИНЕ "НЕ МОЖЕ СЕ ПОНИШТИТИ ДЕО ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ИЗУЗИМАЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДЕО ПАРЦЕЛЕ КОЈА ЈЕ У ЦЕЛИНИ ИЗУЗЕТА, ВЕЋ СЕ МОЖЕ ПОНИШТИТИ ДЕО ТАКВОГ РЕШЕЊА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ЦЕЛИХ ИЗУЗЕТИХ ПАРЦЕЛА". cl138.odt
Државно, односно покрајинско правобранилаштво нема право да у управном спору заступа тужени државни орган, односно орган покрајинске управе на основу посебно датог пуномоћја24.01.2018Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћајинформацијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су I-7 8/17 Дана 24.01.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 74 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 04.12.2017. ГОДИНЕ IV - Државно, односно покрајинско правобранилаштво нема право да у управном спору заступа тужени државни орган, односно орган покрајинске управе на основу посебно датог пуномоћја. О б р а з л о ж е њ е Покрајински секретаријcl121.odt
Одлагање извршења решења којим је пореском обвезнику наложено плаћање пореске обавезе није увек противно јавном интересу24.01.2018Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су I-7 8/17 Дана 24.01.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 74 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 04.12.2017. ГОДИНЕ II - Одлагање извршења решења којим је пореском обвезнику наложено плаћање пореске обавезе није увек противно јавном интересу. O б р а з л о ж е њ е Потреба за израдом овог реферата проистекла је из уоченог различитог постуcl122.odt
Посебан пензијски стаж регтилитованом лицу - чл. 22. Закона о рехабилитацији24.01.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су I-7 8/17 Дана 24.01.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 74 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 04.12.2017. ГОДИНЕ III - Посебан пензијски стаж признат рехабилитованом лицу у складу са чланом 22. Закона о рехабилитацији за време лишења слободе и незапослености по престанку лишења слободе, не представља пензијски стаж за стицање и остваривање пcl123.odt
Новчана накнада - инвалидска пензија24.01.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензија - инвалидска пензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су I-7 8/17 Дана 24.01.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 74 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 04.12.2017. ГОДИНЕ I - Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања уноси податке у матичну евиденцију о врсти и износима исплаћених новчаних накнада инвалида корисника права по основу преостале радне способности и опасности од настанка инвалиcl124.odt
Војводина воде - накнада за одводњавање24.01.2018Министарство финансија Пореска управановчана накнадаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су I-7 8/17 Дана 24.01.2018. године Б Е О Г Р А Д ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 74 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 04.12.2017. ГОДИНЕ V - Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе”, коме су у току управног спора законом поверени послови државне управе – обрачуна и задужења обвезника накнаде за одводњавање који су до тада били у надлежности Министарства финанасијаcl125.odt

12345678 Иди на страну: