Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
привремене грађевинске дозволе24.01.2018Градска управа града БеоградаграђевинскиУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Су I-7 8/17 Дана 24.01.2018. године Б Е О Г Р А Д ЗАКЉУЧАК УСВОЈЕН НА 74 СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 04.12.2017. ГОДИНЕ I - У предметима престанка важења привремених грађевинских дозвола поступаће се као у предмету У 4990/15. О б р а з л о ж е њ е Поднеском достављеним Управном суду дана 25.04.2017. године, Градска управа града Београда, Секретартcl126.odt
мандат одборника12.12.2017Скупштина општине Лебанемандат одборникаУжС Е Н Т Е Н Ц А Закон о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10 и 54/11) Закон о управним споровима („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09) „ Против правноснажне судске одлуке донете у ствари престанка и доделе мандата одборника не може се поднети тужба за понављање поступка” И з о б р а з л о ж е њ а Решењем овог суда, Уж. 47/17 од 18.05cl135.odt
поступак инспекцијског надзора27.06.2017Градска управа града Београдаинспекцијске мереУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 72. седници свих судија одржаној 27.06.2017. године Поступак инспекцијског надзора покренут по службеној дужности се обуставља када је објекат који је предмет надзора уклоњен, јер нема услова да се поступак даље води. Управном суду се дописом од 26.05.2017. године, обратила Градска управа града Београда, Сектор за нормативне и управно-надзорне послове, Секретаријат заcl116.odt
Министарство надлежно за послове водопривреде27.06.2017Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривредеводни актиУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 72. седници свих судија одржаној 27.06.2017. године Министарство надлежно за послове водопривреде је стварно надлежни орган да одлучује о жалбама изјављеним против решења надлежног првостепеног органа о утврђивању облика и висине накнаде за воде. Републичка Дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине је доставила председнику Управног суда иcl117.odt
обустава поступка покренутом тужбом за ћутање управе27.06.2017Управни суд Србијеводни актиУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 72. седници свих судија одржаној 27.06.2017. године ПРАВНИ СТАВ Када суд обустави поступак покренут тужбом због ћутања управе, јер је тужилац задовољан одлуком органа донетом у току управног спора, тужилац има право на накнаду трошкова спора за састав тужбе ако је састављена од стране адвоката и ако је тужба у време подношења била основана као и за састав накнадно доставcl118.odt
захтев странке поднет органу власти за достављање копија једног или више закључака Владе РС27.06.2017Влада Републике СрбијеинформацијеУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 72. седници свих судија одржаној 27.06.2017. године ПРАВНИ СТАВ Захтев странке поднет органу власти за достављање копија једног или више закључака Владе РС са образложењем и копијом свих пратећих докумената који чине саставни део комплетног предмета, записника са седница Владе РС одржаних у одређеном периоду, службених белешки и сл. без навођења информације од јавног зcl119.odt
обавезно здравствено осигурање по основу пољопривредне делатности27.06.2017Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањеинформацијеУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 72. седници свих судија одржаној 27.06.2017. године ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПО ОСНОВУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРАВНИ СТАВ Физичка лица која су обавезно осигурана у складу са Законом о здравственом осигурању као осигураници пољопривредници из члана 17. став 1. тачка 21) Закона о здравственом осигурању су: власници пољопривредног земљишта који остварују опорезивcl120.odt
активна легитимација за подношење захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки25.05.2017Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавкијавне набавкеУАктивна легитимација за подношење захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки (члан 148. став 1. Закона о јавним набавкама "Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) Понуђач који не оспорава стручну оцену наручиоца којом је његова понуда оцењена као неприхватљива, није активно легитимисан за подношење захтева за заштиту права којим оспорава правилност стручне оцене понудcl115.odt
избор органа правног лица28.04.2017Скупштина општине Зајечарзаштита изборног праваУС Е Н Т Е Н Ц А За одлучивање у споровима поводом именовања (избора) директора јавног предузећа чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе стварно је надлежан Виши суд, а не Управни суд у управном спору. О б р а з л о ж е њ е Тужилац је поднео овом суду тужбу ради поништаја решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајеcl114.odt
оцена рада полицијског службеника04.04.2017Влада Републике Србије, Жалбена комисијарадни однос - оценаУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 71. седници свих судија одржаној 04.04.2017. године VI 1. Оцена рада полицијског службеника донета по приговору полицијског службеника, која је садржана у обрасцу за оцењивање под називом “Упитник за оцењивање рада” не представља акт из члана 3. Закона о управним споровима против кога је дозвољено вођење управног спора. 2. Оцена рада полицијског службеника се одређcl108.odt

123456789 Иди на страну: