Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
надлежност за доношење решења о принудној наплати04.04.2017Министарство финансија Пореска управарадни однос - оценаУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 71. седници свих судија одржаној 04.04.2017. године III Орган јединице локалне самоуправе је надлежан за доношење решења о принудној наплати изворног јавног прихода јединица локалне самоуправе оствареног на њеној територији који та јединица утврђује, наплаћује и остварује у јавно-правном односу.cl109.odt
надлежност органа за одлучивање о трошковима управног поступка04.04.2017Влада Републике Србије, Жалбена комисијарадни однос - оценаУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 71. седници свих судија одржаној 04.04.2017. године V 1. Другостепени орган није овлашћен да одлучује о захтеву за накнаду трошкова управног поступка када жалбу уважава и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак. 2. Другостепени орган није овлашћен да одлучује по захтеву за накнаду трошкова за правно заступање у поступку по жалбу од стране адвоката, када cl110.odt
Обвезник накнаде за коришћење грађевинског земљишта04.04.2017Градско веће града Београдаграђевинско земљиштеУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 71. седници свих судија одржаној 04.04.2017. године I Друштво за изнајмљивање некретнина коме је Република Србија уговором дала на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности у власништву Републике Србије намењених за смештај страних представништава без преноса права коришћења и права на располагање није обвезник накнаде за коришћење грађевинског земљиштаcl111.odt
Одређивање накнаде за време привремене спречености за рад осигураниказапосленог која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања04.04.2017Републички фонд за здравствено осигурањеостваривање права из осигурањаУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 71. седници свих судија одржаној 04.04.2017. године II Просечну зараду коју је осигураник остварио у претходна три месеца пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, а која је основ за обрачун накнаде за време привремене спречености за рад, која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања за осигуранике запослене, представља износ зарадеcl112.odt
Поступање суда када је у току управног спора покренутог тужбом због ћутања управе, првостепени орган одлучио по жалби04.04.2017Влада Републике Србије, Жалбена комисијаћутање управеУПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН нa 71. седници свих судија одржаној 04.04.2017. године IV 1. Нема места поступању суда по члану 29. Закона о управним споровима када првостепени орган у току управног спора по тужби због ћутања другостепеног органа, донесе решење по жалби на основу члана 225. Закона о општем управном поступку. 2. Нема ћутања туженог органа када у току управног спора, а по тужби због ћутаcl113.odt
члан 7 и члан 15 Закона о Агенцији за борбу против корупције16.03.2017Агенција за борбу против корупцијеекспропријацијаУС Е Н Т Е Н Ц А Жалбена комисија Агенције за борбу против корупције није надлежан другостепени орган који одлучује о жалби на решење директора Агенције, којим је наложена мера лицу које није у радном односу у Агенцији, већ је надлежни орган Одбор Агенције. (члан 7. и члан 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције) О б р а з л о ж е њ е Тужбом поднетом Управном суду, тужиља је оcl103.odt
Чл. 33. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине12.04.2016Општинска изборна комисија Ћупријазаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ - Члан 33. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине расписане за 24.04.2016. године („Службени гласник РС“, бр. 22/2016), у вези члана 15. став 2. и члана 18. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), „Грађани који образују групу грађана ради учешћа на локалннм изборима не морају имати пребивалиште на теритоcl100.odt
Изборна комисија - изборне листе12.04.2016Општинска изборна комисија Мали Иђошзаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ ИЗБОРНА КОМИСИЈА РЕШЕЊЕМ ОДБИЈА ПРОГЛАШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ДОНОШЕЊА НОВОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ НАЛАЖЕ ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, У СЛУЧАЈУ ДА, ПОСЛЕ ОТКЛАЊАЊА СВИХ НЕДОСТАТАКА НАЛОЖЕНИХ ЗАКЉУЧКОМ УТВРДИ ДА ПОСТОЈЕ И ДРУГИ НЕДОСТАЦИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОЈИ СУ СМЕТЊА ЗА ЊЕНО ПРОГЛАШЕЊЕ, А ЧИЈЕ ОТКЛАЊАЊЕ НИЈЕ МОГЛА ДА НАЛОЖИ, ЈЕР ЈЕ ДО САЗНАЊА ЗА ОВЕ НЕДОСТАТКЕ ДОШЛА ТЕcl101.odt
Овлашћење изборне комисије07.04.2016Општинска изборна комисија Темеринзаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 63. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 07.04.2016. ГОДИНЕ Овлашћење изборне комисије да цени да ли су лица која су у име регистрованих политичких странака потписала коалициони споразум и чији су потписи оверени од стране надлежних органа, била овлашћења за потписивање коалиционог споразума. Члан 15., 18. и 25. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“cl99.odt
ПОЛИТИЧКА СТРАНКА ПОДНОСИЛАЦ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, КОЈА ЈЕ УПИСАНА У РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА06.04.2016Градска изборна комисија града Врањазаштита изборног праваУжП Р А В Н И С Т А В ПОЛИТИЧКА СТРАНКА ПОДНОСИЛАЦ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, КОЈА ЈЕ УПИСАНА У РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА КАО СТРАНКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, ОДНОСНО КОАЛИЦИЈА ТАКВИХ СТРАНАКА, У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ИМА ПОЛОЖАЈ СТРАНКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, УКОЛИКО ПРЕДЛОЖИ ДА ЈОЈ СЕ ТАКАВ ПОЛОЖАЈ УТВРДИ Ожалбеним решењем одбијен је жалиочев против решења Изборне комисије Града Врања, број 013-73/2016-13cl98.odt

12345678910 Иди на страну: