17.12.2018.

REGIONALNA KONFERENCIJA ZA UPRAVNE SUDIJE SA AKCENTOM NA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNIM SPOROVIMA

 

Delegacija Upravnog suda u sledećem sastavu: sudije Jasminke Vukašinović i sudije Pavela Jonaša boravili su od 12-13. decembra 2018. godine u studijskoj poseti u Budvi, u Republici Crnoj Gori, radi učešća u Regionalnoj konferenciji za upravne sudije sa akcentom na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u upravnim sporovima u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Konferenciju su otvorile predsednik Vrhovnog suda Crne Gore, sudija Vesna Medenica i predsednik Upravnog suda Crne Gore, sudija Branka Lakočević. Nakon otvaranja radionice, učesnici su prešli na radni deo. Zamenik predsednika Vrhovnog suda Crne Gore, sudija Stanka Vučinić predstavila je pravo na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu. Potom su sudija Branka Lakočević i sudija Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Sanja Otočan predstavile nacrt analize “Suđenje u razumnom roku i pravni lekovi u upravnom postupku i upravnom sporu”. Nakon pauze usledila je prezentacija na temu “Žalba, odnosno tužba, zbog ćutanja administracije u kontekstu prava na suđenje u razumnom roku – iskustva zemalja regiona”, u okviru koje su predstavnici zemalja učesnica predstavili navedenu temu. Diskusiju je moderirala sudija Branka Lakočević.

            Posle podne usledio je nastavak rada, u okviru kog je temu “Postupci po tužbama za pravično zadovoljenje u vezi sa upravnim postupkom i upravnim sporom” predstavio sudija Vrhovnog suda Crne Gore Miraš Radović a nakon toga je gospođa Milica Novaković, pravni savetnik u Evropskom sudu za ljudska prava, govorila o “Primeni člana 6 stav 1 Konvencije u upravnom postupku i upravnom sporu u praksi Evropskog suda za ljudska prava”. Gospođa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu govorila je učesnicima o “Obavezi izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava”. Prvi radni dan konferencije zaključila je sudija Branka Lakočević.

Drugi dan Konferencije otvoren je sesijom na temu osiguranja poštovanja prava na suđenje u razumnom roku u svetlu značajnog povećanja priliva predmeta – iskustva zemalja regiona. Predstavnici zemalja učesnica su predstavili navedenu temu, a sudije Jasminka Vukašinović i Pavel Jonaš su govorili o iskustvima Republike Srbije u primeni prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu. Usledila je sesija na temu obaveznosti sudskih odluka i mogućnosti pokretanja upravnog spora zbog neizvršenja sudske odluke koju je moderirala sudija Branka Lakočević. Na kraju drugog radnog dana konferencije usledili su zaključci konferencije i završna razmatranja.