19.01.2011.

Presuda 2 U 27971/10 Informacije od javnog značaja

Republika Srbija
UPRAVNI SUD
2 U. 27971/10
19.01.2011. godine
   B e o g r a dUpravni sud, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Biljane Tamburkovski Baković i Jelene Tišma-Jovanović, članova veća, sa sudskim savetnikom Tatjanom Popara, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca Višeg suda u B, ul. ........, koga zastupa vršilac funkcije predsednika suda, sudija D.A, protiv tuženog Poverenika za informacije od javnog značaja, sa sedištem u B, ul. ......, radi poništaja rešenja broj: .......... od ........ godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, u nejavnoj sednici  veća održanoj dana 19.01.2011.godine, doneo je R E Š E NJ E

Tužba SE ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e


 
Tužilac Viši sud u B. podneo je ovom sudu tužbu protiv tuženog Poverenika za informacije od javnog značaja radi poništaja rešenja broj ............ od ........ godine, kojim rešenjem se poništava rešenje tužioca ......... Su. br. ...... od ......... godine (stav I dispozitiva), nalaže tužiocu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema  rešenja, K.V. novinaru N. dostavi kopiju dokumenta / rešenja kojim je privremeno oduzeta imovina: D. i N.Š., D.Š1, I.Š., D.Š2., M.Š, D.Š3, J.Š., L.P, R i D.Š4, G. i I.S., S.Č, Ž. i M.V, kao i Konzorcijumu pravnih lica M.T. d.o.o. iz B1 i P a.d. iz S, s tim što će pre dostavljanja zaštititi podatke o ličnosti, kao što su adresa, lični matični broj građana i sl., ukoliko su takvi podaci sadržani u navedenom dokumentu i iste učiniti nedostupnim (stav II dispozitiva), i o izvršenju rešenja  obavestiti poverenika u roku od 7 dana od dana prijema rešenja (stav III dispozitiva). Kako se informacije koje je tražio novinar V.K. odnose na dostavljanje kopija dokumenata odnosno rešenja koja se odnose na privremeno oduzimanje imovine, lica bliže navedenih u dispozitivu osporenog rešenja, donetih u fazi istražnog postupka, a radi se o krivičnom postupku koji se vodi za krivična dela organizovanog kriminala, to traženi podaci, u smislu odredbe čl. 504v. Zakonika o krivičnom postupku, predstavljaju službenu tajnu, i kako bi se objavljivanjem navedenih rešenja povredila prezumcija nevinosti i pravo okrivljenog iz čl. 34. Ustava R.S, predložio je da se tužba uvaži i osporeno rešenje poništi.  Podneskom od ..... godine, tužilac je podneo zahtev za odlaganje izvršenja konačnog upravnog akta do donošenja sudske odluke i to citiranog rešenja tuženog organa od ........ godine, u smislu čl.23. Zakona o upravnim sporovima, uz obrazloženje da bi mu izvršenje rešenja prouzrokovalo nenadoknadivu štetu,  da odlaganje izvršenja nije suprotno javnom interesu i da se odlaganjem izvršenja  ne bi nanela veća ili nenadoknadiva šteta protivnoj stranci.

Tuženi organ je u odgovoru na tužbu ostao pri razlozima navedenim u obrazloženju osporenog rešenja i istakao prigovor nedostatka aktivne legitimacije tužioca za pokretanje upravnog spora  zbog toga što se u drugostepenom upravnom postupku nije odlučivalo o pravima i obavezama tužioca – Višeg suda u B, niti je osporenim aktom povređeno neko njegovo pravo ili na zakonu zasnovani iteres, već se odlučivalo o ostvarivanju prava na pristup informacijama od javnog značaja po zahtevu koji je podnet Višem sudu u B. u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog zanačaja. U tom smislu tužilac, koji je kao organ javne vlasti odlučivao u prvostepenom upravnom postupku, nije ovlašćen za podnošenje tužbe za vođenje predmetnog upravnog spora u smislu čl. 11. Zakona o upravnim sporovima, zbog čega je predložio da se, primenom čl. 26. st. 1. st. 1. tač.4. istog zakona, predmetna tužba odbaci.

U postupku prethodnog ispitivanja podnete tužbe, Upravni sud je našao da tužbu treba odbaciti, kao izjavljenu od neovlašćenog lica.

Prema odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Službeni glasnik RS'', br. 120/04 i 54/07), podnošenje zahteva i ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja je upravna stvar. O zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja rešava se primenom odredaba Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni list SRJ'', br. 33/97 i 31/01), a organ vlasti od koga se traži informacija, protiv čije odluke je dozvoljeno podnošenje žalbe, ima položaj prvostepenog organa.

Odredbom čl. 11. st. 1. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'', broj 111/09) propisano je da tužilac u upravnom sporu može da bude fizičko, pravno ili drugo lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.

Odredbom čl. 26. st. 1. tač. 4. istog zakona propisano je da će sudija pojedinac rešenjem odbaciti tužbu i ako utvrdi da se upravnim aktom koji se tužbom osporava ne dira u očigledno pravo tužioca ili u njegov na zakonu zasnovan interes (čl. 11. st. 1.), s tim da je stavom 2. istog člana propisano da ako sudija pojedinac propusti da odbaci tužbu iz razloga iz stava 1. ovog člana, to će učiniti veće suda.

U konkretnom slučaju rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja, koje se tužbom osporava, nije rešavano o nekom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu  Višeg suda u B, ovde tužioca, već je rešavano o dužnosti Višeg suda u B. da, kao nadležni organ javne vlasti, postupi po zahtevu stranke, tražioca informacije, u smislu čl. 3., čl. 5., čl. 16. i čl. 21. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog čega Viši sud u B. nema aktivnu legitimaciju za podnošenje predmetne tužbe.

Ovo stoga što organ vlasti koji rešava po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, protiv čije odluke je dozvoljeno izjavljivanje žalbe, ima procesni položaj prvostepenog organa uprave, pa u toj stvari ne može istovremeno da ima položaj stranke i da bude tužilac u upravnom sporu. To dalje znači da je u konkretnom slučaju tužba podnesena od strane neovlašćenog lica, iz napred navedenih razloga, zbog čega  ne postoje procesno-pravni uslovi za vođenje upravnog spora, niti za donošenje odluke po zahtevu za odlaganje izvršenja, u smislu čl. 23. st. 2. tač. 2. Zakona o upravnim sporovima već se tužba ima odbaciti.

Sa izloženog,  primenom  odredaba čl. 26. st. 2. u vezi sa st. 1. tač. 4. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'', broj 111/09), odlučeno je kao u dispozitivu.

REŠENO U UPRAVNOM SUDU
Dana 19.01.2011. godine,  2 U. 27971/10

Zapisničar                     Predsednik veća-sudija
Tatjana Popara,s.r.          mr Jadranka Injac,s.r.

za tačnost otpravka
upravitelj pisarnice
Dejan Đurić

RR/10