26.11.2012.

Saopštenje od 26.11.2012. godine

Republika Srbija
UPRAVNI SUD
SLUŽBENO
26.11.2012. godine
B e o g r a d                                              S A O P Š T E NJ E

  

Radi objektivnog informisanja javnosti, a povodom eventualno nezakonitog postupanja Upravnog suda prilikom odlučivanja po žalbama odbornika Skupštine opštine Bačka Palanka i Skupštine opštine Zrenjanin Upravni sud ističe sledeće:  

Na odluke skupštine opštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika, dopuštena je žalba Upravnom sudu koja se podnosi u roku od 48 časova od dana donošenja odluke skupštine, odnosno od dana održavanja sednice na kojoj je skupština propustila da donese odluku.

U konkretnom slučaju radi se o roku koji se računa na časove, a kada je rok određen na časove onda se, po stavu Upravnog suda, završetak roka ne može računati kao i kada je rok određen na dane, što znači da rok ističe istekom onog sata koji po broju odgovara satu od kada je rok počeo da teče. Samim tim ne mogu se prihvatiti navodi DS-Bačka Palanka i LSV-Zrenjanin da je sud utvrdio nedelju kao radni dan, te da su zbog ograničenja rada sa strankama odbornici ovih stranaka od strane suda pretrpeli evidentno kršenje prava. 
  
Zakon o lokalnim izborima je zakon koji propisuje kratke rokove postupanja i za sve vreme trajanja izbornog procesa sve stranke su direktno na pisarnici suda podnosile žalbe bez obzira da li se radi o nedelji ili danu državnog praznika.

Ovakva praksa zadržana je i nakon održanih Izbora 2012. godine, tako da su odbornici mogli svoje žalbe podneti preporučenom pošiljkom ili direktnom predajom na pisarnici Upravnog suda u Beogradu, Nemanjina br. 9.

Prema informacijama niko od nezadovoljnih odbornika nije pokušao da izvrši predaju žalbe na pisarnici Upravnog suda.

  
Činjenica da je po pojedinačnim žalbama odlučeno po proteku roka do 30 dana od dana predaje, uslovljena je potrebom da se žalbe urede i da nadležne skupštine jedinice lokalne samouprave dostave spise neophodne za odlučivanje. Navedeni spisi su upravo i bili neophodni da bi se utvrdio čas u koji pada događaj, a od koga treba računati trajanje roka.


                                                                                                                                                           Portparol Upravnog suda
                                                                                                                                                                      Milka Babić