Како се покреће управни спор?

Управни спор се покреће тужбом. Тужба се подноси у року од 30 дана од дана достављања управног акта странци која је подноси или у законом прописаном краћем року.

Уколико органу овлашћеном за подношење тужбе, односно заинтересованом лицу није достављен управни акт, орган односно заинтересовано лице може поднети тужбу, у року од 60 дана од дана достављања управног акта странци.

Одговор

Коме се тужба подноси и како?

Управни спор се покреће подношењем тужбе искључиво у седишту суда у Београду, непосредном предајом на пријемном шалтеру суда или препорученом пошиљком на адресу Немањина 9, 11000 Београд.

Странка може тужбу изјавити и на записник код суда, као у облику електронског документа на адресу pisarnica@up.sud.rs у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Одговор

Како се покреће поступак заштите изборног права и у ком року?

Поступак заштите изборног права пред Управном судом покреће се жалбом против решења изборне комисије у року од 24 часа од достављања решења.
У току спровођења свих изборних радњи жалбе се могу предати  препорученом пошиљком или непосредно на писарници суда у Немањиној 9, 11 000 Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом.

Одговор

У ком року се може предати тужба због „ћутања управе“

Ако другостепени орган није у року од 60 дана од дана пријема жалбе или у року који је одређен посебним прописом донео решење по жалби странке против првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од 7 дана по поновљеном тражењу (другостепеном орану), странка може након истека рока од 7 дана од поновљеног тражења тужбом покренути управни спор пред судом.

На исти начин странка може поступити и када по њеном захтеву није донео решење првостепени орган против чијег акта се не може изјавити жалба.

Одговор

Да ли тужба одлаже извршење решења против кога је тужба поднета?

Тужба по правилу, не одлаже извршење управног акта против кога је поднета. По захтеву тужиоца, суд може одложити извршење коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари, до доношења судске одлуке, ако би извршење нанело тужиоцу штету која би се тешко могла надокнадити, а одлагање није противно јавном интересу, нити би се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета противној странци, односно заинтересованом лицу.

Изузетно, странка из управног поступка може тражити од суда одлагање извршења управног акта и пре подношења тужбе:

 

 1. у случају хитности;
 2. када је изјављена жалба која по закону нема одложно дејство, а поступак по жалби није окончан.
Одговор

Која се редовна и ванредна правна средства могу изјавити против одлуке Управног суда?

Против пресуде Управног суда донете у управном спору не може се изјавити жалба (чл. 7 став 2. Закона о управним споровима “Сл.гласник РС”, бр.111/09).


Закон о управним споровима прописује ванредна правна средства која се могу изјавити против одлуке Управног суда и то:
 

 1. Захтев за приспитивање судске одлуке - Против правоснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за приспитивање судске одлуке у року од 30 дана од дана достављања одлуке;
   
 2. Понављање поступка - Против правоснажне одлуке Управног може се поднети тужба Управном суду за понављање поступка из разлога коју су наведени одредбом члана 56. Закона о управним споровима.

  Понављање поступка може се тражити најкасније у року од 30 дана од дана кад је странка сазнала за разлог понављања, осим у случају из члана 56. став 1. тачка 7. када се може тражити у року од 6 месеци од дана објављивања одлуке Европског суда за људска права у "Службеном гласнику Републике Србије".

  Ако је странка сазнала за разлог понављања поступка пре него што је поступак пред судом завршен, а тај разлог није могла употребити у току поступка, понављање се може тражити у року од 30 дана од дана достављања одлуке суда.

  По протеку пет година од правноснажности судске одлуке понављање поступка се не може тражити.
Одговор

Да ли се конкретан предмет налази у Управном суду и под којим бројем је заведен?

Ове информације су најчешће тражене на пријемном шалтеру суда, непосредно или телефоном, као и писаним путем, поштом или електронском поштом.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КРЕТАЊУ ПРЕДМЕТА МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА 011/363-5232 и 011/363-5237.

Одговор

Како се могу упознати са судском праксом Управног суда?

На звaничној интернет презентацији Управног суда http://www.up.sud.rs/ можете се упознати са судском праксом Управног суда као и са сентенцама и ставовима суда.

 

Одговор