Kako se pokreće upravni spor?

Upravni spor se pokreće tužbom. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci koja je podnosi ili u zakonom propisanom kraćem roku.

Ukoliko organu ovlašćenom za podnošenje tužbe, odnosno zainteresovanom licu nije dostavljen upravni akt, organ odnosno zainteresovano lice može podneti tužbu, u roku od 60 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci.

Odgovor

Kome se tužba podnosi i kako?

Upravni spor se pokreće podnošenjem tužbe isključivo u sedištu suda u Beogradu, neposrednom predajom na prijemnom šalteru suda ili preporučenom pošiljkom na adresu Nemanjina 9, 11000 Beograd.

Stranka može tužbu izjaviti i na zapisnik kod suda, kao u obliku elektronskog dokumenta na adresu pisarnica@up.sud.rs u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Odgovor

Kako se pokreće postupak zaštite izbornog prava i u kom roku?

Postupak zaštite izbornog prava pred Upravnom sudom pokreće se žalbom protiv rešenja izborne komisije u roku od 24 časa od dostavljanja rešenja.
U toku sprovođenja svih izbornih radnji žalbe se mogu predati  preporučenom pošiljkom ili neposredno na pisarnici suda u Nemanjinoj 9, 11 000 Beograd, 24 časa svakog radnog dana, subotom i nedeljom.

Odgovor

U kom roku se može predati tužba zbog „ćutanja uprave“

Ako drugostepeni organ nije u roku od 60 dana od dana prijema žalbe ili u roku koji je određen posebnim propisom doneo rešenje po žalbi stranke protiv prvostepenog rešenja, a ne donese ga ni u daljem roku od 7 dana po ponovljenom traženju (drugostepenom oranu), stranka može nakon isteka roka od 7 dana od ponovljenog traženja tužbom pokrenuti upravni spor pred sudom.

Na isti način stranka može postupiti i kada po njenom zahtevu nije doneo rešenje prvostepeni organ protiv čijeg akta se ne može izjaviti žalba.

Odgovor

Da li tužba odlaže izvršenje rešenja protiv koga je tužba podneta?

Tužba po pravilu, ne odlaže izvršenje upravnog akta protiv koga je podneta. Po zahtevu tužioca, sud može odložiti izvršenje konačnog upravnog akta kojim je meritorno odlučeno u upravnoj stvari, do donošenja sudske odluke, ako bi izvršenje nanelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća ili nenadoknadiva šteta protivnoj stranci, odnosno zainteresovanom licu.

Izuzetno, stranka iz upravnog postupka može tražiti od suda odlaganje izvršenja upravnog akta i pre podnošenja tužbe:

 

 1. u slučaju hitnosti;
 2. kada je izjavljena žalba koja po zakonu nema odložno dejstvo, a postupak po žalbi nije okončan.
Odgovor

Koja se redovna i vanredna pravna sredstva mogu izjaviti protiv odluke Upravnog suda?

Protiv presude Upravnog suda donete u upravnom sporu ne može se izjaviti žalba (čl. 7 stav 2. Zakona o upravnim sporovima “Sl.glasnik RS”, br.111/09).


Zakon o upravnim sporovima propisuje vanredna pravna sredstva koja se mogu izjaviti protiv odluke Upravnog suda i to:
 

 1. Zahtev za prispitivanje sudske odluke - Protiv pravosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za prispitivanje sudske odluke u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke;
   
 2. Ponavljanje postupka - Protiv pravosnažne odluke Upravnog može se podneti tužba Upravnom sudu za ponavljanje postupka iz razloga koju su navedeni odredbom člana 56. Zakona o upravnim sporovima.

  Ponavljanje postupka može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja, osim u slučaju iz člana 56. stav 1. tačka 7. kada se može tražiti u roku od 6 meseci od dana objavljivanja odluke Evropskog suda za ljudska prava u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  Ako je stranka saznala za razlog ponavljanja postupka pre nego što je postupak pred sudom završen, a taj razlog nije mogla upotrebiti u toku postupka, ponavljanje se može tražiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke suda.

  Po proteku pet godina od pravnosnažnosti sudske odluke ponavljanje postupka se ne može tražiti.
Odgovor

Da li se konkretan predmet nalazi u Upravnom sudu i pod kojim brojem je zaveden?

Ove informacije su najčešće tražene na prijemnom šalteru suda, neposredno ili telefonom, kao i pisanim putem, poštom ili elektronskom poštom.

 

INFORMACIJE O KRETANJU PREDMETA MOŽETE DOBITI PUTEM TELEFONA 011/363-5232 i 011/363-5237.

Odgovor

Kako se mogu upoznati sa sudskom praksom Upravnog suda?

Na zvaničnoj internet prezentaciji Upravnog suda http://www.up.sud.rs/ možete se upoznati sa sudskom praksom Upravnog suda kao i sa sentencama i stavovima suda.

 

Odgovor