ИЗВЕШТАЈ У ОБЛАСТИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Захтеви

Ред.бр Тражилац
информације
Број
поднетих захтева
Бр. усвојених-
делимично усвојених
захтева
Број
одбачених захтева
Број
одбијених захтева
1. Грађани 77 75 1 1
2. Медији 14 14 0 0
3. Невладине орган. и
др. удружења грађана
12 12 0 0
4. Политичке странке 0 0 0 0
5. Органи власти 14 14 0 0
6. Остали 18 18 0 0
7. Укупно 135 133 1 1

 

 

Жалбе

 

Ред.бр Тражилац
информације
Укупан бр.
изјављених
жалби
Бр. жалби
због непоступања
по захтеву
Бр. жалби
због одбијања
захтева
Бр. жалби на
закључак о
одбацивању захтева
Број осталих жалби
1. Грађани 5 0 0 0 5
2. Медији 1 0 0 1 0
3. Невладине орган. и
др. удружења грађана
0 0 0 0 0
4. Политичке странке 0 0 0 0 0
5. Органи власти 0 0 0 0 0
6. Остали 0 0 0 0 0
7. Укупно 6 0 0 1 5

 

 

 

Трошкови поступка

Трошкови наплаћивани Трошкови нису наплаћивани
Укупан износ Број жиро рачуна
- 840-742328843-30

 

 

Информатор о раду органа

Датум израде
Информатора
Објављен
на Интернету
Датум последњег
ажурирања
Бр. усвојених-
делимично усвојених
захтева
Израђен-
није објављен
Није израђен Разлози због
којих није
израђен
2010. године Да 03.01.2019. - - - -

 

 

повратак на страницу извештаја