1. Закон о жиговима ("Службени гласник РС" бр. 104/09 и 10/13)
2. Закон о жичарама за транспорт лица ("Службени гласник РС" бр. 38/15)
3. Закон о железници ("Службени гласник РС" бр. 45/13)
4. Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05...126/14)
5. Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05....93/14)
6. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС" бр. 92/11)
7. Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства ("Службени гласник РС" бр. 123/14)
8. Закон о здрављу биља ("Службени гласник РС" бр. 41/09)
9. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04....43/11)
10. Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и 10/13)
11. Закон о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС" бр. 128/14)
12. Закон о заштити топографија полупроводничких производа ("Службени гласник РС" бр. 55/13)
13. Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС" бр. 125/04 и 36/15)
14. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 91/10)
15. Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 88/11)
16. Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ" бр. 11/02 и 57/02 и "Службени гласник РС" бр. 72/09 и 97/13 )
17. Закон о заштити потрошача ("Службени гласник РС" бр. 62/14)
18. Закон о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр. 97/08....107/12)
19. Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и 88/10)
20. Закон о заштити корисника финансијских услуга ("Службени гласник РС" бр. 36/11 и 139/14)
21. Закон о заштити конкуренције ("Службени гласник РС" бр. 51/09 и 95/13)
22. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС" бр. 128/14)
23. Закон о заштити грађана Савезне Републике Југославије на раду у иностранству ("Службени лист СРЈ" бр. 24/98 и "Службени гласник РС" бр. 101/05 и 36/09)
24. Закон запошљавању странаца ("Службени гласник РС" бр. 128/14)
25. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 38/15)
26. Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ("Службени гласник РС" бр. 57/03...99/11)
27. Закон о задужбинама и фондацијама ("Службени гласник РС" бр. 88/10 и 99/11)
28. Закон о задругама ("Службени лист СРЈ" бр. 41/96 и 12/98 и "Службени гласник РС" бр. 101/05 и 34/06)
29. Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС" бр. 22/09)
30. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 108/13 и 142/14)
31. Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" бр. 46/06)
32. Закон о Војсци Србије ("Службени гласник РС" бр. 116/07...10/15)
33. Закон о војној, радној и материјалној обавези ("Службени гласник РС" бр. 88/09 и 95/10)
34. Закон о војним школама и војним научноистраживачким установама ("Службени лист СРЈ" бр. 80/94, 85/94, 74/99 и "Службени лист Србије и Црне Горе" бр. 44/15)
35. Закон о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10 и 93/12)
36. Закон о Влади ("Службени гласник РС" бр. 55/05...44/14)
37. Закон о Високом савету судства ("Службени гласник РС" бр. 116/08, 101/10 и 88/11)
38. Закон о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 76/05...68/15)
39. Закон о вину ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 93/12)
40. Закон о ветеринарству ("Службени гласник РС" бр. 91/05, 30/10 и 93/12)
41. Закон о ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 116/07...10/15)
42. Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
43. Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС" бр. 25/82 и 48/88 и "Службени гласник РС" бр. 46/95...6/15)
44. Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС" бр. 99/09 и 67/12)
45. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса "Јужни ток" ("Службени гласник РС" бр. 17/13)
46. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа "Трансбалкански коридор - прва фаза" ("Службени гласник РС" бр. 115/14)
47. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавање грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" ("Службени гласник РС" бр. 34/15)
48. Закон о условима, начину и поступку додељивања пољопривредног земљишта грађанима који желе да живе и раде на територији Аутономне Покрајине Косова и Метохије ("Службени гласник РС" бр. 43/91)
49. Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/08...40/15)
50. Закон о управној инспекцији ("Службени гласник РС" бр. 87/11)
51. Закон о управним споровима ("Службени гласник РС" бр. 111/09)
52. Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
53. Закон о удружењима ("Службени гласник РС" бр. 51/09 и 99/11)
54. Закон о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС" бр. 18/10 и 55/13)
55. Закон о туризму ("Службени гласник РС" бр. 36/09...93/12)
56. Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/11)
57. Закон о трговини ("Службени гласник РС" бр. 53/10 и 10/13)
58. Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС" бр. 88/10)
59. Закон о трансплантацији органа ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
60. Закон о трансплантацији ћелија и ткива ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
61. Закон о трансфузиолошкој делатности ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
62. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС" бр. 36/09)
63. Закон о тајности података ("Службени гласник РС" бр. 104/09)
64. Закон о шумама ("Службени гласник РС" бр. 30/10 и 93/12)
65. Закон о шумама - ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ СА 30/10 - осим одредаба чл. 9.-20. - ЗАМЕЊЕН НОВИМ ("Службени гласник РС" бр. 46/91...30/10)
66. Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци ("Службени гласник РС" бр. 107/05)
67. Закон о судским вештацима ("Службени гласник РС" бр. 44/10)
68. Закон о судским таксама ("Службени гласник РС" бр. 28/94...93/14)
69. Закон о судијама ("Службени гласник РС" бр. 116/08...63/15)
70. Закон о страним улагањима ("Службени лист СРЈ" бр. 3/02 и 5/03 и "Службени гласник РС" бр. 107/14)
71. Закон о странцима ("Службени гласник РС" бр. 97/08)
72. Закон о сточарству ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 93/12)
73. Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник РС" бр. 14/15)
74. Закон о стечају ("Службени гласник РС" бр. 104/09...83/14)
75. Закон о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС" бр. 52/11)
76. Закон о средствима за заштиту биља ("Службени гласник РС" бр. 41/09)
77. Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта ("Службени гласник РС" бр. 41/09)
78. Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр. 55/13)
79. Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС" бр. 36/10)
80. Закон о спречавању прања новца и финансирање тероризма ("Службени гласник РС" бр. 20/09...139/14)
81. Закон о спречавању допинга у спорту ("Службени гласник РС" бр. 111/14)
82. Закон о спорту ("Службени гласник РС" бр. 24/11 и 99/11)
83. Закон о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 36/11 и 88/11)
84. Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11)
85. Закон о службеној употреби језика и писма ("Службени гласник РС" бр. 45/91...30/10)
86. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/04...36/10)
87. Закон о слободним зонама ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 30/10)
88. Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва ("Службени гласник РС" бр. 101/13)
89. Закон о сарадњи Србије и Црне Горе са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године ("Службени лист СРЈ" бр. 18/02 и "Службени лист Србије и Црне Горе" бр. 16/03)
90. Закон о санитарном надзору ("Службени гласник РС" бр. 125/04)
91. Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља ("Службени гласник РС" бр. 18/05 и 30/10)
92. Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" бр. 88/11)
93. Закон о режиму вода ("Службени лист СРЈ" бр. 59/98 и "Службени гласник РС" бр. 101/05)
94. Закон о ревизији ("Службени гласник РС" бр. 62/13)
95. Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС" бр. 43/03...45/15)
96. Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 8/05 и 41/09)
97. Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС" бр. 51/09 и 30/10)
98. Закон о ракији и другим алкохолним пићима ("Службени гласник РС" бр. 41/09)
99. Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05...75/14)
100. Закон о путним исправама ("Службени гласник РС" бр. 90/07...62/14)
101. Закон о психоактивним контролисаним супстанцама ("Службени гласник РС" бр. 99/10)
102. Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 36/09)
103. Закон о признавању сорти пољопривредног биља ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
104. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 116/14)
105. Закон о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 83/14 и 46/15)
106. Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
107. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
108. Закон о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС" бр. 46/06, 107/09 и 99/11)
109. Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском зељмишту уз накнаду ("Службени гласник РС" бр. 64/15)
110. Закон о пребивалишту и боравишту грађана ("Службени гласник РС" бр. 87/11)
111. Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС" бр. 123/07, 30/10 и 115/14)
112. Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/14)
113. Закон о правној заштити индустријског дизајна ("Службени гласник РС" бр. 104/09 и 45/15)
114. Закон о правима оптуженог у притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове породице ("Службени гласник РС" бр. 35/04, 42/04 и 47/13)
115. Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени гласник СРС" бр. 54/89 и "Службени гласник РС" бр. 137/04 и 69/12)
116. Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС" бр. 99/11 и 83/14)
117. Закон о посредовању у решавању спорова ("Службени гласник РС" бр. 55/14)
118. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине ("Службени гласник РС" бр. 46/06...104/09)
119. Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС" бр. 24/01...5/15)
120. Закон о порезима на имовину ("Службени лист СРЈ" бр. 42/02 и "Службени гласник РС" бр. 26/01...68/14)
121. Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС" бр. 80/02...105/14)
122. Закон о поморској пловидби ("Службени гласник РС" бр. 87/11, 104/13 и 18/15)
123. Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 10/13)
124. Закон о политичким странкама ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и 61/15)
125. Закон о полицији ("Службени гласник РС" бр. 101/05...64/15)
126. Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" бр. 10/13 и 142/14)
127. Закон о половидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС" бр. 73/10, 121/12 и 18/15)
128. Закон о платним услугама ("Службени гласник РС" бр. 139/14)
129. Закон о платама државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" бр. 62/06...99/14)
130. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09...145/14)
131. Закон о пиву ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
132. Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС" бр. 34/03...142/14)
133. Закон о печату државних и других органа ("Службени гласник РС" бр. 101/07)
134. Закон о патентима ("Службени гласник РС" бр. 99/11)
135. Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр. 72/11...55/14)
136. Закон о ознакама географског порекла ("Службени гласник РС" бр. 18/10)
137. Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији ("Службени гласник РС" бр. 75/14, 64/15 и 68/15)
138. Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр. 55/13)
139. Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ" бр. 24/98, 29/98 и 25/00 и "Службени гласник РС" бр. 101/05 и 111/09)
140. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09...68/15)
141. Закон о осигурању ("Службени гласник РС" бр. 139/14)
142. Закон о оружју и муницији ("Службени гласник РС" бр. 20/15)
143. Закон о органској производњи ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
144. Закон о оптичким дисковима ("Службени гласник РС" бр. 52/11)
145. Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Службени гласник РС” бр. 30/10)
146. Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма ("Службени гласник РС" бр. 29/15)
147. Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Службени гласник РС" бр. 32/13)
148. Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС" бр. 54/15)
149. Закон о одбрани ("Службени гласник РС" бр. 116/07...10/15)
150. Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
151. Закон о Народној банци Србије ("Службени гласник РС" бр.72/03...40/15)
152. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
153. Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 20/14 и 55/14)
154. Закон о мирном решавању радних спорова ("Службени гласник РС" бр. 125/04 и 104/09)
155. Закон о министарствима ("Службени гласник РС" бр.44/14, 14/15 и 54/15)
156. Закон о метрологији ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
157. Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности ("Службени гласник РС" бр. 88/10)
158. Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" бр. 20/09 и 145/14)
159. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07 и 83/14)
160. Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр.129/07... 54/11)
161. Закон о лековима и медицинским средствима ("Службени гласник РС" бр. 30/10 и 107/12)
162. Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" бр. 95/13 и 117/14)
163. Закон о лечењу неплодности у поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
164. Закон о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
165. Закон о контроли предмета од драгоцених метала ("Службени гласник РС" бр. 36/11)
166. Закон о контроли државне помоћи ("Службени гласник РС" бр. 51/09)
167. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/11)
168. Закон о коморама здравствених радника ("Службени гласник РС" бр.107/05 и 99/10)
169. Закон о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебним погодности ("Службени гласник РС" бр. 36/01...72/11)
170. Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" бр. 104/09 и 99/11)
171. 171.Закон о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС" бр. 116/08...117/14)
172. Закон о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, број 83/14 и 58/15)
173. Закон о јавном дугу (“Службени гласник РС”, број 61/05...68/15)
174. Закон о јавном бележништву (“Службени гласник РС”, број 31/11...6/15)
175. Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
176. Закон о јавним медијским сервисима (“Службени гласник РС”, број 83/14)
177. Закон о јавним агенцијама (“Службени гласник РС”, број 18/05 и 81/05)
178. Закон о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС”, број 31/11...139/14)
179. Закон о извозу и увозу робе двоструке намене (“Службени гласник РС”, број 95/13)
180. Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, број 35/00...36/11)
181. Закон о избеглицама (“Службени гласник РС”, број 18/92, 45/02 и 30/10 и “Службени лист СРЈ”, број 42/02)
182. Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције (“Службени гласник РС”, број 46/95)
183. Закон о инвестиционим фондовима (“Службени гласник РС”, број 46/06...115/14)
184. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 25/15)
185. Закон о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/15)
186. Закон о играма на срећу (“Службени гласник РС”, број 88/11 и 93/12)
187. Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, број 36/09...25/15)
188. Закон о генетички модификованим организмима (“Службени гласник РС”, број 41/09)
189. Закон о финансирању политичких активности (“Службени гласник РС”, број 43/11 и 123/14)
190. Закон о финансијском лизингу (“Службени гласник РС”, број 55/03...99/11)
191. Закон о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС”, број 16/02, 115/05 и 107/09)
192. Закон о факторингу (“Службени гласник РС”, број 62/13)
193. Закон о етанолу (“Службени гласник РС”, број 41/09)
194. Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, број 145/14)
195. Закон о електронском потпису (“Службени гласник РС”, број 135/04)
196. Закон о електронском документу (“Службени гласник РС”, број 51/09)
197. Закон о електронским медијима (“Службени гласник РС”, број 83/14)
198. Закон о експропријацији (“Службени гласник РС” број 53/95...55/13 и “Службени лист СРЈ”, број 16/01)
199. Закон о државном премеру и катастру (“Службени гласник РС”, број 72/09...15/15)
200. Закон о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05...99/14)
201. Закон о Државној ревизорској институцији “Службени гласник РС”, број 101/05, 54/07 и 36/10)
202. Закон о државној припадности и упису пловила (“Службени гласник РС”, број 10/13 и 18/15)
203. Закон о државним службеницима (“Службени гласник РС”, број 79/05...99/14)
204. Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (“Службени гласник РС”, број 85/05 и 31/11)
205. Закон о добробити животиња (“Службени гласник РС”, број 41/09)
206. Закон о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС”, број 18/10)
207. Закон о девизном пословању (“Службени гласник РС”, број 62/06...139/14)
208. Закон о црквама и верским заједницама (“Службени гласник РС”, број 36/06)
209. Закон о цивилној служби (“Службени гласник РС”, број 88/09)
210. Закон о биоцидним производима (“Службени гласник РС”, број 36/09...25/15)
211. Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, број 101/05)
212. Закон о безбедности хране (“Службени гласник РС”, број 41/09)
213. Закон о банкама (“Службени гласник РС”, број 107/05, 91/10 и 14/15)
214. Закон о азилу (“Службени гласник РС”, број 109/07)
215. Закон о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС”, број 104/09, 99/11 и 119/12)
216. Закон о акредитацији (“Службени гласник РС”, број 73/10)
217. Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, број 97/08...8/15)
218. Закон о адвокатури (“Службени гласник РС”, број 31/11 и 24/12)