Законом о уређењу судова предвиђено је да Судска управа обавља послове као што су уређивање унутрашњег пословања у суду, разматрање притужби и представки, вођење статистика и израда извештаја, финансијско и материјално пословање суда и друге послове који служе вршењу судске власти. Судска управа детаљније се уређује Судским пословником, који предвиђа да су унутрашња организација и рад суда одвојени од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.


Пословима судске управе Управног суда руководи вршилац функције  председника суда, судија Радојка Маринковић.


Председник суда, између осталог, представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда, обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и Судским пословником. Заменик председника суда замењује председника у случају спречености или одсутности.

 

Вршилац функције председника суда 

судија Радојка Маринковић

 

Кабинет председника суда:
 
Портпарол суда
Милка Мурганић

 

Шеф Кабинета председника суда

Драгана Васић

 

Административно-технички секретар

Ивана Костић

 

Судска управа:


Секретар суда
Данијела Дупор

Записничар у судској управи

Милка Радоњић