Унутрашње уређење и рад Управног суда прописани су Законом о уређењу судова, Законом о судијама и Судским пословником.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/17) одређено је да овај Суд има председника и 50 судија.


Правилником о уређењу и систематизацији радних места (преузимање документа) у Управном суду од 21. Јануара 2016. године за обављање посова из делокруга суда утврђено је 29 радних места и систематизовано 126 запослених и то: 104 државна службеника и 22 намештеника.


Организационе јединице Управног суда су:

Кабинет председника суда - у коме се обављају послови који доприносе остваривању функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, послови за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, као и други административни послови из делокруга рада председника суда.

 

Судска управа – обавља послове који служе вршењу судске власти, којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.


Писарница – обавља административне и техничке послове у суду. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице Управног суда Дејан Ђурић.


Дактилобиро – шеф дактилобироа Управног суда је Олгица Илић.


Рачуноводство – обавља финансијско-материјалне послове, у седишту суда, у складу са посебним прописима.


Доставна служба – обавља послове непосредног достављања судске поште и друге послове за потребе судске управе. Руководилац доставне службе Управног суда је Милина Радојичић.


Служба за информатику и аналитику – обавља послове који се односе на успостављање и одржавање информационо-комуникационих технологија и електронску обраду података, складиштење и пренос информација у суду. Систем администратор у Управном суду је Миле Доброта.


Шематски приказ унутрашњег уређења Управног суда