Zakonom o uređenju sudova predviđeno je da Sudska uprava obavlja poslove kao što su uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu, razmatranje pritužbi i predstavki, vođenje statistika i izrada izveštaja, finansijsko i materijalno poslovanje suda i druge poslove koji služe vršenju sudske vlasti. Sudska uprava detaljnije se uređuje Sudskim poslovnikom, koji predviđa da su unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olakšalo obavljanje poslova u sudu sa što manje troškova.


Poslovima sudske uprave Upravnog suda rukovodi predsednik suda, sudija Jelena Ivanović.


Predsednik suda, između ostalog, predstavlja sud, rukovodi sudskom upravom i odgovoran je za pravilan i blagovremen rad suda, obezbeđuje zakonitost, red i tačnost u sudu, nalaže otklanjanje nepravilnosti i sprečava odugovlačenje u radu, stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda i vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom. Zamenik predsednika suda zamenjuje predsednika u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

 

Predsednik suda 

sudija Jelena Ivanović

 

Kabinet predsednika suda:
 
Portparol suda
Milka Murganić

 

Savetnik za međunarodnu saradnju, stručno usavršavanje i obuku

Dragana Vasić (na zameni Sonja Vujčić)

 

Savetnik za međunarodnu saradnju, stručno usavršavanje i obuku

Ivana Kovačević

 

Administrativno-tehnički sekretar

Ivana Kostić

 

Sudska uprava:


Sekretar suda
Danijela Dupor

Zapisničar u sudskoj upravi

Milka Radonjić