Unutrašnje uređenje i rad Upravnog suda propisani su Zakonom o uređenju sudova, Zakonom o sudijama i Sudskim poslovnikom.

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima („Sl. glasnik RS“ br. 54/17) određeno je da ovaj Sud ima predsednika i 50 sudija.


Pravilnikom o uređenju i sistematizaciji radnih mesta (preuzimanje dokumenta) u Upravnom sudu od 21. Januara 2016. godine za obavljanje posova iz delokruga suda utvrđeno je 29 radnih mesta i sistematizovano 126 zaposlenih i to: 104 državna službenika i 22 nameštenika.


Organizacione jedinice Upravnog suda su:

Kabinet predsednika suda - u kome se obavljaju poslovi koji doprinose ostvarivanju funkcije predsednika suda, poslovi za odnose sa javnošću i komunikaciju sa medijima, poslovi za međunarodnu saradnju, stručno usavršavanje i obuku, kao i drugi administrativni poslovi iz delokruga rada predsednika suda.

 

Sudska uprava – obavlja poslove koji služe vršenju sudske vlasti, kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.


Pisarnica – obavlja administrativne i tehničke poslove u sudu. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice Upravnog suda Dejan Đurić.


Daktilobiro – šef daktilobiroa Upravnog suda je Olgica Ilić.


Računovodstvo – obavlja finansijsko-materijalne poslove, u sedištu suda, u skladu sa posebnim propisima.


Dostavna služba – obavlja poslove neposrednog dostavljanja sudske pošte i druge poslove za potrebe sudske uprave. Rukovodilac dostavne službe Upravnog suda je Milina Radojičić.


Služba za informatiku i analitiku – obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronsku obradu podataka, skladištenje i prenos informacija u sudu. Sistem administrator u Upravnom sudu je Mile Dobrota.


Šematski prikaz unutrašnjeg uređenja Upravnog suda