Надлежност судова регулисана је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава. Тим законима је предвиђено да Управни суд суди у управним споровима и врши друге послове одређене законом. У поступку по захтеву за преиспитивање судске одлуке против одлуке Управног суда одлучује Врховни касациони суд. У управном спору суд одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита.

 

Тужилац у управном спору може да буде физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес. Државни орган, орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организација, део привредног друштва са овлашћењима у правном промету, насеље, група лица и други који немају својство правног лица, могу покренути управни спор ако могу да буду носиоци права и обавеза о којима се решавало у управном поступку.

 

Заинтересовано лице је лице коме би поништај оспореног управног акта непосредно био на штету.

 

Тужени у управном спору је орган чији се управни акт оспорава, односно орган који по захтеву, односно по жалби странке није донео управни акт.

 

Предмет управног спора - Управни спор може се покренути против управног акта који је донет у другом степену и против првостепеног управног акта против кога није дозвољена жалба у управном поступку. Ћутање управе - управни спор може се покренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби странке није донео управни акт.

 

Управни предмети су веома често сложени по својој природи, као нпр: заштита изборног права, одузимање дозвола за рад и ликвидација банака, приватизација предузећа јавном продајом и аукцијом, предмети из области пензијског и инвалидског осигурања и социјалне заштите, јавних прихода, царинског, спољнотрговинског и девизног пословања итд.

 

Све тужбе се предају искључиво у седишту суда у Београду, непосредно на шалтеру за пријем (радно време је од 7.30 до 15.30), или се шаљу поштом, на адресу Београд, Немањина 9.

 

Потребна документација:

 

Тужба и оригинал или копија акта против кога се тужба подноси

Општи рок за подношење тужбе

30 дана од дана пријема управног акта

Врсте одлука које доноси Управни суд

Пресуде и решења

Контрола рада Управног суда

Против одлуке Управног суда може се поднети захтев за преиспитивање судске одлуке о којем одлучује Врховни касациони суд

 

Ко све може бити тужени у управном спору?

 

1. Органи државне управе

2. Органи локалне самоуправе

3. Јавна предузећа

4. Јавне агенције