1. Закон о жиговима ("Службени гласник РС" бр. 104/09 и 10/13)
 2. Закон о жичарама за транспорт лица ("Службени гласник РС" бр. 38/15)
 3. Закон о железници ("Службени гласник РС" бр. 45/13)
 4. Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05...126/14)
 5. Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05....93/14)
 6. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС" бр. 92/11)
 7. Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства ("Службени гласник РС" бр. 123/14)
 8. Закон о здрављу биља ("Службени гласник РС" бр. 41/09)
 9. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04....43/11)
 10. Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и 10/13)
 11. Закон о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС" бр. 128/14)
 12. Закон о заштити топографија полупроводничких производа ("Службени гласник РС" бр. 55/13)
 13. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 91/10)
 14. Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 88/11)
 15. Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ" бр. 11/02 и 57/02 и "Службени гласник РС" бр. 72/09 и 97/13 )
 16. Закон о заштити потрошача ("Службени гласник РС" бр. 62/14)
 17. Закон о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр. 97/08....107/12)
 18. Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и 88/10)
 19. Закон о заштити корисника финансијских услуга ("Службени гласник РС" бр. 36/11 и 139/14)
 20. Закон о заштити конкуренције ("Службени гласник РС" бр. 51/09 и 95/13)
 21. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС" бр. 128/14)
 22. Закон запошљавању странаца ("Службени гласник РС" бр. 128/14)
 23. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 38/15)
 24. Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ("Службени гласник РС" бр. 57/03...99/11)
 25. Закон о задужбинама и фондацијама ("Службени гласник РС" бр. 88/10 и 99/11)
 26. Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС" бр. 22/09)
 27. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 108/13 и 142/14)
 28. Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" бр. 46/06)
 29. Закон о Војсци Србије ("Службени гласник РС" бр. 116/07...10/15)
 30. Закон о војној, радној и материјалној обавези ("Службени гласник РС" бр. 88/09 и 95/10)
 31. Закон о војним школама и војним научноистраживачким установама ("Службени лист СРЈ" бр. 80/94, 85/94, 74/99 и "Службени лист Србије и Црне Горе" бр. 44/15)
 32. Закон о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10 и 93/12)
 33. Закон о Влади ("Службени гласник РС" бр. 55/05...44/14)
 34. Закон о Високом савету судства ("Службени гласник РС" бр. 116/08, 101/10 и 88/11)
 35. Закон о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 76/05...68/15)
 36. Закон о вину ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 93/12)
 37. Закон о ветеринарству ("Службени гласник РС" бр. 91/05, 30/10 и 93/12)
 38. Закон о ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 116/07...10/15)
 39. Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
 40. Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС" бр. 25/82 и 48/88 и "Службени гласник РС" бр. 46/95...6/15)
 41. Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС" бр. 99/09 и 67/12)
 42. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса "Јужни ток" ("Службени гласник РС" бр. 17/13)
 43. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа "Трансбалкански коридор - прва фаза" ("Службени гласник РС" бр. 115/14)
 44. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавање грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" ("Службени гласник РС" бр. 34/15)
 45. Закон о условима, начину и поступку додељивања пољопривредног земљишта грађанима који желе да живе и раде на територији Аутономне Покрајине Косова и Метохије ("Службени гласник РС" бр. 43/91)
 46. Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/08...40/15)
 47. Закон о управној инспекцији ("Службени гласник РС" бр. 87/11)
 48. Закон о управним споровима ("Службени гласник РС" бр. 111/09)
 49. Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
 50. Закон о удружењима ("Службени гласник РС" бр. 51/09 и 99/11)
 51. Закон о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС" бр. 18/10 и 55/13)
 52. Закон о туризму ("Службени гласник РС" бр. 36/09...93/12)
 53. Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/11)
 54. Закон о трговини ("Службени гласник РС" бр. 53/10 и 10/13)
 55. Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС" бр. 88/10)
 56. Закон о трансплантацији органа ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
 57. Закон о трансплантацији ћелија и ткива ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
 58. Закон о трансфузиолошкој делатности ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
 59. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС" бр. 36/09)
 60. Закон о тајности података ("Службени гласник РС" бр. 104/09)
 61. Закон о шумама ("Службени гласник РС" бр. 30/10 и 93/12)
 62. Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци ("Службени гласник РС" бр. 107/05)
 63. Закон о судским вештацима ("Службени гласник РС" бр. 44/10)
 64. Закон о судским таксама ("Службени гласник РС" бр. 28/94...93/14)
 65. Закон о судијама ("Службени гласник РС" бр. 116/08...63/15)
 66. Закон о странцима ("Службени гласник РС" бр. 97/08)
 67. Закон о сточарству ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 93/12)
 68. Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник РС" бр. 14/15)
 69. Закон о стечају ("Службени гласник РС" бр. 104/09...83/14)
 70. Закон о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС" бр. 52/11)
 71. Закон о средствима за заштиту биља ("Службени гласник РС" бр. 41/09)
 72. Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта ("Службени гласник РС" бр. 41/09)
 73. Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр. 55/13)
 74. Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС" бр. 36/10)
 75. Закон о спречавању прања новца и финансирање тероризма ("Службени гласник РС" бр. 20/09...139/14)
 76. Закон о спречавању допинга у спорту ("Службени гласник РС" бр. 111/14)
 77. Закон о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 36/11 и 88/11)
 78. Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11)
 79. Закон о службеној употреби језика и писма ("Службени гласник РС" бр. 45/91...30/10)
 80. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/04...36/10)
 81. Закон о слободним зонама ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 30/10)
 82. Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва ("Службени гласник РС" бр. 101/13)
 83. Закон о сарадњи Србије и Црне Горе са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године ("Службени лист СРЈ" бр. 18/02 и "Службени лист Србије и Црне Горе" бр. 16/03)
 84. Закон о санитарном надзору ("Службени гласник РС" бр. 125/04)
 85. Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља ("Службени гласник РС" бр. 18/05 и 30/10)
 86. Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" бр. 88/11)
 87. Закон о режиму вода ("Службени лист СРЈ" бр. 59/98 и "Службени гласник РС" бр. 101/05)
 88. Закон о ревизији ("Службени гласник РС" бр. 62/13)
 89. Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС" бр. 43/03...45/15)
 90. Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 8/05 и 41/09)
 91. Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС" бр. 51/09 и 30/10)
 92. Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05...75/14)
 93. Закон о путним исправама ("Службени гласник РС" бр. 90/07...62/14)
 94. Закон о психоактивним контролисаним супстанцама ("Службени гласник РС" бр. 99/10)
 95. Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 36/09)
 96. Закон о признавању сорти пољопривредног биља ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
 97. Закон о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 83/14 и 46/15)
 98. Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
 99. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
 100. Закон о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС" бр. 46/06, 107/09 и 99/11)
 101. Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском зељмишту уз накнаду ("Службени гласник РС" бр. 64/15)
 102. Закон о пребивалишту и боравишту грађана ("Службени гласник РС" бр. 87/11)
 103. Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС" бр. 123/07, 30/10 и 115/14)
 104. Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/14)
 105. Закон о правној заштити индустријског дизајна ("Службени гласник РС" бр. 104/09 и 45/15)
 106. Закон о правима оптуженог у притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове породице ("Службени гласник РС" бр. 35/04, 42/04 и 47/13)
 107. Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени гласник СРС" бр. 54/89 и "Службени гласник РС" бр. 137/04 и 69/12)
 108. Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС" бр. 99/11 и 83/14)
 109. Закон о посредовању у решавању спорова ("Службени гласник РС" бр. 55/14)
 110. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине ("Службени гласник РС" бр. 46/06...104/09)
 111. Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС" бр. 24/01...5/15)
 112. Закон о порезима на имовину ("Службени лист СРЈ" бр. 42/02 и "Службени гласник РС" бр. 26/01...68/14)
 113. Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС" бр. 80/02...105/14)
 114. Закон о поморској пловидби ("Службени гласник РС" бр. 87/11, 104/13 и 18/15)
 115. Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" бр. 41/09 и 10/13)
 116. Закон о политичким странкама ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и 61/15)
 117. Закон о полицији ("Службени гласник РС" бр. 101/05...64/15)
 118. Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" бр. 10/13 и 142/14)
 119. Закон о половидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС" бр. 73/10, 121/12 и 18/15)
 120. Закон о платним услугама ("Службени гласник РС" бр. 139/14)
 121. Закон о платама државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" бр. 62/06...99/14)
 122. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09...145/14)
 123. Закон о пиву ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
 124. Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС" бр. 34/03...142/14)
 125. Закон о печату државних и других органа ("Службени гласник РС" бр. 101/07)
 126. Закон о патентима ("Службени гласник РС" бр. 99/11)
 127. Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр. 72/11...55/14)
 128. Закон о ознакама географског порекла ("Службени гласник РС" бр. 18/10)
 129. Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр. 55/13)
 130. Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ" бр. 24/98, 29/98 и 25/00 и "Службени гласник РС" бр. 101/05 и 111/09)
 131. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09...68/15)
 132. Закон о осигурању ("Службени гласник РС" бр. 139/14)
 133. Закон о оружју и муницији ("Службени гласник РС" бр. 20/15)
 134. Закон о органској производњи ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
 135. Закон о оптичким дисковима ("Службени гласник РС" бр. 52/11)
 136. Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Службени гласник РС” бр. 30/10)
 137. Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма ("Службени гласник РС" бр. 29/15)
 138. Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Службени гласник РС" бр. 32/13)
 139. Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС" бр. 54/15)
 140. Закон о одбрани ("Службени гласник РС" бр. 116/07...10/15)
 141. Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде ("Службени гласник РС" бр. 30/10)
 142. Закон о Народној банци Србије ("Службени гласник РС" бр.72/03...40/15)
 143. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
 144. Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 20/14 и 55/14)
 145. Закон о мирном решавању радних спорова ("Службени гласник РС" бр. 125/04 и 104/09)
 146. Закон о министарствима ("Службени гласник РС" бр.44/14, 14/15 и 54/15)
 147. Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности ("Службени гласник РС" бр. 88/10)
 148. Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" бр. 20/09 и 145/14)
 149. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07 и 83/14)
 150. Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр.129/07... 54/11)
 151. Закон о лековима и медицинским средствима ("Службени гласник РС" бр. 30/10 и 107/12)
 152. Закон о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09)
 153. Закон о контроли предмета од драгоцених метала ("Службени гласник РС" бр. 36/11)
 154. Закон о контроли државне помоћи ("Службени гласник РС" бр. 51/09)
 155. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/11)
 156. Закон о коморама здравствених радника ("Службени гласник РС" бр.107/05 и 99/10)
 157. Закон о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебним погодности ("Службени гласник РС" бр. 36/01...72/11)
 158. Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" бр. 104/09 и 99/11)
 159. Закон о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС" бр. 116/08...117/14)
 160. Закон о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, број 83/14 и 58/15)
 161. Закон о јавном дугу (“Службени гласник РС”, број 61/05...68/15)
 162. Закон о јавном бележништву (“Службени гласник РС”, број 31/11...6/15)
 163. Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
 164. Закон о јавним медијским сервисима (“Службени гласник РС”, број 83/14)
 165. Закон о јавним агенцијама (“Службени гласник РС”, број 18/05 и 81/05)
 166. Закон о извозу и увозу робе двоструке намене (“Службени гласник РС”, број 95/13)
 167. Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, број 35/00...36/11)
 168. Закон о избеглицама (“Службени гласник РС”, број 18/92, 45/02 и 30/10 и “Службени лист СРЈ”, број 42/02)
 169. Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције (“Службени гласник РС”, број 46/95)
 170. Закон о инвестиционим фондовима (“Службени гласник РС”, број 46/06...115/14)
 171. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 25/15)
 172. Закон о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/15)
 173. Закон о играма на срећу (“Службени гласник РС”, број 88/11 и 93/12)
 174. Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, број 36/09...25/15)
 175. Закон о генетички модификованим организмима (“Службени гласник РС”, број 41/09)
 176. Закон о финансирању политичких активности (“Службени гласник РС”, број 43/11 и 123/14)
 177. Закон о финансијском лизингу (“Службени гласник РС”, број 55/03...99/11)
 178. Закон о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС”, број 16/02, 115/05 и 107/09)
 179. Закон о факторингу (“Службени гласник РС”, број 62/13)
 180. Закон о етанолу (“Службени гласник РС”, број 41/09)
 181. Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, број 145/14)
 182. Закон о електронском потпису (“Службени гласник РС”, број 135/04)
 183. Закон о електронском документу (“Службени гласник РС”, број 51/09)
 184. Закон о електронским медијима (“Службени гласник РС”, број 83/14)
 185. Закон о експропријацији (“Службени гласник РС” број 53/95...55/13 и “Службени лист СРЈ”, број 16/01)
 186. Закон о државном премеру и катастру (“Службени гласник РС”, број 72/09...15/15)
 187. Закон о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05...99/14)
 188. Закон о Државној ревизорској институцији “Службени гласник РС”, број 101/05, 54/07 и 36/10)
 189. Закон о државној припадности и упису пловила (“Службени гласник РС”, број 10/13 и 18/15)
 190. Закон о државним службеницима (“Службени гласник РС”, број 79/05...99/14)
 191. Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (“Службени гласник РС”, број 85/05 и 31/11)
 192. Закон о добробити животиња (“Службени гласник РС”, број 41/09)
 193. Закон о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС”, број 18/10)
 194. Закон о девизном пословању (“Службени гласник РС”, број 62/06...139/14)
 195. Закон о црквама и верским заједницама (“Службени гласник РС”, број 36/06)
 196. Закон о цивилној служби (“Службени гласник РС”, број 88/09)
 197. Закон о биоцидним производима (“Службени гласник РС”, број 36/09...25/15)
 198. Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, број 101/05)
 199. Закон о безбедности хране (“Службени гласник РС”, број 41/09)
 200. Закон о банкама (“Службени гласник РС”, број 107/05, 91/10 и 14/15)
 201. Закон о азилу (“Службени гласник РС”, број 109/07)
 202. Закон о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС”, број 104/09, 99/11 и 119/12)
 203. Закон о акредитацији (“Службени гласник РС”, број 73/10)
 204. Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, број 97/08...8/15)
 205. Закон о адвокатури (“Службени гласник РС”, број 31/11 и 24/12)
 206. Закон о заштити права на суђење у разумном року ("Службени гласник РС" бр. 40/15)
 207. Закон о употреби знаковног језика ("Службени гласник РС" бр. 38/15)
 208. Закон о кретању уз помоћ пса водича ("Службени гласник РС" бр. 29/15)
 209. Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС" бр. 96/15)
 210. Закон о јаким алкохолним пићима ("Службени гласник РС" бр. 92/15)
 211. Закон о улагањима ("Службени гласник РС" бр. 89/15)
 212. Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС" бр. 112/15)
 213. Закон о обнови након елементарне и друге непогоде ("Службени гласник РС" бр. 112/15)
 214. Закон о заштити земљишта ("Службени гласник РС" бр. 112/15)
 215. Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16)
 216. Закон о међународним мерама ограничења („Службени гласник РС“, бр. 10/16)
 217. Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника („Службени гласник РС“, бр. 13/16)
 218. Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/16)
 219. Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16)
 220. Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16)
 221. Закон о управљању аеродромима („Службени гласник РС“, бр. 104/16)
 222. Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16)
 223. Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16)
 224. Закон о проценитељима вредности („Службени гласник РС“, бр. 108/16)
 225. Закон о биомедицинској потпомогнутој оплодњи („Службени гласник РС“, бр. 40/17)
 226. Закон о трансфузијској медицини („Службени гласник РС“, бр. 40/17)
 227. Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС" бр. 15/16)
 228. Закон о спорту ("Службени гласник РС" бр. 10/16)
 229. Закон о осигурању депозита ("Службени гласник РС" бр. 14/15)
 230. Закон о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС" бр. 14/15)
 231. Закон о метрологији ("Службени гласник РС" бр. 15/16)
 232. Закон о лечењу неплодности у поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења ("Службени гласник РС" бр. 40/17)
 233. Закон о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС”, број 106/15 и 106/16)
 234. Закон о високом образовању ("Службени гласник РС", број 88/17)
 235. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17)
 236. Закон о азилу и привременој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/18 од 26.03.2018. године) 
 237. Закон о странцима („Сл. гласник РС“, бр. 24/18 од 26.03.2018. године)
 238. Закон о граничној контроли („Сл. гласник РС“, бр. 24/18 од 26.03.2018. године)
 239. Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова („Сл. гласник РС“, бр. 24/18 од 26.03.2018. године)
 240. Закон о националном ДНК регистру („Сл. гласник РС“, бр. 24/18 од 26.03.2018. године)
 241. Закон о јединственом матичном броју грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/18 од 26.03.2018. године)
 242. Закон о посебним условима за реализацију пројеката изградње станова за припаднике снага   безбедности („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 од 31.05.2018. године)
 243. Закон о железници („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 од 31.05.2018. године)
 244. Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 од 31.05.2018. године)
 245. Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 од 31.05.2018. године)
 246. Закон о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 од 31.05.2018. године)
 247. Закон о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 од 31.05.2018. године)
 248. Закон о централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 од 31.05.2018. године)
 249. Закон о војном образовању („Сл. гласник РС“, бр. 36/18 од 10.05.2018. године)
 250. Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме („Сл. гласник РС“, бр. 36/18 од 10.05.2018. године)