Унутрашње уређење и рад Управног суда прописани су Законом о уређењу судова, Законом о судијама и Судским пословником.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Сл. гласник РС“ бр. 119/22) одређено је да овај Суд има председника и 63 судије.


Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (преузимање документа) у Управном суду од 07. јуна 2022. године за обављање послова из делокруга Суда утврђено је 37 радних места и систематизовано 199 запослених и то: 173 државна службеника и 26 намештеника.


Организационе јединице Управног суда су:

Кабинет председника суда - у коме се обављају послови који доприносе остваривању функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, послови за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, као и други административни послови из делокруга рада председника суда.

 

Судска управа – обавља послове који служе вршењу судске власти, којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

 

Одељење за кадровске послове - У коме се обављају послови који се односе на: припрему нацрта кадровског плана, селекцију и избор кадрова, стручно усавршавање, вредновање радне успешности и напредовање државних службеника; припрему аката који се односе на радноправни статус судија, државних службеника и намештеника; поступак пријема нових државних службеника и намештеника; припрему уговора о радном ангажовању лица; припрему аката који се односе на службена путовања у земљи и иностранству; послове безбедности и здравља на раду; вођење евиденција и вршење других административно техничких послова у овој области.
 

Писарница – обавља административне и техничке послове у суду. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице Управног суда Дејан Ђурић.


Рачуноводство – обавља финансијско-материјалне послове, у седишту суда, у складу са посебним прописима.

 

Дактилобиро – шеф дактилобироа Управног суда је Олгица Илић.

 

Одељење за информатичке послове – обавља послове који се односе на успостављање и одржавање информационо-комуникационих технологија и електронску обраду података, складиштење и пренос информација у суду. Руководилац одељења за информатичке послове у Управном суду је Предраг Анђелић.

 

Техничка служба – обавља послове непосредног достављања судске поште и друге послове за потребе судске управе. Руководилац техничке службе Управног суда је Милина Радојичић.


Шематски приказ унутрашњег уређења Управног суда