Nadležnost sudova regulisana je Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Tim zakonima je predviđeno da Upravni sud sudi u upravnim sporovima i vrši druge poslove određene zakonom. U postupku po zahtevu za preispitivanje sudske odluke protiv odluke Upravnog suda odlučuje Vrhovni kasacioni sud. U upravnom sporu sud odlučuje i o zakonitosti konačnih pojedinačnih akata kojima se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu kojih u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita.

 

Tužilac u upravnom sporu može da bude fizičko, pravno ili drugo lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes. Državni organ, organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organizacija, deo privrednog društva sa ovlašćenjima u pravnom prometu, naselje, grupa lica i drugi koji nemaju svojstvo pravnog lica, mogu pokrenuti upravni spor ako mogu da budu nosioci prava i obaveza o kojima se rešavalo u upravnom postupku.

 

Zainteresovano lice je lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno bio na štetu.

 

Tuženi u upravnom sporu je organ čiji se upravni akt osporava, odnosno organ koji po zahtevu, odnosno po žalbi stranke nije doneo upravni akt.

 

Predmet upravnog spora - Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog akta koji je donet u drugom stepenu i protiv prvostepenog upravnog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom postupku. Ćutanje uprave - upravni spor može se pokrenuti i kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt.

 

Upravni predmeti su veoma često složeni po svojoj prirodi, kao npr: zaštita izbornog prava, oduzimanje dozvola za rad i likvidacija banaka, privatizacija preduzeća javnom prodajom i aukcijom, predmeti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne zaštite, javnih prihoda, carinskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja itd.

 

Sve tužbe se predaju isključivo u sedištu suda u Beogradu, neposredno na šalteru za prijem (radno vreme je od 7.30 do 15.30), ili se šalju poštom, na adresu Beograd, Nemanjina 9.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Tužba i original ili kopija akta protiv koga se tužba podnosi

Opšti rok za podnošenje tužbe

30 dana od dana prijema upravnog akta

Vrste odluka koje donosi Upravni sud

Presude i rešenja

Kontrola rada Upravnog suda

Protiv odluke Upravnog suda može se podneti zahtev za preispitivanje sudske odluke o kojem odlučuje Vrhovni kasacioni sud

 

Ko sve može biti tuženi u upravnom sporu?

 

1. Organi državne uprave

2. Organi lokalne samouprave

3. Javna preduzeća

4. Javne agencije