1. Zakon o žigovima ("Službeni glasnik RS" br. 104/09 i 10/13)
 2. Zakon o žičarama za transport lica ("Službeni glasnik RS" br. 38/15)
 3. Zakon o železnici ("Službeni glasnik RS" br. 45/13)
 4. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS" br. 107/05...126/14)
 5. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS" br. 107/05....93/14)
 6. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Službeni glasnik RS" br. 92/11)
 7. Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik RS" br. 123/14)
 8. Zakon o zdravlju bilja ("Službeni glasnik RS" br. 41/09)
 9. Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. 135/04....43/11)
 10. Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS" br. 36/09 i 10/13)
 11. Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Službeni glasnik RS" br. 128/14)
 12. Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda ("Službeni glasnik RS" br. 55/13)
 13. Zakon o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10 i 91/10)
 14. Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti ("Službeni glasnik RS" br. 41/09 i 88/11)
 15. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Službeni list SRJ" br. 11/02 i 57/02 i "Službeni glasnik RS" br. 72/09 i 97/13 )
 16. Zakon o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS" br. 62/14)
 17. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br. 97/08....107/12)
 18. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 36/09 i 88/10)
 19. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 139/14)
 20. Zakon o zaštiti konkurencije ("Službeni glasnik RS" br. 51/09 i 95/13)
 21. Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. 128/14)
 22. Zakon zapošljavanju stranaca ("Službeni glasnik RS" br. 128/14)
 23. Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10 i 38/15)
 24. Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS" br. 57/03...99/11)
 25. Zakon o zadužbinama i fondacijama ("Službeni glasnik RS" br. 88/10 i 99/11)
 26. Zakon o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik RS" br. 22/09)
 27. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS" br. 72/11, 108/13 i 142/14)
 28. Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS" br. 46/06)
 29. Zakon o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 116/07...10/15)
 30. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Službeni glasnik RS" br. 88/09 i 95/10)
 31. Zakon o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama ("Službeni list SRJ" br. 80/94, 85/94, 74/99 i "Službeni list Srbije i Crne Gore" br. 44/15)
 32. Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS" br. 30/10 i 93/12)
 33. Zakon o Vladi ("Službeni glasnik RS" br. 55/05...44/14)
 34. Zakon o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS" br. 116/08, 101/10 i 88/11)
 35. Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 76/05...68/15)
 36. Zakon o vinu ("Službeni glasnik RS" br. 41/09 i 93/12)
 37. Zakon o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS" br. 91/05, 30/10 i 93/12)
 38. Zakon o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS" br. 116/07...10/15)
 39. Zakon o vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS" br. 111/09, 92/11 i 93/12)
 40. Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS" br. 25/82 i 48/88 i "Službeni glasnik RS" br. 46/95...6/15)
 41. Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS" br. 99/09 i 67/12)
 42. Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok" ("Službeni glasnik RS" br. 17/13)
 43. Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza" ("Službeni glasnik RS" br. 115/14)
 44. Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanje građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" ("Službeni glasnik RS" br. 34/15)
 45. Zakon o uslovima, načinu i postupku dodeljivanja poljoprivrednog zemljišta građanima koji žele da žive i rade na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije ("Službeni glasnik RS" br. 43/91)
 46. Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS" br. 116/08...40/15)
 47. Zakon o upravnoj inspekciji ("Službeni glasnik RS" br. 87/11)
 48. Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS" br. 111/09)
 49. Zakon o udžbenicima ("Službeni glasnik RS" br. 68/15)
 50. Zakon o udruženjima ("Službeni glasnik RS" br. 51/09 i 99/11)
 51. Zakon o učeničkom i studentskom standardu ("Službeni glasnik RS" br. 18/10 i 55/13)
 52. Zakon o turizmu ("Službeni glasnik RS" br. 36/09...93/12)
 53. Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/11)
 54. Zakon o trgovini ("Službeni glasnik RS" br. 53/10 i 10/13)
 55. Zakon o transportu opasnog tereta ("Službeni glasnik RS" br. 88/10)
 56. Zakon o transplantaciji organa ("Službeni glasnik RS" br. 72/09)
 57. Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva ("Službeni glasnik RS" br. 72/09)
 58. Zakon o transfuziološkoj delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 72/09)
 59. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS" br. 36/09)
 60. Zakon o tajnosti podataka ("Službeni glasnik RS" br. 104/09)
 61. Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 30/10 i 93/12)
 62. Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS" br. 107/05)
 63. Zakon o sudskim veštacima ("Službeni glasnik RS" br. 44/10)
 64. Zakon o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 28/94...93/14)
 65. Zakon o sudijama ("Službeni glasnik RS" br. 116/08...63/15)
 66. Zakon o strancima ("Službeni glasnik RS" br. 97/08)
 67. Zakon o stočarstvu ("Službeni glasnik RS" br. 41/09 i 93/12)
 68. Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS" br. 14/15)
 69. Zakon o stečaju ("Službeni glasnik RS" br. 104/09...83/14)
 70. Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi ("Službeni glasnik RS" br. 52/11)
 71. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS" br. 41/09)
 72. Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS" br. 41/09)
 73. Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" br. 55/13)
 74. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS" br. 36/10)
 75. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma ("Službeni glasnik RS" br. 20/09...139/14)
 76. Zakon o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RS" br. 111/14)
 77. Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS" br. 36/09, 36/11 i 88/11)
 78. Zakon o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS" br. 24/11)
 79. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma ("Službeni glasnik RS" br. 45/91...30/10)
 80. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" br. 120/04...36/10)
 81. Zakon o slobodnim zonama ("Službeni glasnik RS" br. 62/06, 30/10)
 82. Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva ("Službeni glasnik RS" br. 101/13)
 83. Zakon o saradnji Srbije i Crne Gore sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine ("Službeni list SRJ" br. 18/02 i "Službeni list Srbije i Crne Gore" br. 16/03)
 84. Zakon o sanitarnom nadzoru ("Službeni glasnik RS" br. 125/04)
 85. Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja ("Službeni glasnik RS" br. 18/05 i 30/10)
 86. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS" br. 88/11)
 87. Zakon o režimu voda ("Službeni list SRJ" br. 59/98 i "Službeni glasnik RS" br. 101/05)
 88. Zakon o reviziji ("Službeni glasnik RS" br. 62/13)
 89. Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 43/03...45/15)
 90. Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni glasnik RS" br. 135/04, 8/05 i 41/09)
 91. Zakon o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS" br. 51/09 i 30/10)
 92. Zakon o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/05...75/14)
 93. Zakon o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS" br. 90/07...62/14)
 94. Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Službeni glasnik RS" br. 99/10)
 95. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS" br. 135/04 i 36/09)
 96. Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS" br. 30/10)
 97. Zakon o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 83/14 i 46/15)
 98. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS" br. 68/15)
 99. Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS" br. 68/15)
 100. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS" br. 46/06, 107/09 i 99/11)
 101. Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zeljmištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS" br. 64/15)
 102. Zakon o prebivalištu i boravištu građana ("Službeni glasnik RS" br. 87/11)
 103. Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS" br. 123/07, 30/10 i 115/14)
 104. Zakon o pravobranilaštvu ("Službeni glasnik RS" br. 55/14)
 105. Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna ("Službeni glasnik RS" br. 104/09 i 45/15)
 106. Zakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice ("Službeni glasnik RS" br. 35/04, 42/04 i 47/13)
 107. Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica ("Službeni glasnik SRS" br. 54/89 i "Službeni glasnik RS" br. 137/04 i 69/12)
 108. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS" br. 99/11 i 83/14)
 109. Zakon o posredovanju u rešavanju sporova ("Službeni glasnik RS" br. 55/14)
 110. Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Službeni glasnik RS" br. 46/06...104/09)
 111. Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01...5/15)
 112. Zakon o porezima na imovinu ("Službeni list SRJ" br. 42/02 i "Službeni glasnik RS" br. 26/01...68/14)
 113. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS" br. 80/02...105/14)
 114. Zakon o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS" br. 87/11, 104/13 i 18/15)
 115. Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS" br. 41/09 i 10/13)
 116. Zakon o političkim strankama ("Službeni glasnik RS" br. 36/09 i 61/15)
 117. Zakon o policiji ("Službeni glasnik RS" br. 101/05...64/15)
 118. Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS" br. 10/13 i 142/14)
 119. Zakon o polovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS" br. 73/10, 121/12 i 18/15)
 120. Zakon o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS" br. 139/14)
 121. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS" br. 62/06...99/14)
 122. Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09...145/14)
 123. Zakon o pivu ("Službeni glasnik RS" br. 30/10)
 124. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS" br. 34/03...142/14)
 125. Zakon o pečatu državnih i drugih organa ("Službeni glasnik RS" br. 101/07)
 126. Zakon o patentima ("Službeni glasnik RS" br. 99/11)
 127. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 72/11...55/14)
 128. Zakon o oznakama geografskog porekla ("Službeni glasnik RS" br. 18/10)
 129. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" br. 55/13)
 130. Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca ("Službeni list SRJ" br. 24/98, 29/98 i 25/00 i "Službeni glasnik RS" br. 101/05 i 111/09)
 131. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 72/09...68/15)
 132. Zakon o osiguranju ("Službeni glasnik RS" br. 139/14)
 133. Zakon o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS" br. 20/15)
 134. Zakon o organskoj proizvodnji ("Službeni glasnik RS" br. 30/10)
 135. Zakon o optičkim diskovima ("Službeni glasnik RS" br. 52/11)
 136. Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ” br. 33/97 i 31/01 i “Službeni glasnik RS” br. 30/10)
 137. Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma ("Službeni glasnik RS" br. 29/15)
 138. Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Službeni glasnik RS" br. 32/13)
 139. Zakon o odbrani od grada ("Službeni glasnik RS" br. 54/15)
 140. Zakon o odbrani ("Službeni glasnik RS" br. 116/07...10/15)
 141. Zakon o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede ("Službeni glasnik RS" br. 30/10)
 142. Zakon o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS" br.72/03...40/15)
 143. Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS" br. 68/15)
 144. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 20/14 i 55/14)
 145. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova ("Službeni glasnik RS" br. 125/04 i 104/09)
 146. Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS" br.44/14, 14/15 i 54/15)
 147. Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 88/10)
 148. Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" br. 20/09 i 145/14)
 149. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS" br. 129/07 i 83/14)
 150. Zakon o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS" br.129/07... 54/11)
 151. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS" br. 30/10 i 107/12)
 152. Zakon o kulturi ("Službeni glasnik RS" br. 72/09)
 153. Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS" br. 36/11)
 154. Zakon o kontroli državne pomoći ("Službeni glasnik RS" br. 51/09)
 155. Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS" br. 88/11)
 156. Zakon o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS" br.107/05 i 99/10)
 157. Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnim pogodnosti ("Službeni glasnik RS" br. 36/01...72/11)
 158. Zakon o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS" br. 104/09 i 99/11)
 159. Zakon o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS" br. 116/08...117/14)
 160. Zakon o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik RS”, broj 83/14 i 58/15)
 161. Zakon o javnom dugu (“Službeni glasnik RS”, broj 61/05...68/15)
 162. Zakon o javnom beležništvu (“Službeni glasnik RS”, broj 31/11...6/15)
 163. Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
 164. Zakon o javnim medijskim servisima (“Službeni glasnik RS”, broj 83/14)
 165. Zakon o javnim agencijama (“Službeni glasnik RS”, broj 18/05 i 81/05)
 166. Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (“Službeni glasnik RS”, broj 95/13)
 167. Zakon o izboru narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS”, broj 35/00...36/11)
 168. Zakon o izbeglicama (“Službeni glasnik RS”, broj 18/92, 45/02 i 30/10 i “Službeni list SRJ”, broj 42/02)
 169. Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije (“Službeni glasnik RS”, broj 46/95)
 170. Zakon o investicionim fondovima (“Službeni glasnik RS”, broj 46/06...115/14)
 171. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 25/15)
 172. Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, broj 36/15)
 173. Zakon o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 88/11 i 93/12)
 174. Zakon o hemikalijama (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09...25/15)
 175. Zakon o genetički modifikovanim organizmima (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
 176. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 43/11 i 123/14)
 177. Zakon o finansijskom lizingu (“Službeni glasnik RS”, broj 55/03...99/11)
 178. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Službeni glasnik RS”, broj 16/02, 115/05 i 107/09)
 179. Zakon o faktoringu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/13)
 180. Zakon o etanolu (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
 181. Zakon o energetici (“Službeni glasnik RS”, broj 145/14)
 182. Zakon o elektronskom potpisu (“Službeni glasnik RS”, broj 135/04)
 183. Zakon o elektronskom dokumentu (“Službeni glasnik RS”, broj 51/09)
 184. Zakon o elektronskim medijima (“Službeni glasnik RS”, broj 83/14)
 185. Zakon o eksproprijaciji (“Službeni glasnik RS” broj 53/95...55/13 i “Službeni list SRJ”, broj 16/01)
 186. Zakon o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09...15/15)
 187. Zakon o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, broj 79/05...99/14)
 188. Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji “Službeni glasnik RS”, broj 101/05, 54/07 i 36/10)
 189. Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila (“Službeni glasnik RS”, broj 10/13 i 18/15)
 190. Zakon o državnim službenicima (“Službeni glasnik RS”, broj 79/05...99/14)
 191. Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Službeni glasnik RS”, broj 85/05 i 31/11)
 192. Zakon o dobrobiti životinja (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
 193. Zakon o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 18/10)
 194. Zakon o deviznom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06...139/14)
 195. Zakon o crkvama i verskim zajednicama (“Službeni glasnik RS”, broj 36/06)
 196. Zakon o civilnoj službi (“Službeni glasnik RS”, broj 88/09)
 197. Zakon o biocidnim proizvodima (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09...25/15)
 198. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS”, broj 101/05)
 199. Zakon o bezbednosti hrane (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
 200. Zakon o bankama (“Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 91/10 i 14/15)
 201. Zakon o azilu (“Službeni glasnik RS”, broj 109/07)
 202. Zakon o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09, 99/11 i 119/12)
 203. Zakon o akreditaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 73/10)
 204. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (“Službeni glasnik RS”, broj 97/08...8/15)
 205. Zakon o advokaturi (“Službeni glasnik RS”, broj 31/11 i 24/12)
 206. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Službeni glasnik RS" br. 40/15)
 207. Zakon o upotrebi znakovnog jezika ("Službeni glasnik RS" br. 38/15)
 208. Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča ("Službeni glasnik RS" br. 29/15)
 209. Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS" br. 96/15)
 210. Zakon o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik RS" br. 92/15)
 211. Zakon o ulaganjima ("Službeni glasnik RS" br. 89/15)
 212. Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS" br. 112/15)
 213. Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode ("Službeni glasnik RS" br. 112/15)
 214. Zakon o zaštiti zemljišta ("Službeni glasnik RS" br. 112/15)
 215. Zakon o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 6/16)
 216. Zakon o međunarodnim merama ograničenja („Službeni glasnik RS“, br. 10/16)
 217. Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika („Službeni glasnik RS“, br. 13/16)
 218. Zakon o javnom zdravlju („Službeni glasnik RS“, br. 15/16)
 219. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16)
 220. Zakon o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16)
 221. Zakon o upravljanju aerodromima („Službeni glasnik RS“, br. 104/16)
 222. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 104/16)
 223. Zakon o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS“, br. 104/16)
 224. Zakon o proceniteljima vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 108/16)
 225. Zakon o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji („Službeni glasnik RS“, br. 40/17)
 226. Zakon o transfuzijskoj medicini („Službeni glasnik RS“, br. 40/17)
 227. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik RS" br. 15/16)
 228. Zakon o sportu ("Službeni glasnik RS" br. 10/16)
 229. Zakon o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS" br. 14/15)
 230. Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS" br. 14/15)
 231. Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" br. 15/16)
 232. Zakon o lečenju neplodnosti u postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja ("Službeni glasnik RS" br. 40/17)
 233. Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, broj 106/15 i 106/16)
 234. Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 88/17)
 235. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 88/17)
 236. Zakon o azilu i privremenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/18 od 26.03.2018. godine) 
 237. Zakon o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 24/18 od 26.03.2018. godine)
 238. Zakon o graničnoj kontroli („Sl. glasnik RS“, br. 24/18 od 26.03.2018. godine)
 239. Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 24/18 od 26.03.2018. godine)
 240. Zakon o nacionalnom DNK registru („Sl. glasnik RS“, br. 24/18 od 26.03.2018. godine)
 241. Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/18 od 26.03.2018. godine)
 242. Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike snaga   bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 41/18 od 31.05.2018. godine)
 243. Zakon o železnici („Sl. glasnik RS“, br. 41/18 od 31.05.2018. godine)
 244. Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 41/18 od 31.05.2018. godine)
 245. Zakon o putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/18 od 31.05.2018. godine)
 246. Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 41/18 od 31.05.2018. godine)
 247. Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 41/18 od 31.05.2018. godine)
 248. Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/18 od 31.05.2018. godine)
 249. Zakon o vojnom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 36/18 od 10.05.2018. godine)
 250. Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 36/18 od 10.05.2018. godine)