Unutrašnje uređenje i rad Upravnog suda propisani su Zakonom o uređenju sudova, Zakonom o sudijama i Sudskim poslovnikom.

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima („Sl. glasnik RS“ br. 119/22) određeno je da ovaj Sud ima predsednika i 63 sudije.


Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta (preuzimanje dokumenta) u Upravnom sudu od 07. juna 2022. godine za obavljanje poslova iz delokruga Suda utvrđeno je 37 radnih mesta i sistematizovano 199 zaposlenih i to: 173 državna službenika i 26 nameštenika.


Organizacione jedinice Upravnog suda su:

Kabinet predsednika suda - u kome se obavljaju poslovi koji doprinose ostvarivanju funkcije predsednika suda, poslovi za odnose sa javnošću i komunikaciju sa medijima, poslovi za međunarodnu saradnju, stručno usavršavanje i obuku, kao i drugi administrativni poslovi iz delokruga rada predsednika suda.

 

Sudska uprava – obavlja poslove koji služe vršenju sudske vlasti, kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

 

Odeljenje za kadrovske poslove - U kome se obavljaju poslovi koji se odnose na: pripremu nacrta kadrovskog plana, selekciju i izbor kadrova, stručno usavršavanje, vrednovanje radne uspešnosti i napredovanje državnih službenika; pripremu akata koji se odnose na radnopravni status sudija, državnih službenika i nameštenika; postupak prijema novih državnih službenika i nameštenika; pripremu ugovora o radnom angažovanju lica; pripremu akata koji se odnose na službena putovanja u zemlji i inostranstvu; poslove bezbednosti i zdravlja na radu; vođenje evidencija i vršenje drugih administrativno tehničkih poslova u ovoj oblasti.
 

Pisarnica – obavlja administrativne i tehničke poslove u sudu. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice Upravnog suda Dejan Đurić.


Računovodstvo – obavlja finansijsko-materijalne poslove, u sedištu suda, u skladu sa posebnim propisima.

 

Daktilobiro – šef daktilobiroa Upravnog suda je Olgica Ilić.

 

Odeljenje za informatičke poslove – obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronsku obradu podataka, skladištenje i prenos informacija u sudu. Rukovodilac odeljenja za informatičke poslove u Upravnom sudu je Predrag Anđelić.

 

Tehnička služba – obavlja poslove neposrednog dostavljanja sudske pošte i druge poslove za potrebe sudske uprave. Rukovodilac tehničke službe Upravnog suda je Milina Radojičić.


Šematski prikaz unutrašnjeg uređenja Upravnog suda