Административни и технички послови у Управном суду обављају се у судској писарници у седишту суда, a поједини послови се обављају и у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице Управног суда Дејан Ђурић.

 

Судска писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду одељења и служби, који су потребни судској управи. На основу тих извештаја разматрају се резултати рада појединих одељења, служби и суда као целине и дају предлози за унапређење рада у суду. Судови тромесечно, шестомесечно, годишње и трогодишње сачињавају извештаје о раду суда, одељења и судија по прописаној јединственој методологији.

 

Шалтер пријемне канцеларије Управног суда налази се у приземљу зграде у седишту суда у Београду, Немањина 9, а отворен је за рад са странкама сваког радног дана од 7:30 до 15:30 сати. На овом шалтеру грађани и странке непосредно подносе тужбе и поднеске упућене судској управи или судским већима. У пријемној канцеларији се прима и пошта која је суду упућена преко Јавног предузећа ПТТ саобраћаја Србије и електронском поштом коју странке могу упутити електронским путем на званичну адресу електронске поште Управног суда: pisarnica@up.sud.rs .

 

Уплата судксе таксе врши се у корист републичке судске таксе - Управни суд на:

 

рачун број: 840-0000029762845-93

сврха уплате: Судска такса у предмету број __ (број предмета под којим се води управни спор)

 

Доказ у уплаћеној судској такси - један примерак уплатнице, можете доставити на адресу Управни суд, улица Немањина број 9, 11000 Београд, у року од 8 дана, од дана извршене уплате.

 

Писарница Управног суда обавља и послове експедиције судске поште (судских одлука, позива странкама и других дописа). Предмети Управног суда у којима је суд донео одлуку, чувају се, евидентирају и класификују у архиви писарнице.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КРЕТАЊУ ПРЕДМЕТА МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА 011/363-5232 и 011/363-5237