Način i postupak obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima propisan je odredbama Zakona o upravnim sporovima, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Sudskim poslovnikom.

Javnost u radu suda se ostvaruje na sledeće načine:
• objavljivanjem godišnje publikacije suda - Informatora o radu suda u kojem se nalaze osnovni podaci o sudu, njegovoj organizaciji, nadležnosti, rasporedu prostorija, kućnom redu, godišnjem rasporedu poslova, prijemu stranaka, izveštajima, statistici i dr;
• objavljivanjem periodičnih publikacija suda – biltena;
• postupanjem suda po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
• isticanjem vremena, mesta i predmeta suđenja na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj će se suđenje održati ili na drugi prigodan način;
• omogućavanjem svim punoletnim građanima i predstavnicima medija, da prisustvuju javnim raspravama;
• davanjem obaveštenja zainteresovanim licima i sredstvima javnog informisanja o toku sudskog postupka, nastupom predsednika suda i lica zaduženog za odnose sa javnošću i medijima;
• objavljivanjem sudskih odluka;
• objavljivanjem pravnih shvatanja;
• osnivanjem internet prezentacije suda www.up.sud.rs , na kojoj se redovno ažuriraju informacije vezane za rad suda.

 

PRISUSTVO NA JAVNIM RASPRAVAMA

 

Suđenja su, u načelu javna, te svi punoletni građani, kao i predstavnici medija, imaju pravo da prisustvuju raspravama u sudu.
Sudsko veće može isključiti javnost za celu raspravu ili za određeni deo rasprave ako to zahtevaju razlozi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala, kao i radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku.
O isključenju javnosti sud odlučuje rešenjem koje mora biti obrazloženo i javno objavljeno.
 

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST


Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu dobiti obaveštenja o predmetima za koje postoji interesovanje javnosti na internet stranici ovog suda.
O predmetima za koje postoji veće interesovanje javnosti predstavnici sredstava javnog informisanja se obaveštavaju elektronskom poštom i faksom, a komunikacija se obavlja i usmenim putem. Po potrebi, Upravni sud organizuje i konferencije za novinare.
Obaveštenja o radu suda, kao i o pojedinim predmetima, u Upravnom sudu daju predsednik suda i portparol suda. Zaštićeni podaci i oni koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu, čije je objavljivanje isključeno ili ograničeno zakonom, neće se saopštiti.
 

FOTOGRAFISANJE, AUDIO I VIDEO SNIMANJE


Fotografisanje, audio i video snimanje na javnim raspravama, radi javnog prikazivanja snimka, obavlja se po odobrenju predsednika suda, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje.
Akreditacija je potrebna ukoliko su novinari i prateće snimateljske i foto ekipe zainteresovane da naprave snimak u unutrašnjosti zgrade suda, i to uz prethodno upućivanje pisanog zahteva najkasnije dan pre fotografisanja i snimanja radi blagovremenog odlučivanja.
Zahtev za novinarsku akreditaciju može se preuzeti sa internet stranice Upravnog suda iz rubrike „akreditacije za medije“ koja se nalazi u okviru naslova „JAVNOST RADA“ (link za ovu rubriku je wwww.up.sud.rs/cirilica/akreditacije-za-medije ). Zahtev se može podneti pisanim putem, predajom zahteva na prijemni šalter suda, ili faksom 00 381 11 363 52 85, kao i elektronskim putem na adresu portparol@up.sud.rs ili kabinet@up.sud.rs .