Београд, 09.07.2012.

Пресуда 17 УЖ 596-12-верификација мандата

Република Србија
  УПРАВНИ СУД        
     17 Уж. 596/12       
09.07.2012. године
      Б е о г р а дУ ИМЕ НАРОДА

 

Управни суд, у већу састављеном од судија: Невене Милојчић председника већа, Мирјане Аранђеловић и Стева Ђурановића, чланова већа, са судским саветником Миром Стевић Капус, као записничарем, одлучујући по жалби Ђорђа Комленског одборника у Скупштини градске општине Обреновац из Обреновца, Стублине К бр. 481, изјављеној против Одлуке Скупштине градске општине Обреновац о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр. 020-57 од 19.06.2012. године, у предмету престанак мандата одборника,  у нејавној седници већа одржаној дана 09.07.2012. године у 12.00 часова, донео јеП Р Е С У Д У


Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

                 

Одборник Скупштине градске општине Обреновац Ђорђе Комленски из Обреновца, поднео је препорученом поштом дана 21.06.2012. године у 14.00 часова жалбу Управном суду, против Одлуке Скупштине градске општине Обреновац од 19.06.2012. године о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац Маје Тодоровић, са Изборне листе ''Драган Ђилас  избор за бољи Обреновац'', због поднете оставке. Наведена жалба примљена је у Управном суду дана 22.06.2012. године у 8.45 часова. У жалби истиче да сматра незаконитим све одлуке које су донете на  I, II и III седници Скупштине Градске општине Обреновац, након што је председавајући конститутивне седнице исту прекинуо у складу са овлашћењима које као председавајући има, јер је конститутивну седницу у складу са Одлуком председавајућег требало наставити 08.06.2012. године. Жалилац истиче да је III седница Скупштине Градске општине Обреновац започета и одржана без постојања законских претпоставки за одржавање седнице, те да је председник Скупштине погрешно третирао присуство лица којима су издата уверења о избору за одборника као присуство изабраних одборника који могу да чине кворум за предметну седницу. Жалилац сматра да сходно члану 56. став 6. Закона о локалним изборима ова лица могу да учествују у раду седнице Скупштине општине и гласају при усвајању дневног реда само уколико је доношење одлуке о потврђивању мандата новим одборницима једина тачка дневног реда. Даље истиче да како је седници од одборника којима је раније верификован мандат присуствовало само 23 одборника, седница Скупштине не само да није могла да донесе одлуке које је донела, већ није испунила услове и за почетак рада. Са напред изнетих разлога предлаже да суд жалбу усвоји и ожалбену одлуку поништи.

  
Скупштина Градске општине Обреновац доставила је Управном суду дана 28.06.2012. године у 12.00 часова, списе предмета.

  
Одлучујући о благовремено поднетој жалби, на основу члана 49. став 6. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), оценом навода жалбе и свих списа предмета, Управни суд је нашао да жалба није основана.

 
 Из списа предмета достављених овом суду, навода жалбе и одговора на жалбу види се да је Скупштина општине Обреновац на III седници одржаној дана 19.06.2012. године под тачком 1. дневног реда одлучивала о Извештају мандатно имунитетске комисије Градске општине Обреновац о поднетој оставци од стране одборника Маје Тодоровић и Небојше Ћерана са изборне листе “Драган Ђилас Избор за бољи Обреновац”, пре истека мандата, са предлогом одлука о утврђивању мандата и о предлогу за доделу мандата за 8 нових одборника у Скупштини Градске општине Обреновац којима су издата уверења за одборнике, са предлогом одлуке о потврђивању мандата. Из записника са III седнице Скупштине Градске општине Обреновац од 19.06.2012. године, произлази да је на седници од 54 одборника присутно 32 одборника, као и да у складу са чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима седници присуствује и у раду учествује 8 нових одборника, којима је на основу члана 48. став 1. поменутог Закона Изборна комисија Градске општине дана 14.06.2012. године издало уверења да су изабрани за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац, као и Петар Кнежевић за кога је у извештају верификационог одбора од 06.06.2012. године констатовано да ће му због оправданог одсуства са конститутивне седнице мандат бити потврђен на седници Скупштине Градске општине којој буде присуствовао. Надаље, из записника произлази да је приликом одлучивања о првој тачки дневног реда Извештају Мандатно-имунитетске комисије Градске општине Обреновац о поднетој оставци од стране одборника Маје Тодоровић и Небојше Ћерана са Изборне листе ''Драган Ђилас-избор за бољи Обреновац'', пре истека мандата, са предлогом одлука о утврђивању престанка мандата, председник Скупштине обавестио присутне одборнике о поднетој оставци одборнице Маје Тодоровић, као и да је Мандатно имунитетска комисија Скупштине градске општине Обреновац, 14.06.2012. године, разматрала наведену оставку и утврдила да су испуњени сви законски услови да се Скупштини предложи доношење одлуке о престанку мандата за поменуту одборницу, са даном доношења одлуке. У записнику је констатовано да по овој тачки дневног реда није било дискутаната, те да је једногласно усвојен Извештај мандатно имунитетске комисије, а након тога, једногласно је усвојена донета одлука о престанку мандата одборници Маји Тодоровић.

  
Из списа предмета произлази да је одлуком Скупштине градске општине Обреновац о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Обреновац VI-01 бр. 02-38 од 06.06.2012. године, под редним бројем 19., Маји Тодоровић са Изборне листе ''Драган Ђилас – избор за бољи Обреновац'' потврђен је мандат, као и да је Изборној комисији Градске општине Обреновац, дана 07.06.2012. године, одборница Маја Тодоровић предала оверену писмену оставку на место одборника, из личних разлога.

  
Одлука од 19.06.2012. године о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац Маје Тодоровић са Изборне листе ''Драган Ђилас – Избор за бољи Обреновац'', због поднете оставке, донета је на основу чл. 46. ст. 1. тач. 1. Закона о локалним изборима и чл. 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац, на предлог Мандатно-имунитетске комисије од 14.06.2012. године.  

  
Код напред изнетог, а полазећи од неспорне чињенице да је одборница Маја Тодоровић, са Изборне листе Коалиције ''Драган Ђилас – Избор за бољи Обреновац'', дана 07.06.2012. године, предала оверену писмену оставку на место одборника, из личних разлога, то је, по оцени Управног суда, правилно поступила Скупштина градске општине Обреновац, када је на седници одржаној дана 19.06.2012. године, на којој је од 54 одборника присуствовало 32 одборника, сагласно одредби чл. 46. ст. 1. тач. 1., у вези чл. 47. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07, 34/10 и 54/11), донела Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац Маје Тодоровић. 
 
 
Са изнетих разлога, Управни суд је одлучио као у диспозитиву ове пресуде  применом  одредбе члана 54. став 3.  Закона  о локалним изборима и сходном применом одредби члана 40. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 111/09).ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 09.07.2012. године у 12.00 часова, 17 Уж. 596/12 


Записничар                                  Председник већа-судија
Мира Стевић Капус, с.р.             Невена Милојчић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

СК